Rekonštrukcia cesty II/506 Gabčíkovo - Ňárad, km 24,000 - 26,780

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
571.039,27 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.07.2021
  Dátum zverejnenia:
12.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
IČO: 37847783
Bulharská 39, 91853 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Skácelová
Telefón: +421 335531287
Email: vo@spravaciest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.spravaciest.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia cesty II/506 Gabčíkovo - Ňárad, km 24,000 - 26,780
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233140-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcia cesty II/506 Gabčíkovo - Ňárad, km 24,000 - 26,780" a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Zväzku 2 súťažných podkladov a v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí samostatnú prílohu a je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
571 039,27 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
45233141-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
cesta II/506 Gabčíkovo - Ňárad, km 24,000 - 26,780
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce s názvom " Rekonštrukcia cesty II/506 Gabčíkovo - Ňárad" a taktiež
vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie
oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO") požaduje, aby realizáciu
pokládky živičných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev, vykonal priamo uchádzač a teda
uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods.3 ZVO.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2 súťažných podkladov a v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí
samostatnú prílohu a je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
571 039,27 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 114
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedený predmet zákazky vo výške 10 800 EUR. Bližšie informácie sú
uvedené v Článku III. súťažných podkladov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením.

Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Každý uchádzač je povinný
predložiť doklady, ktorými preukazuje osobné postavenie v súlade s ustanoveniami § 32 ZVO. Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom splnenia podmienky.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO (Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ( t. j., že hospodárky subjekt môže vyplniť len oddiel alfa časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)) alebo čestným vyhlásením (vyplnená Príloha č. 7 súťažných podkladov), v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje v zmysle § 37 ods. 3 ZVO splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží vyjadrenie z každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky - nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania.

Uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Každý uchádzač je povinný
predložiť doklady, ktorými preukazuje ekonomické a finančné postavenie v súlade s ustanoveniami § 33 ZVO. Na
každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom
splnenia podmienky.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39
ods. 1 ZVO (Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa
ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ( t. j., že hospodárky subjekt môže
vyplniť len oddiel alfa časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)) alebo čestným vyhlásením
(vyplnená Príloha č. 7 súťažných podkladov), v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným
obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia podľa § 37 ods. 3 ZVO spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.

V zmysle §114 ods.2 ZVO osoba, ktorej zdroje majú byť použité, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač okrem §32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle:
§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (stavebné práce, ktoré predstavujú opravy alebo rekonštrukcie ciest) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.

Ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, uchádzač predloží zoznam referencií vedených v informačnom systéme ÚVO v Evidencií referencií. Uchádzač uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam referencií musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, splnenie tejto podmienky účasti preukáže svojím vyhlásením o ich uskutočnení s doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Hodnoty uvedené v cudzej mene uchádzač prepočíta na eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12. priemerného
kurzu roku (priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade, že daný rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa platného kurzu ECB - priemerný mesačný kurz za mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu plnenia. Uchádzač v ponuke zdokumentuje prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.

§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiaceho zamestnanca -
stavbyvedúceho, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác.

§ 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods.1 písm. b) ZVO - uchádzač predloží zoznam stav. prác rovnakého alebo podob. charakteru ako je predmet zákazky (opravy alebo rekonštrukcie ciest) uskutočnených za predch. 5 rokov v min. kumulatívnom fin. objeme 570 000 EUR bez DPH od vyhlásenia ver. obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stav. prác.

