Kysucká galéria v Oščadnici - stavebné úpravy budovy - fasáda a kanalizačná prípojka

  Zadávateľ:
Kysucká galéria v Oščadnici
  Predpokladaná hodnota:
140.837,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.07.2021
  Dátum zverejnenia:
12.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kysucká galéria v Oščadnici
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36145271
Oščadnica 13, 02301 Oščadnica
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Dagmar Ferencova
Telefón: +421 414332166
Email: kysgalery@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.kysuckagaleria.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://evoservis.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kysucká galéria v Oščadnici - stavebné úpravy budovy - fasáda a kanalizačná prípojka
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212300-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Zákazka sa skladá z dvoch častí: 1. Stavebné úpravy budovy - fasáda a 2. Kanalizačná prípojka. 1. Predmetom rekonštrukcie sú stavebné úpravy objektu Kysuckej galérie. Jedná sa objekt kaštieľa Oščadnica, ktorý je zapísaný ako Národná kultúrna pamiatka / NKP / a je v súčasnosti využívaný ako galéria umenia. Rekonštrukčné práce pozostávajú z obnovy fasády v zmysle Rozhodnutia KPÚ ZA-2017/25315-2/98359/PIE v Žiline, práce budú realizované pod dohľadom reštaurátora. Obnova fasády nadväzuje sa prebiehajúce stavebné práce realizované od r. 2020, ktorými sa vytvoria nové výstavné priestory v podkroví, prístavba krytej terasy na východnej strane objektu a celková rekonštrukcia v interiéroch budovy. 2. Predmetom zákazky je vybudovanie napojenia objektu kaštieľa a depozitárov kaštieľa v Oščadnici na novovybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu, ktorá je umiestnená v telese cesty III. triedy číslo 2013 a v prístupovej ceste ku kaštieľu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
140 837,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kysucká galéria v Oščadnici - stavebné úpravy budovy - fasáda
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45443000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa. Objekt sa nachádza na parcele číslo 1704/2 v intraviláne na okraji obce Oščadnica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Práce na fasáde budú zahrňovať: repasovanie okeníc, ostatné dodatočne zamurované otvory nebudú prezentované
obnova resp. doplnenie soklových kamenných častí fasády, členenie fasády vychádza z dobových fotografií so zachovaním vertikálneho členenia a doplnením ozdobných prvkov okolo okien na južnej fasáde, farebné riešenie fasády vychádza z dobových analógii podobných objektov kombinácia farebnosti na fasáde okrová s bielou, okenné otvory biela, okenice zelená - podľa usmernení KPÚ.
Dopravné napojenie objektu pre potreby materiálno - technického zabezpečenia ako aj vstup do objektu je z priľahlej komunikácie cez areál kaštieľa po parcelách 1706 a 1704/1. K riešenému objektu nebude samostatne riešené parkovanie motorových vozidiel, nakoľko objekt tvorí súčasť areálu Kysuckej galérie v priestoroch ktorej sa nachádzajú odstavné plochy pre motorové vozidlá na jestvujúcich spevnených plochách. Príjazd k objektu je zabezpečený po spevnených betónových komunikáciách v rámci areálu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
81 198,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Ide o národnú kultúrnu pamiatku a tak všetky činnosti, materiály, prvky a ich umiestnenie musia byť na kontrolných dňoch stavby vopred konzultované a odsúhlasené s odborným metodikom Krajského pamiatkového úradu v Žiline.
Kaštieľ je obkolesený parkom, ktorý je NKP a nesmie byť poškodený rekonštrukciou kaštieľa. Počas realizácie stavebných prác je nutné sa riadiť projektovou dokumentáciou a postupovať v zmysle záväzného stanoviska KPÚ Žilina pod č. KPUZA--2017/25315-2/98359/PIE
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kysucká galéria v Oščadnici - kanalizačná prípojka
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232400-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trasa prípojky bude vedená od miesta pripojenia na vybudovanú časť kanalizačnej prípojky pozemkami parc. č. C-1706 (E-1/40, E-1/30) a pozemkom parc. č. C-1704/1 v katastrálnom území obce Oščadnica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Potrubie prípojky sa prepojí s existujúcim potrubím (v súčasnosti zaslepeným), v telese existujúcej komunikácie (na parc. č. C-1706). Miesto sa odkope, potrubie prípojky sa prereže a na prerezaný koniec sa nasunie šachtové dno prípojkovej šachty Šp a vybuduje sa celá prípojková šachta (pozri objekty na kanalizácii). Zo šachty bude trasa prípojky vedená severným smerom, v telese komunikácie pozemkom parc. č. C-1706, až k vstupnej bráne, odkiaľ už bude pokračovať pozemkom parc. č. C-1704/1 a to v telese areálovej komunikácie, resp. v areálovej spevnenej ploche. Na trase kanalizačnej prípojky sa vybudujú revízne kanalizačné šachty Š1 až Š4. Koncová kanalizačná šachta Š4 sa vybuduje na potrubí splaškového zvodu DN125, odvádzajúceho vodu z objektu kaštieľa. Existujúce potrubie sa prereže, na prerezaný koniec sa nasunie redukcia DN150/125 a časť nového potrubia DN150, ktoré sa privedie do šachty Š4.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
59 639,69 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
35
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), preukazuje ich spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO.
2. Uchádzač môže predbežne nahradiť dokumenty, ktorými preukazuje podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO.
3. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, verejný
obstarávateľ si tento zápis overí v súlade s § 152 ods. 4 ZVO.
4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
5. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
7. Ak právo štátu uchádzača a so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:

