Dodanie nového kombinovaného záchranného hasičského vozidla - letiskový špeciál

  Zadávateľ:
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
787.958,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.08.2021 11:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.07.2021
  Dátum zverejnenia:
13.07.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36579343
Letisko Košice , 04175 Košice-Barca
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Fedák
Telefón: +421 556832150
Email: s.fedak@airportkosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.airportkosice.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Činnosti súvisiace s letiskami
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie nového kombinovaného záchranného hasičského vozidla - letiskový špeciál
Referenčné číslo: PRMA 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144210-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie nového hasičského vozidla - letiskového špeciálu (1 ks)
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
787 958,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35000000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Sídlo obstarávateľa: Letisko Košice - Airport Košice, a.s., Košice
II.2.4) Opis obstarávania
Vozidlo - letiskový špeciál je určené na boj proti požiarom, ku ktorým môže dôjsť pri prevádzke letiska ako aj na pomoc
a ochranu pasažierov, či zamestnancov letiska pri mimoriadnych udalostiach. Vozidlo musí spĺňať vysoké kritériá na
rýchlu a bezpečnú jazdu, musí sa na miesto zásahu premiestniť bezpečne a rýchlo a musí byť schopné pri jednoduchom
použití zabezpečiť úspešný zásah a záchranu pasažierov. Podrobnejší opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných
podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
787 958,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Na preukázanie osobného postavenia uchádzač predkladá doklady v súlade s § 32
ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ZoVO).
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 1 písm.
a) až f) a ods. 2, 4 a 5 predložením dokladov nie starších ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponúk alebo podľa § 152
ods. 1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov UVO alebo podľa § 152 ods. 3 ZoVO.
2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným
zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v
postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného
postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredloží
doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZoVO.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom
jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZoVO.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
5. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods.3 ZoVO a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Podľa § 33 ods.1 písm. d) aní (ZoVO):
Prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky (t. j. 2018, 2019 a 2020), resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Dosiahnutý obrat uchádzača musí byť súhrnne za predchádzajúce tri hosp. roky vo výške 5 000 000 eur. Uchádzač predloží výkaz príjmov a výdavkov, príp. URL adresu, na ktorej sú výkazy dostupné.
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO:
Zoznam dodávok za predchádzajúce tri roky (2018-2021) a dokladovať dodávky tovarov rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote minimálne 780 000,00 € bez DPH za
predchádzajúce tri roky.
Podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZoVO:
Technický opis ponúkaného tovaru s uvedením názvu tovaru, technických parametrov a fotografií predmetu zákazky napr. vo forme prospektov výrobcu.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Uchádzač zloží zábezpeku vo výške 35 000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.08.2021 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.08.2021 14:00
Miesto: PROCUREMENT MANAGEMENT, s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači (resp. osoby splnomocnené uchádzačmi na zastupovanie), teda tí, ktorí predložia ponuku. Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 2 ZoVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V súlade s § 64 ods. 4 ZoVO je neobmedzený prístup k súťažným podkladom vo formáte pdf zabezpečený odo dňa
publikovania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v profile obstarávateľa zriadenom na webovej stránke
Úradu pre verejné obstarávanie, link:http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432905.
Obstarávateľ v tomto zadávaní zákazky bude postupovať podľa § 66 ods. 7 ZoVO; vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na
základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZoVO.
Podľa § 28 ods. 2 ZoVO uvádzame, že zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodov technického charakteru, nakoľko
predmetom zákazky je jedno vozidlo, ktorého časti musia byť navzájom kompatibilné a tvorí jeden
funkčný celok z pohľadu funkcie, záruky a zodpovednosti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.07.2021