Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
2.212.439,43 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
09.07.2021
  Dátum zverejnenia:
12.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Ondeček
Telefón: +421 517563713
Fax: +421 517563711
Email: ondecek.jaroslav@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722
Hlavná adresa(URL): www.sucpsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
správa a údržba ciest II. a III. triedy
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK
Referenčné číslo: 05PZ/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233221-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia, t.j. vodiacich čiar, deliacich čiar, plošného značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried v správe Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja.
Zákazka je členená na sedem častí:
Časť č. 1 VDZ oblasť Bardejov
Časť č. 2 VDZ oblasť Humenné
Časť č. 3 VDZ oblasť Poprad
Časť č. 4 VDZ oblasť Prešov
Časť č. 5 VDZ oblasť Stará Ľubovňa
Časť č. 6 VDZ oblasť Svidník
Časť č. 7 VDZ oblasť Vranov n/T

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 212 439,43 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
7
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
VDZ oblasť Bardejov
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky, sú cesty II. a III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja, v
pôsobnosti organizačného útvaru objednávateľa: Oblasť Bardejov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia ciest II. a III. triedy, t.j. vodiace čiary, deliace čiary,
plošné značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried pre oblasť Bardejov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technickej špecifikácie, tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
227 848,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 8 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v SP.
Časť: 2
II.2.1) Názov
VDZ oblasť Humenné
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky, sú cesty II. a III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja, v
pôsobnosti organizačného útvaru objednávateľa: Oblasť Humenné
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia ciest II. a III. triedy, t.j. vodiace čiary, deliace čiary,
plošné značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried pre oblasť Humenné.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technickej špecifikácie, tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
610 737,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 22 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v SP.
Časť: 3
II.2.1) Názov
VDZ oblasť Poprad
Časť č.: 3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky, sú cesty II. a III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja, v
pôsobnosti organizačného útvaru objednávateľa: Oblasť Poprad
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia ciest II. a III. triedy, t.j. vodiace čiary, deliace čiary,
plošné značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried pre oblasť Poprad.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technickej špecifikácie, tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
576 735,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 17 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v SP.
Časť: 4
II.2.1) Názov
VDZ oblasť Prešov
Časť č.: 4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky, sú cesty II. a III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja, v
pôsobnosti organizačného útvaru objednávateľa: Oblasť Prešov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia ciest II. a III. triedy, t.j. vodiace čiary, deliace čiary,
plošné značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried pre oblasť Prešov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technickej špecifikácie, tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
290 395,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 10 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v SP.
Časť: 5
II.2.1) Názov
VDZ oblasť Stará Ľubovňa
Časť č.: 5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky, sú cesty II. a III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja, v
pôsobnosti organizačného útvaru objednávateľa: Oblasť Stará Ľubovňa
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia ciest II. a III. triedy, t.j. vodiace čiary, deliace čiary,
plošné značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried pre oblasť Stará
Ľubovňa.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technickej špecifikácie, tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
224 596,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 8 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v SP.
Časť: 6
II.2.1) Názov
VDZ oblasť Svidník
Časť č.: 6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky, sú cesty II. a III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja, v
pôsobnosti organizačného útvaru objednávateľa: Oblasť Svidník
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia ciest II. a III. triedy, t.j. vodiace čiary, deliace čiary,
plošné značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried pre oblasť Svidník.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technickej špecifikácie, tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
154 603,74 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 5 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v SP.
Časť: 7
II.2.1) Názov
VDZ oblasť Vranov n/T
Časť č.: 7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky, sú cesty II. a III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja, v
pôsobnosti organizačného útvaru objednávateľa: Oblasť Vranov n/T.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia ciest II. a III. triedy, t.j. vodiace čiary, deliace čiary,
plošné značenia v požadovanom farebnom a materiálovom prevedení, na cestách II. a III. tried pre oblasť Svidník.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technickej špecifikácie, tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
223 644,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 8 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v SP.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1 písm. e) a písm. f) resp. § 32 ods.4 a ods.5 zákona o verejnom
obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní t. j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v SR alebo v štáte sídla, miest podnikania alebo obvyklého pobytu.
2. Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, ktorý je informačným systémom verejnej správy,
ktorého správcom je úrad.
3. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods.1 písm. e) dokladom o oprávnení uskutočňovať
stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky resp. údajmi zo Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152
zákona.
4. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods.1 písm. f) čestným vyhlásením, že nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miest podnikania alebo
obvyklého pobytu resp. údajmi zo Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.
5. Ak je uchádzač vedený v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, v súlade s § 32 ods. 3 ZVO v
ponuke nepredkladá:
-podľa § 32 ods. 2 písm. e) doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
-podľa § 32 ods. 2 písm. f) čestné vyhlásenie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritéria výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2021 10:30
Miesto: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov - Riaditeľstvo zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je za účasti uchádzačov. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa na otváraní ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie je uskutočňované cez IS EVO na adrese https://www.uvo.gov.sk. Prístup k súťažným
podkladom je bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné cez Informačný systém
EVO, ktorého správcom je ÚVO.
2. Úspešný uchádzač akceptuje skutočnosť, že ho verejný obstarávateľ môže, v prípade ak nebude mať schválené
finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, vyzvať na uzatvorenie zmluvy, a to
bezodkladne po schválení finančných prostriedkov zriaďovateľom. V prípade neschválenia finančných prostriedkov je dôvod na zrušenie postupu verejného obstarávania.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup verejného obstarávania resp. neuzatvoriť zmluvu/zmluvy s
úspešným uchádzačom v prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky alebo v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol verejný obstarávateľ predpokladať.
4.Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné na adrese uvedenej v bode I.3) tejto výzvy.
5.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
6. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Výška zábezpeky, spôsoby zloženia zábezpeky ponuky a podrobné pokyny sú
uvedené v súťažných podkladoch časť III. Príprava ponuky, bod 14 Zábezpeka ponuky.
7. Verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zadania zákazky použitím priameho rokovacieho konania/rokovania v
zmysle § 115 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.07.2021