Cievne protézy pre cievnu a srdcovú chirurgiu

  Zadávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
3.640.049,99 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.07.2021
  Dátum zverejnenia:
13.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35971126
Pod Krásnou hôrkou 1 , 83348 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Elena Lukáčová
Telefón: +421 232321829
Email: elena.lukacova@nusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
Hlavná adresa(URL): http://www.nusch.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Cievne protézy pre cievnu a srdcovú chirurgiu
Referenčné číslo: 94_2021_VO_La
II.1.2) Hlavný kód CPV
33184200-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka cievnych protéz a kardiovaskulárnych záplat pre potreby cievnej chirurgie, pre potreby srdcovej cihrurgie a pre potreby detskej kardiochirurgie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 640 049,99 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 16
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č.: 01
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
a)
Cievne protézy pre cievnu chirurgiu na operácie aortofemorálne, aneuryziem abdominálnej aorty a reoperácie v tomto arteriálnom segmente .
Cievne protézy pre cievnu chirurgiu polyesterové pletené aj tkané, lineárne aj bifurkačné, s ponukou protéz impregnovaných bovinnou želatínou, dakronové, typ a spôsob pletenia protézy zabezpečujúci nižšiu dilatáciu (typu kopper knit alebo warp lock knit ) a aj impregnované bovinným kolagénom hovädzieho pôvodu CXE v rôznych hrúbch a dľžkach ;12 - 24 mm x 6 -12 mm s dĺžkou 45 a 50cm ; 6 - 28 mm s dĺžkou 12,5 70 cm.

b)
Cievne protézy pre kardiochirurgiu na operácie na hrudnej aorte ako náhrada dilatovanej, či disekovanej časti aorty, príp. inej hrudnej cievy.
Požadované kritériá:
- dakronová cievna protéza lineárna ( tkaná, tkaná s manžetou a suknicou, pletená )
- typ a spôsob pletenia protézy zabezpečujúci nižšiu dilatáciu ( typu kopper knit alebo warp lock knit )
- sila vlákna protézy musí zabezpečiť dobrú odolnosť aj pri vysokom zaťažení
- impregnácia ( bovinnou ) želatínou ( s nulovou porozitou) s neenzymatickou degradáciou - bezpečnosť pred alergizáciou s rýchlou hydrolýza impregnácie do 2 týždňov a impregnované bovinným kolagénom CXE s nulovou porozitou:
- bez formaldehydu
- bez gluteraldhydu
v rôznych hrúbch a dľžkach : priemer 6 3 , dlžka 10 - 25 cm

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
273 656,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č.: 02
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
a)
Cievne protézy pre cievnu chirurgiu pre torakoabdominálne aneuryzmy (TAAA)
Cievne protézy dakronové, polyesterové, tkané, so 4 vetvami určené na chirurgické riešenie torakoabdominálnych aneuryziem. Impregnácia (bovinnou) želatínou s neenzymatickou degradáciou bezpečnosť pred alergizáciou. Sila vlákna protézy musí zabezpečiť dobrú odolnosť aj pri vysokom zaťažení, rýchla hydrolýza impregnácie do 2 týždňov (nulová porozita) v rôznych šírkach a dľžkach:
20mm 30mm x 4 vetvy 8mmx10cm a 10mm x10cm v dĺžke 60cm

b)
Cievne protézy tkané, impregnované (bovinným) kolagénom hovädzieho pôvodu CXE, na chirurgické riešenie torakoabdominálnych aneuryziem, s našitými: 3.resp. 4 bočnými ramenami so zreteľom na: biokompatibilitu, nulovú porozitu, odolnosť voči dilatácii, bez potreby prekoagulačnej prípravy, bez formaldehydu a glutaraldehydu, protéza s priemerom od 22-34 mm s dĺžkou vetiev 30cm a celkovou dĺžkou 50cm.

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
116 590,95 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť č.: 03
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Protéza na vonkajšiu podporu aortálneho koreňa a ascendentnej aorty pre implantáciu u pacientov s postupujúcou dilatáciou aortálneho koreňa a ascendentnej aorty
-Externá protéza vyrobená na mieru pre pacienta podľa aktuálneho CT scanu, ktorá presne zodpovedá tvaru a veľkosti pacientovho aortálneho koreňa a ascendentnej aorty
-Počítačovo spracovaný návrh designu protézy, ktorý je konzultovaný a schválený kardiochirurgom
-Mäkká, pružná a riedko sieťovaná protéza, ktorá môže byť rýchlo integrovaná do steny ascendentnej aorty
-Protéza dodaná na plastovej makete, ktorá predstavuje presnú kópiu ascendentnej aorty vrátane vyznačených
odstupov koronárnych tepien
-Dokumentované použitie a klinické výsledky
-Možnost implantácie bez mimotelového obehu alebo na mimotelovom obehu bez nutnosti použitia aortálneho
klemu
-Bez nutnosti použitia antikoagulačnej terapie po implantácii

