Optimalizácia vykurovania objektu Stredoslovenskej galérie (Pretórium)

  Zadávateľ:
Stredoslovenská galéria
  Predpokladaná hodnota:
51.322,79 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.07.2021
  Dátum zverejnenia:
09.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredoslovenská galéria
IČO: 35984929
Dolná 8, 97590 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Píšová
Telefón: +421 948199610
Email: anna.pisova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3433
Hlavná adresa(URL): https://www.ssgbb.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Optimalizácia vykurovania objektu Stredoslovenskej galérie (Pretórium)
Referenčné číslo: 2314/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
44620000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výmena súčasných elektrických konvektorov za elektrické olejové radiátory so zabudovaným termostatom, ktorých teplotu bude možné regulovať centrálnou riadiacou jednotkou IQRC (bezdrôtová zónová regulácia, centrálne ovládanie) s možnosťou nastavenia režimu útlmu v mimopracovnom čase a zónovú reguláciu teploty. Práce zahŕňajú demontáž starých vykurovacích zariadení, drobné murárske práce na vysprávke muriva, dopravu a montáž nových vykurovacích zariadení, odvoz odpadu vrátane revízie nových vykurovacích zariadení.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
51 322,79 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.07.2021