Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy

  Zadávateľ:
Obec Čierne
  Predpokladaná hodnota:
312.949,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.07.2021
  Dátum zverejnenia:
09.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Čierne
IČO: 00313980
Čierne 189, 02313 Čierne
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Gomola, starosta obce
Telefón: +421 414373222
Email: obeccierne@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.obeccierne.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva - §7 ods.1 písm. b)
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance - Valy
Referenčné číslo: 2/2021-Kj
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233162-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom stavby je vytvorenie cyklociest, ktoré budú spájať obec Čierne a obec Hrčava, a následne obec Čierne aTrojmedzie. Stavba pozostáva z nasledovných objektov: SO 01 Náučný chodník z Trojmedzia k pevnostnému systému Valy s informačnými tabuľami, drobnou architektúrou adopravným značením. SO 02 Cyklocesta k pevnostnému systému šance a Valy. SO 03 Odpočinková a odstavná plocha pri cykloceste k pevnostnému systému Šance - Valy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
312 949,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, katastrálne územie Čierne, okres Čadca, kraj Žilinský.
II.2.4) Opis obstarávania
Vybudovanie novej cyklocesty, ktorá spojí obec Čierne s obcou Hrčava. Súčasťou stavby je aj vybudovanie odstavnej a oddychovej plochy pre verejnosť a prepojenie obce Čierne s Trojmedzím.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
312 949,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: terreg V-A SR ČR, Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance -Valy
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: §32 ods.1 ZVO.
Bližšie v SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: §33 ods.1 písm. a) ZVO.
Bližšie v SP.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b); g); ZVO.
Bližšie v SP.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Toto verejné obstarávanie podlieha administratívnej kontrole uskutočnenej poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 57 ods. 1, ods. 2 ZVO a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade nepridelenia nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, alebo v prípade neudelenia súhlasu s podpisom zmluvy Riadiaceho orgánu.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 11:00
Miesto: Obec Čierne, Obecný úrad čierne, zasadacia miestnosť obce.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov,ktorí predložili ponuku. Uchádzači, ktorí nie sú konateľmi sa preukážu splnomocnením a občianskym preukazom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obstarávanie nie je zelené, ani inovácií a ani nie je zamerané na sociálne aspekty. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO (centrálny internetový používateľský portál systému EVOwww.evo.gov.sk), ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, vrátane: poskytnutia súťažných podkladov záujemcom, ktorým sa rozumie sprístupnenie súťažných podkladov verejným obstarávateľom na portáli EVO, súčasne budú súťažné podklady zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa, žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 zákona záujemcov, záujemca môže požiadať' o ich vysvetlenie iba prostredníctvom portálu EVO, Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku pre ponuku vo výške 9 000.-€. Bližšie v SP. V prípade doručovania elektronicky v EVO, ktorémukoľvek zo záujemcov/uchádzačov, je plynutie zákonných lehôt odo dňa doručenia emailovej správy cez komunikačné rozhranie zákazky v EVO. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi v systéme EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal. Splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom JED podľa § 39 ZVO. Okrem JED je možné podľa §114 predložiť aj čestné vyhlásenie o splnení všetkých podmienok účasti. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 ZVO. V rámci riadnej súčinnosti podľa § 56 ZVO pred podpisom zmluvy úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo preukáže a zdokladuje zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí podľa TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi. Bližšie v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.07.2021