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
248 750,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť č.: 04
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Endoluminálny stentgraftový systém určený na zavádzanie pod kontrolou zraku.
-Hybridná stentgraftová protéza využívaná na chirurgickú liečbu aortálnej disekcie Standford typu A a B a aneuryzmy hrudnej resp. brušnej aorty (frosen elefant trunk), trifurkačný pre anastomózu v zóne 0/1, rozvetvený pre anastomózu v zóne 1/2/3 a rovný (island) pre anastomózu v zóne 2/3. Stentgraft a cievna protéza je vyrobený z jedného kusa z kombinovaného krv neprepúštajúceho polyesterového vlákna a nitinolu, uložený v zavádzacom systéme.
Zavádzací systém
-Ergonomicky formovaná rukoväť
-Jednoduchý uvoľnovací mechanizmus zabezpečujúci kontrolované a exaktné naloženie stentgraftu
-Atraumatický guľatý hrot zamedzujúci poraneniu steny cievy.

Požadovaný rozsah diametra protéz : 20 40 mm s dĺžkou stentgraftu 120 180 mm.Všetko vrátane príslušenstva.

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 512 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Časť č.: 05
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Lineárna tkaná cievna protéza určená na náhradu alebo rekonštrukciu v oblasti vzostupnej aorty, dizajn protézy napodobňuje anatómiu a dynamiku prietoku v prirodzenej dutine Valsalvovho sínusu:

-Potiahnutá veľmi čistým sieťovaným hovädzím kolagénom za účelom minimalizovania peroperačného krvácania a
zníženia potreby koagulácie počas operácie
-Antimikrobiálna úprava
-Priepustnosť 5 ml cm-2 min-1 pri 120 mmHg
-Proximálny neelastický hladký golier je možné použiť na našitie chlopne/protézy ako aj odstrihnúť/prispôsobiť pri remodelačných procedúrach
-Priemer: 24 34 cm, dĺžka 15 cm
-Priemer výdute: 32 42 mm, dĺžka výdute: 24 34 mm
-Dĺžka goliera: 10 mm

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
120 270,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Časť č.: 06
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kombinovaná vetvená protéza určená pre operačný výkon typu Frozen Elephant Trunk FET

-Kombinácia vetvenej protézy, s 3 odbočkami pre velké cievy aortálného oblúka + 1 odbočka pre perfúznu kanylu,
so stengraftom určeným do descendentnej aorty
-Golier Siena
-Stentgraft: samoexpandibilné nitinolové prstence pokryté polyesterom pokryté želatinou, roentgen kontrastné
značky, dlžka minimálne 10 cm, priemer minimálne v rozsahu 28 až 40mm
-Protéza: tkaná , impregnovaná, s nulovou porozitu , priemeru minimálne v rozmedzi 26 - 32 mm, s dvomi vetvami
priemeru 10 mm a dvomi priemeru 8 mm
-Krátký tvarovatelný zavádzací systém

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
594 540,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Časť č.: 07
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Cievne protezy na aortofemorálne a femoropopliteálne rekonštrukcie

Cievne protézy pre cievnu chirurgiu polyesterové pletené aj tkané v priemeroch od 6 do 38mm a v dĺžkach 15-100cm, určené na chirurgické riešenie aortálnych a periférnych ciev.
Taktiež sa vyžadujejú cievne protézy ePTFE tenkostenné, štandradné, heparínové, neheparínové, vystužené, aj nevystužené v priemeroch 5 do 8 mm a v dlžkach 20 80 cm.

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
134 617,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Časť č.: 08
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Cievne protézy pre cievnu chirurgiu polyesterové pletené aj tkané, lineárne aj bifurkačné, s naviazanými iónmi striebra pre použitie v potenciálne infekčnom teréne. Polyesterové protézy s bočnými ramenami určené na chirurgické riešenie torakoabdominálnych aneuryziem. Lineárne a bifurkačné.

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
107 268,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Časť č.: 09
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Cievne protézy polytetrafluorethylenové (ePTFE)

Lineárne ePTFE protézy pre cievnu chirurgiu nevystužené aj vystužené, tenkostenné prevedenie ePTFE protéz so špirálovým vystužením, protézy s distálne sa zužujúcim diametrom alebo rozširujúcou sa manžetou a uhlíkom impregnované ePTFE protézy.

