Žilina, kas. P. Jilemnického - rekonštrukcia budovy č. 54 - telocvičňa - R

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
1.635.720,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.07.2021
  Dátum zverejnenia:
09.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Zuzana Hlinková
Telefón: +421 960317642
Fax: +421 960317642
Email: Zuzana.HLINKOVA@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://mosr.sk
Hlavná adresa(URL): http://mod.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Žilina, kas. P. Jilemnického - rekonštrukcia budovy č. 54 - telocvičňa - R
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/3-217/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212222-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia budovy č. 54 telocvičňa. Objekt je samostatne stojaca jednopodlažná budova, čiastočne podpivničená, ktorá sa nachádza v priestoroch areálu kasární P. Jilemnického v Žiline.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 635 720,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45311000-0
45261410-1
45432110-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kasárne P. Jilemnického, Rajecká cesta 18, Žilina
II.2.4) Opis obstarávania
Ide o uskutočnenie stavebných prác podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Množstvo a rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 635 720,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nasledovne:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce v predmete zákazky,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a ods. 7, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy (netýka sa prípadu, keď bol uchádzačovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím). Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom bude verejný obstarávateľ považovať za nedostatočné, vylúči záujemcu z verejného obstarávania.

Ďalšie informácie týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v bode č. 1 Oddielu A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v bode č. 2 Oddielu A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v bode č. 3 Oddielu A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese https://www.eaukcie.sk, na ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi sprístupnený administrátorom vstup do aukčnej siene. Bližšie informácie týkajúce sa e-aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.08.2021 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t. j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v stanovenej lehote, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude zaslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese:
https"//www.uvo.gov.sk/poral-system-evo-58f5.html. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať na svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky. Súťaž sa realizuje ako elektronická cez informačný systém EVO a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne elektronicky cez tento systém. Na účasť v súťaži je potrebné sa zaregistrovať na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/ a pokračovať ďalej v zmysle príručiek a video návodov https://wwo.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html a v súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné v profile verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO.
2. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii - zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v
profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom
neobmedzený, úplný a priamy prístup bezplatne.
3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov III.1.1), III.1.2) a III.1.3) tejto výzvy na predkladanie ponúk môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (JED), alebo čestným vyhlásením. Ďalšie podrobnosti a informácie týkajúce sa k JED a čestnému vyhláseniu sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky je doporučená. Uskutoční sa dňa 27.07.2021. Bližšie informácie sú
uvedené v súťažných podkladoch.
5. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 112 ods. 13 vo väzbe na § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 45 000,00 EUR. Ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
6.. Komunikácia v medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku.
7. Podľa § 112 ods. 6 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.
8. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákon o verejnom obstarávaní vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia
podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa
predmetného zákona a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
10. Predmetné verejné obstarávanie je zeleným obstarávaním - uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém
enviromentálneho manažérstva a pri plnení predmetu zákazky bude zabezpečovať systematickým riadením ochranu
životného prostredia, čo preukáže certifikátom systému enviromentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001.
11. Toto verejné obstarávanie zohľadňuje sociálne hľadisko umožnením prístupu MSP vo vzťahu k stanoveným
podmienkam účasti (subdodávatelia, kapacity a zdroje iných osôb, kumulatívne predchádzajúce plnenie).
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.07.2021