Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Lamač
  Predpokladaná hodnota:
3.646.556,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.07.2021
  Dátum zverejnenia:
12.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Lamač
IČO: 00603414
Malokarpatské námestie 9, 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Slovensko
Kontaktná osoba: Gabriela Šedová
Telefón: +421 908767595
Fax: +421 264781581
Email: gabriela.sedova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6561
Hlavná adresa(URL): https://www.lamac.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom stavebných prác je rozšírenie kapacít ZŠ v areály ZŠ Malokarpatské námestie ť. 1, Bratislava - Lamač. Rozšírenie kapacít bude realizované prostredníctvom nadstavby, ktorá je riešená ako oceľ. skelet s plochou strechou z drevených styčníkových nosníkov. Priestory nadstavby budú sprístupnené prostredníctvom novovybudovaných vertikálnych komunikácií v počte 2 ks ( schodisko + osobný výťah pre 9 osôb ). Týmito komunikáciami sa sprístupnia aj ostatné podlažia. Vykurovanie je navrhnuté teplovodné konvenčné. Vykurovacími telesami budú radiátory. Zdroj tepla bude tvoriť tepelné čerpadlo systému vzduch/voda. V rámci stavebných prác bude realizovaná aj prístavba jedálne a modernizácia kuchyne. Prístavba jedálne predstavuje zväčšenie priestoru súčasnej jedálne vo vnútornom areály ZŠ.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 646 556,95 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212422-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ZŠ Malokarpatské námestie č. 1 - stavba so súp. č. 1123, na LV č. 1638 v k. ú.: Lamač, pozemky reg. C KN parc. č. 496/1, . č. 496/2, 496/3, 498/1, 498/2 a 497/2 , podrobne viď súťaž. podklady, bod 6.1
II.2.4) Opis obstarávania
Stavba je členená na prevádzkové súbory a na jednotlivé stavebné objekty:

SO 01 Nadstavba ZŠ
SO 02 Prístavba jedálne SO 03 Prístavba vertikálneho komunikačného prepojenia č.1
SO 04 Prístavba vertikálneho komunikačného prepojenia č.2
SO 05 Modernizácia školskej kuchyne
SO 06 Interiérové úpravy a búracie práce

- Nadstavba je riešená ako oceľ. skelet s plochou strechou z drevených styčníkových nosníkov. Parapet okien tvorí pôvodná atika. Okná sú hliníkové, pásové a kontinuálne prebiehajú po celom obvode stavby. Súčasťou nadpražia okien v hlavných priestoroch sú rekuperačné jednotky . Okná budú zároveň vybavené vonkajšími morickými hliníkovými žalúziami Z90.

- Priestory nadstavby budú prístupné prostredníctvom novovybudovaných vertikálnych komunikácií v počte 2 ks ( schodisko + osobný výťah pre 9 osôb ). Týmito komunikáciami sa sprístupnia aj ostatné podlažia.

- Vykurovanie je navrhnuté teplovodné konvenčné. Vykurovacími telesami budú radiátory. Zdroj tepla bude tvoriť tepelné čerpadlo systému vzduch/voda. Tepelné čerpadlo bude osadené na streche schodiska SO 03. Ohrev TÚV je zabezpečený zásobníkom s objemom 300l systémom zásoba 55-50°C.

- V rámci stavebných prác bude realizovaná aj prístavba jedálne a modernizácia kuchyne. Prístavba jedálne predstavuje zväčšenie priestoru súčasnej jedálne vo vnútornom areály ZŠ. Požiadavka prístavby vznikla na základe nedostatočnej priestorovej kapacity vzhľadom na navyšujúci sa počet žiakov. Súčasťou ASR je aj výmena niektorých okien a dverí na základe požiadaviek PBS a VZT. Modernizácia kuchyne je zameraná na zvýšenie kapacity z 800 jedál / denne na 1200 jedál/deň.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 646 556,95 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP
II.2.14) Doplňujúce informácie
Na predkladaný projekt bude predložená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 ZVO, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

2.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

3.Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

4.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

5.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

6.Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie
hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ZVO.

7.V súlade s § 152 ods. 5 ZVO je verejný obstarávateľ oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) aj v prípade, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.

8.Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) až f). Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť v ponuke predložené v súlade s bodom 19.3 súťažných podkladov.

9.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

10.Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 a) až e) ZVO ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Technická a odborná spôsobilosť v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (Príloha č. 6 Zoznam
uskutočnených stavebných prác); zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnoteniami uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:

- verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, tak dokladom o plnení je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Technická a odborná spôsobilosť v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

Uchádzač splnenie podmienky preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených
na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: podľa 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Minimálna požiadavka na zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov a nadväzujúce referencie je, aby v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (stanovených k dňu vyhlásenia verejného obstarávania) a nadväzujúce referencie boli: uvedené zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré budú spĺňať nasledujúce podmienky:
- súhrnná hodnota zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru bude minimálne vo výške 3 600 000EUR bez DPH,
- minimálne 1 zákazka rovnakého alebo podobného charakteru uvedená v zozname musí mať hodnotu min. 1 800 000 EUR bez DPH.

Rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác(výstavba alebo rekonštrukcia), konkrétne stavebné práce na pozemných stavbách.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie odkaz resp. registračné číslo tejto referencie.

V prípade že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme ich realizoval uchádzač, alebo jeho osoba podľa
§ 34, ods. 3 zákona.

Ak obdobie realizácie danej zákazky prekračuje referenčné obdobie, je potrebné uviesť okrem celkovej zmluvnej ceny zákazky aj adekvátny finančný objem zodpovedajúci referenčnému obdobiu, za účelom preukázania splnenia podmienky min. finančných objemov požadovaných verejným obstarávateľom, počas referenčného obdobia.

podľa 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
a)Minimálne 1 osoba uchádzača, ktorá bude zodpovedná za realizáciu stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho, uchádzač predloží doklad o jej odbornej spôsobilosti s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu vydaný podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR.
b)Preukázateľná odborná prax osoby v pozícii stavbyvedúceho v oblasti riadenia stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác (výstavba alebo rekonštrukcia), konkrétne výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb.

Minimálne požiadavky na odbornú prax stavbyvedúceho:
Výkon činnosti stavbyvedúceho na realizácii stavieb rovnakého alebo podobného charakteru v min. kumulatívnej hodnote 3 000 000 EUR bez DPH. Meno osoby prostredníctvom ktorej uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedie v prílohe č. 5 zmluvy, ktorá je súčasťou zmluvy o dielo.
Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže zoznamom profesijných skúseností stavbyvedúceho, z ktorého musí byť zrejmé:
- meno a priezvisko osoby zodpovednej za realizáciu stavebných prác (ďalej stavbyvedúci),
- názov a popis pozície na stavebnej akcii rovnakého alebo podobného charakteru (ďalej len stavebná akcia),
- názov stavebnej akcie a odberateľ stavebnej akcie,
- hodnota stavebnej akcie bez DPH,
- obdobie účasti na realizácii stavebnej akcie
- dátum a podpis stavbyvedúceho.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Stavba bude realizovaná počas školského vyučovania.
Prílohou č. 8 súťažných podkladov je projekt organizácie výstavby, ktorého súčasťou sú aj "POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA VO VZŤAHU K ORGANIZÁCII VÝSTAVBY". Tieto požiadavky sú pre budúceho zhotoviteľa záväzné.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 03.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 10:05
Miesto: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ZVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriad. stavu a opatrení týkajúcich sa obmedzenia návštev v budovách sa verejný obstarávateľ rozhodol pre otváranie ponúk využiť funkcionalitu IS EVO on-line sprístupnenie ponúk. Na základe toho systém po otvorení ponúk odošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku, notifikáciu a zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú dostupné v profile verejného obstarávateľa v dokumentoch k zákazke. Verejný obstarávateľ
neposkytne súťažné podklady v listinnej podobe.

Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému IS EVO. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na linke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako naskenované doklady, alebo môže predložiť vyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED"), ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (§ 39 ods. 1 ZVO), alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO. Verejným obstarávateľom vygenerovaná elektronická verzia formulára JED-u s názvom súboru je súčasťou nahratých súťažných podkladov.

Skupina dodávateľov predloží JED alebo čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov samostatne.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.

V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu uchádzači
kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky aj v prípade, že bude vystavené negatívne hodnotenie zo strany riadiaceho orgánu (RO) Integrovaného operačného programu (IROP), z ktorého je poskytnutý nenávratný finančný príspevok, alebo ak zo strany RO a kontrolných orgánov IROP nebude odporučené pokračovať vo verejnom obstarávaní.

Na zabezpečenie ponuky je vyžadované zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 90 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch bod 18.

Podrobné informácie o spôsobe úhrady ceny za dielo sú uvedené v zmluvy o dielo, bode 4. "Spôsob úhrady ceny a platobné podmienky, garančná zábezpeka". Zmluva o dielo je prílohu č. 1 súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s ustanovením 4.10 zmluvy o dielo budúci zhotoviteľ bude povinný najneskôr v deň protokolárneho odovzdania diela predložiť verejnému obstarávateľovi (budúcemu objednávateľovi) poskytnutie garančnej zábezpeky za splnenie svojich zmluvných povinností.

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzná súťaž).

V zákazke neboli poskytnuté prípravné trhové konzultácie.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.

Verejný obstarávateľ v súlade s odporúčanou metodikou UVO pre Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie
uplatňuje vo verejnom obstarávaní sociálny aspekt č. SADO0002 z číselníka aspektov.
Linka: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavaniazakaziek/
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.07.2021