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
92 004,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Cievne protézy pre aortofemorálne rekonštrukcie a femoropopliteálne rekonštrukcie

Cievne protézy pre cievnu chirurgiu polyesterové pletené aj tkané, lineárne aj bifurkačné, s ponukou protéz impregnovaných želatínou a naviazanými iónmi striebra, vrátane vystužených, ktoré sa dajú použiť u rizikových pacientov ako prevencia vzniku infekčných komplikácií aleb u pacientov v potenciálne infekčnom teréne.

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
120 381,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 11
II.2.1) Názov
Časť č.: 11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Cievne protézy na anatomické a extraanatomické cievne rekonštrukcie femoropopliteálne a axillofemorálne rekonštrukcie a cross bypasy femoro-femorálne.
Lineárne cievne protézy kombinované, vnútorná PTFE vrstva, vonkajšia polyesterová vrstva, s vonkajším vystužením, aj bez vystuženia, u pacientov so zvýšeným rizikom krvácania zo stehových otvorov. Protézy s priemerom od 5 do 10mm, s dĺžkou min 20 cm.

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
33 843,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 12
II.2.1) Názov
Časť č.: 12
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Biologické protézy pre cievnu chirurgiu pri protetických infekciách na reoperáciu vo femoropopliteálnej oblasti.
Lineárne cievne protézy z biosyntetického materiálu pre pacientov s vysokým rizikom infekcie (gangréna, infikovaný kožný defekt,...), u ktorých nie je možné použiť vlastnú žilu a použitie protetického materiálu je extrémne rizikové pre jeho vysokú afinitu k mikrobiálnej infekcii.
Lineárne protézy priemeru min. 5 mm - 8mm , dĺžky min. 20 - 65 cm.

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
23 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 13
II.2.1) Názov
Časť č.: 13
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Biologické cievne protézy pre septickú chirurgiu a reoperácie v cievnej chirurgii po endovaskulárnej liečbe aorty.

Cievne protézy biologické z bovinneho perikardu určené na riešenie infikovaných protéz a stentgraftov v cievnej chirurgii.

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
142 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 14
II.2.1) Názov
Časť č.: 14
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184100-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Cievne záplaty pre cievnu a srdcovú chirurgiu, na rekonštrukciu karotických, femorálnych , periférnych artérií, srdcových defektov...

Pletené polyesterové záplaty so zreteľom na: biokompatibilitu, nulovú porozitu, impregnáciu bovinnou želatínou, dakronové a impregnáciu tenkou vrstvou patentovaného kolagénu hovädzieho pôvodu CXE, ľahkú manipuláciu a sutúru, hrúbku steny od 0,36 - 0,52 mm, anatomický, obdĺžnikový tvar, rôzne druhy a veľkosti, bez kontraindikácie MRI.
Veľkosti:
od 5cm - 12cm x od 1,5cm - 20cm
od 6mm - 25mm x od 50 - 120mm

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
35 227,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 15
II.2.1) Názov
Časť č.: 15
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184100-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Kardiovaskulárne záplaty perikardiálne

-pre kardiochirurgické operácie, kedy je potrebné zabezpečiť náhradu chýbajúceho vlastného perikardu, pri
intrakardiálnych anastomózach,a tuneloch.

- decelularizované perikardiálne záplaty, bezbunkové, nespracované Glutaraldehydom.

Rozmery : 5 x 5 cm, 8 x 8 cm, 10 x10 cm.

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
57 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 16
II.2.1) Názov
Časť č.: 16
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33184100-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Záplata perikardiálna biologická

Perikardiálna záplata určená pre použitie ako perikardiálny uzáver alebo pre rekonštrukciu a obnovu srdca a veľkých ciev.
Perikardiálna záplata vyrobená z hovädzieho perikardu zosieťovaného roztokom glutaraldehydu s použitím technológie EnCapTM .
Sterilizovaná formaldehydom.
Následným vlastným postupom dochádza k znižovaniu aldehydovej aktivity v spracovanom tkanive.
Požadujú sa veľkosti od 2-9 cm x 5-14 cm s nominálnou hrúbkou od 0,15mm 0,40 mm

Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
26 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. júla 2016, uchádzač - hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR, nie starší ako tri mesiace, ak nemá doklad zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov

b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

1.1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Upozornenie:

V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1. decembra 2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.

Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli - kompletne uvedené v súťažných podkladoch - Časť A.2-Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude prebiehať prostredníctvom elektronického informačného systému EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Podrobné informácie o konaní elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch - časť B.4 - Informácie o použití elektronickej aukcie.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.08.2021 10:00
Miesto: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, oddelenie pre verejné obstarávanie - prostredníctvom elektronického informačného systému EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V lehotách v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.07.2021