§ 34 ods.1 písm. g) ZVO uchádzač predloží profesijný životopis a doklad o odbornej spôsobilosti riadiaceho
zamestnanca - stavbyvedúceho.
Profesijný životopis musí obsahovať:
a) titul, meno a priezvisko,
b) údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia,
c) história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie prac. pomeru, pozícia, kt. zamestnanec zastával, praktické skúsenosti -
názov a sídlo objednávateľa, názov stavby, popis stavby, prac. pozícia, rozsah činností, kt. zamestnanec zabezpečoval,
obdobie realizácie stavby - rok od do),
d) dátum a podpis zamestnanca.
Profesijným životopisom musí uchádzač preukázať, že stavbyvedúci má min. 5-ročnú odbor. prax v oblasti riadenia
stavieb v pozícii stavbyvedúceho, rovnakého alebo podob. charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky.
Navrhovaný stavbyvedúci musí vlastniť doklad o odb. spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t. j. Osvedčenie SKSI alebo ekv. doklad o vykonaní odb. skúšky podľa Zákona č.138/1992 Zb. - odbor. zameranie inžinierske stavby
splnomocňujúci na vykonanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č.50/1976 Zb.
Uchádzač súčasne predloží čestné vyhlásenie, že ním navrhovaný riadiaci zamestnanec - stavbyvedúci bude k dispozícií v čase plnenia zmluvy.

§ 34 ods.1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, kt. má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom spolu s uvedením identifikač. údajov subdodávateľa, uchádzač predloží vyplnenú Prílohu č.9 súťažných podkladov.

Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbor. spôsobilosti využiť technické a odbor. kapacity inej osoby v
súlade s § 34 ods.3 ZVO. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods.1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stav. práce alebo služby, na kt. sa kapacity vyžadujú. Túto skutočnosť
uchádzač verej. obstarávateľovi preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, kt. technickými a odbor. kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbor. spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
V zmysle § 114 ods.2 ZVO, osoba, kt. zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí spĺňať podmienky účasti, kt. sa
týkajú osob. postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO.

Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Každý uchádzač je povinný
predložiť doklady, kt. preukazuje technickú a odbor. spôsobilosť v súlade s ustanoveniami § 34 ZVO. Na každom
dokumente, u kt. je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom splnenia
podmienky.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené JED-om podľa § 39 ods.1 ZVO (verej.
obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na 1 otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hosp. subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonom. a finanč. postavenia a technickej alebo odbor. spôsobilosti (hosp. subjekt môže vyplniť len oddiel alfa časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)) alebo čestným vyhlásením (vyplnená Príloha č. 7 súťažných podkladov), v kt. vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verej. obstarávateľom a poskytne verej. obstarávateľovi na požiadanie doklady, kt. čestným vyhlásením nahradil.

Skupina dodávateľov preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 37 ods. 3 ZVO spoločne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods.4 ZVO požaduje, aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j. kompletnú
realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo uchádzač a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods.3 ZVO.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 10:30
Miesto: "online" sprístupnenie elektronických ponúk využitím funkcionality systému EVO, v ktorom sa realizuje
predmetné verejné obstarávanie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ využije pri otváraní ponúk funkcionalitu systému EVO, ktorá umožňuje online sprístupnenie ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.) Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom systému EVO ver. 18.0 Úradu pre verejné
obstarávanie s využitím jeho funkcionalít. Systém EVO je dostupný na adrese : https://www.uvo.gov.sk/portal-systemuevo-5f5.html .

2.) V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, vo výzve na
predkladanie ponúk, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom prostredníctvom systému EVO v súlade s § 113 ods. 7 ZVO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

3.) Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

4.) Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedený predmet zákazky vo výške 10 800 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Článku III súťažných podkladov.

6.) Doba realizácie predmetu zákazky bude závisieť od navrhovanej lehoty v ponuke úspešného uchádzača, nie však viac ako 3 mesiace odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska úspešným uchádzačom.

Vysvetlenie k dĺžke trvania zákazky ( bod II.2.7 výzvy) : Verejný obstarávateľ predpokladá dĺžku trvania zákazky 114
dní od predpokladaného termínu nadobudnutia účinnosti zmluvy až po ukončenie plnenia na základe zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Pri stanovení trvania zákazky sa počítalo s odovzdaním staveniska najneskôr do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (t.j. 21 dní) a dĺžkou trvania stavebných prác max. 3
mesiace (t. j. 93 dní) .
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.07.2021