1. podľa §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. podľa §34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 1:
Pre časť 1. uchádzač predloží min. 1 referenciu na realizované práce rovnakého alebo podobného charakteru (práca s kameňom, obnova fasády), ktoré boli vykonávané na kultúrnych pamiatkach s uvedením, ktorý pamiatkový úrad mal dohľad na uvedenou stavbou, v minimálnom objeme 100.000 EUR bez DPH.

Pre časť 2. uchádzač predloží referencie v súhrnnom objeme min. 59.600 EUR bez DPH na realizované práce rovnakého alebo podobného charakteru - kanalizačné rozvody.

k bodu 2:
Pre časť 1. uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho, t.j. musí mať osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie pozemné stavby - splnomocňujúce na vykonanie vybraných činnosti vo výstavbe alebo ekvivalentom vydaným a akceptovaným v členských krajinách EÚ a Švajčiarskej konfederácii. Spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky uchádzač preukáže fotokópiou autorizačného osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky. Uchádzač ďalej predloží za stavbyvedúceho odborný životopis alebo ekvivalentný doklad, z ktorého bude zrejmá odborná prax danej osoby, pričom sa požaduje originál s podpisom stavbyvedúceho.
Uchádzač ďalej preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kvalifikovaného reštaurátora, ktorý bude zabezpečovať dohľad pri rekonštrukčných prácach na fasáde. Reštaurátor predloží príslušný doklad o profesijnej kvalifikácii na reštaurovanie fasád, profesijný životopis a disponibilitu na plnenie zmluvy.

Pre časť 2. uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho, t.j. musí mať osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie inžinierske stavby - splnomocňujúce na vykonanie vybraných činnosti vo výstavbe alebo ekvivalentom vydaným a akceptovaným v členských krajinách EÚ a Švajčiarskej konfederácii. Spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky uchádzač preukáže fotokópiou autorizačného osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač ďalej predloží za stavbyvedúceho odborný životopis alebo ekvivalentný doklad, z ktorého bude zrejmá odborná prax danej osoby, pričom sa požaduje originál s podpisom stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí preukázať, že realizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky - kanalizačné potrubia vo výške min. 59.600 EUR bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.08.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 11:00
Miesto: sídlo verejného obstarávateľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na sprístupnení ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ vykonáva verejné obstarávanie elektronicky v informačnom systéme elektronického verejného
obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný sa zaregistruje do elektronického nástroja EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Registrovaní uchádzači v systéme EVOSERVIS použijú svoj prístupový kód.
O vystavenie e-podpisu / UEZ požiada užívateľ pri registrácii do EN EVOSERVIS stiahnutím a vyplnením Žiadosti o
vystavenie e-podpisu / UEZ a jej zaslaním prevádzkovateľovi EN EVOSERVIS na e-mail info@evoservis.sk. Po odoslaní žiadosti bude upozornený e-mailom na možnosť stiahnutia vystaveného e-podpisu / UEZ.
Registrovaný uživateľ EN EVOSERVIS po prihlásení do EN EVOSERVIS na hlavnej stránke klikne na odkaz Upraviť účet a následne pokračuje v sekcii Stiahnutie e-podpisu / UEZ alebo žiadosti o jeho vystavenie stiahnutím a vyplnením Žiadosti o vystavenie e-podpisu / UEZ a jej zaslaním prevádzkovateľovi EN EVOSERVIS na e-mail
info@evoservis.sk. Po odoslaní žiadosti bude upozornený e-mailom na možnosť stiahnutia vystaveného e-podpisu / UEZ.
Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a
príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie bude záujemca
komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie. Uchádzač bude svoju ponuku predkladá elektronicky, vrátane všetkých príloh požadovaných verejným obstarávateľom tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch na predmet zákazky.

Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená v lehote viazanosti ponúk.

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Uvedené verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.07.2021