Dodávka elektrickej energie

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
  Predpokladaná hodnota:
653.965,13 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.07.2021
  Dátum zverejnenia:
12.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603392
Novoveská 17/A, 84108 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Klouček
Telefón: +421 260201400
Email: ivan.kloucek@mudnv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.devinskanovaves.sk

Obec Bystričany
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00318019
Mirka Nešpora 1/17 , 97245 Bystričany
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Filip Lukáč, starosta obce
Telefón: +421 465493120
Email: obec@bystricany.sk
Hlavná adresa(URL): www.bystricany.sk
Obec Jakubov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00304816
Jakubov 191 , 90063 Jakubov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Gajdár, starosta obce
Telefón: +421 347733225
Email: starosta@jakubov.sk
Hlavná adresa(URL): www.jakubov.sk
Obec Jánovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306002
Jánovce 24 , 92522 Jánovce
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Čechovič, starosta obce
Telefón: +421 317878823
Email: obecjanovce@gmail.com
Hlavná adresa(URL): www.janovce.sk
Obec Hradište
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00310468
Hradište 278 , 95854 Hradište
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miloš Baránik, starosta obce
Telefón: +421 387489228
Fax: +421 387489228
Email: podatelna@obec-hradiste.sk
Hlavná adresa(URL): www.obec-hradiste.sk
Obec Krásna Ves
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00310581
Krásna Ves 142 , 95653 Krásna Ves
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Došek, starosta obce
Telefón: +421 387669126
Fax: +421 387669283
Email: obec@krasnaves.sk
Hlavná adresa(URL): www.krasnaves.sk
Obec Kráľová nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306070
Kráľová nad Váhom 71 , 92591 Kráľová nad Váhom
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: RNDr. Ferenc Bergendi, starosta obce
Telefón: +421 317713122
Fax: +421 317715445
Email: starosta@kralovanadvahom.sk
Hlavná adresa(URL): www.kralovanadvahom.sk
Obec Krušovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00699250
Štefánikova 129 , 95631 Krušovce
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Martin Zdychavský, starosta
Telefón: +421 385311530
Fax: +421 385311140
Email: starosta@krusovce.sk
Hlavná adresa(URL): www.krusovce.sk
Obec Miloslavov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00304948
Radničné námestie 181/1 , 90042 Miloslavov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Milan Baďanský, starosta obce
Telefón: +421 907711830
Email: starosta@miloslavov.sk
Hlavná adresa(URL): www.miloslavov.sk
Obec Záhorská Ves
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305219
Hlavná 29 , 90065 Záhorská Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Boris Šimkovič, starosta obce
Telefón: +421 347780385
Fax: +421 347780385
Email: urad@zahorskaves.sk
Hlavná adresa(URL): www.zahorskaves.sk
Obec Závod
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00310158
Sokolská 243 , 90872 Závod
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Vrablec, starosta obce
Telefón: +421 347799324
Fax: +421 347799324
Email: sekretariat@obeczavod.sk
Hlavná adresa(URL): www.obeczavod.sk
Obec Zemianske Podhradie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00699098
Zemianske Podhradie 138 , 91307 Zemianske Podhradie
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Zámečník, starosta obce
Telefón: +421 326401031
Email: starosta@zemianske-podhradie.sk
Hlavná adresa(URL): www.zemianske-podhradie.sk
Obec Zohor
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305235
Námestie 1.mája 1 , 90051 Zohor
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Martin Zálesňák, starosta obce
Telefón: +421 265961120
Fax: +421 265961680
Email: starosta@obeczohor.sk
Hlavná adresa(URL): www.obeczohor.sk
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36062260
Školská 257/22 , 90042 Dunajská Lužná
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy
Telefón: +421 245980229
Email: iveta.slobodnikova@zsdunajskaluzna.sk
Hlavná adresa(URL): www.zsdunajskaluzna.sk
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31780865
Ul. I. Bukovčana 3 , 84108 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renáta Balogová, riaditeľka školy
Telefón: +421 911978715
Email: balogova@bukovcana.sk
Hlavná adresa(URL): www.bukovcana.sk
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36067334
Pavla Horova 16 , 84107 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miloš Marko, riaditeľ školy
Telefón: +421 264538463
Fax: +421 264538463
Email: sekretariat@zshorovaba.sk
Hlavná adresa(URL): www.zshorovaba.sk
Základná škola, Bojná 76
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37860691
Bojná 76 , 95601 Bojná
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Rudolf Čakajda, riaditeľ školy
Telefón: +421 385373334
Fax: +421 385373334
Email: zsbojna@gmail.com
Hlavná adresa(URL): www.zsbojna.edupage.org
Materská škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31808999
Milana Marečka 20 , 84108 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Zelenková, riaditeľka
Telefón: +421 264778146
Email: skolkymarecka@gmail.com
Hlavná adresa(URL): www.skolkydnv.sk
Materská škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31809006
Pavla Horova 3 , 84107 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Pillanková, riaditeľka
Telefón: +421 264779152
Email: mshorova@centrum.sk
Hlavná adresa(URL): www.horova-slniecko.com
DNV ŠPORT, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919264
Vápencová 34 , 84107 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Andrei Daniel Kiszel, konateľ
Telefón: +421 917985367
Email: office@dnvsport.sk
Hlavná adresa(URL): www.dnvsport.sk
Istra Centrum, centrum pre voľný čas
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30810493
Hradištná 43 , 84107 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Rastislav Šimkovič, riaditeľ
Telefón: +421 264770033
Fax: +421 264770033
Email: riaditel@istracentrum.sk
Hlavná adresa(URL): www.istracentrum.sk
Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV a kanalizáciu v obciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31773966
Hlavná 29/184 , 90065 Záhorská Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Boris Šimkovič
Telefón: +421 347780457
Email: urad@zahorskaves.sk
Hlavná adresa(URL): www.zahorskaves.sk
Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 34108301
Krásna Ves 142 , 95653 Krásna Ves
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Hloža, konateľ
Telefón: +421 387669126
Email: obec@krasnaves.sk
Hlavná adresa(URL): www.krasnaves.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektrickej energie
Referenčné číslo: VO/NZ/1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 5 449,710 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
653 965,13 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislavský kraj, Západné Slovensko.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie: 5 449,710 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
653 965,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
40
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
2. Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný.
4. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 12:00
Miesto: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Miestny úrad, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.07.2021