Výmena podláh na blokoch AD, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
224.299,64 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.07.2021
  Dátum zverejnenia:
12.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Batková
Telefón: +421 918110003
Email: lenka.batkova@uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045
Hlavná adresa(URL): https://uniba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena podláh na blokoch AD, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK
Referenčné číslo: 2456/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45432110-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia výmeny PVC podláh na dvoch blokoch na Átriových domkoch v objekte Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra Mlyny UK, konkrétne na blokoch C a E. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
224 299,64 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Výmena podláh na blokoch AD, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK - blok C
Časť č.: I.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44112230-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Átriové domky, blok C
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia výmeny PVC podláh na bloku C na Átriových domkoch v objekte Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra Mlyny UK. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
116 134,22 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Výmena podláh na blokoch AD, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK - blok E
Časť č.: II
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44112230-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Átriové domky, bloky E
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia výmeny PVC podláh na bloku E na Átriových domkoch v objekte Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra Mlyny UK. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
108 165,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5
(predloženie dokladov) alebo podľa § 152 ods. 3 zákona (zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov).
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky
podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
V prípade, ak bol uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov pred 1.12.2019 preukazuje splnenie
podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a písm. c) predložením dokladov v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c).

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní -osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona (oprávnenie uskutočňovať prácu) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona.


Uchádzač predloží originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov požadovaných podľa tohto bodu oznámenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, miest a
lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok:
a) Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia.
b) Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, dokladom je vyhlásenie uchádzača alebo
záujemcu o uskutočnení stavebných prác, doplnený doklad, preukazujúci ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na
základe ktorého boli uskutočnené.

2. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu 1:
Uchádzač preukáže úspešné realizácie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje lepenie PVC podláh.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie (dodanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru) min. v rozsahu 1000 m2 lepenia PVC za každú časť zákazky.

V prípade, ak bude referencia obsahovať len názov stavby bez konkrétneho rozpisu prác a súčasťou prác bolo aj lepenie PVC podláh, verejný obstarávateľ požaduje v referencii uviesť plochu v m2 lepených PVC.

V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v EUR bez DPH.

K bodu 2: Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax nižšie uvedenej osoby nasledovným spôsobom:

Stavbyvedúci: - praktické skúsenosti na pozícii stavbyvedúci pri ukončených a odovzdaných prácach v rozsahu za
rozhodné obdobie minimálne 5 rokov. Za rozhodné obdobie sa považuje posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa
rátajú odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač preukáže vzdelanie a odbornú prax podpísaným
profesijným životopisom a dokladom o odbornej spôsobilosti t. j. osvedčením SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov so zameraním na pozemné stavby, resp. iný ekvivalentný doklad vydaný podľa platných právnych predpisov členských štátov EÚ.

Uchádzač je povinný zabezpečiť prítomnosť kľúčových odborníkov po celý čas nevyhnutný na uskutočnenie stavebných prác na tejto zákazke.

Verejný obstarávateľ požaduje uviesť informáciu, či je daná osoba interný zamestnanec uchádzača, alebo ide o externú osobu - osoba podľa § 34 ods.3. V prípade, ak ide o interného zamestnanca, je verejný obstarávateľ oprávnený si túto informáciu overiť u uchádzača, napr. predložením pracovnej zmluvy. Pokiaľ pôjde o osobu podľa § 34 ods. 3, je potrebné, aby táto osoba spĺňala podmienky účasti osobného postavenia v takom rozsahu ako samotný uchádzač.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2021 14:00
Miesto: Miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, online otváranie prostredníctvom aplikácie MS Teams. Viac v časti IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk Súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady, vysvetlenie a/alebo doplnenie súťažných podkladov, ako aj akúkoľvek inú sprievodnú dokumentáciu v profile verejného obstarávateľa a v systéme JOSEPHINE tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

2.Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom zabezpečiť si súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov. Každému záujemcovi sa zároveň odporúča pravidelne sledovať profil verejného obstarávateľa, nakoľko každý zo záujemcov nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností do svojich ponúk, ktoré boli predmetom vysvetľovania a/alebo doplnenia súťažných podkladov. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku.

4. Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača predloženie uzatvoreného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenia zodpovednosti za škodu podnikateľa, s minimálnym limitom poistného plnenia minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky za príslušnú časť. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Poistnú zmluvu vrátane dokladu o úhrade poistného je povinný zhotoviteľ predložiť objednávateľovi najneskôr do momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. Poistenie bude uzavreté počas celého obdobia plnenia predmetu zmluvy.

5. Verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania ani obstarávania inovácií. Verejný obstarávateľ uplatňuje sociálny aspekt rozdelením predmetu zákazky na časti.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.07.2021