Laserový tracker s príslušenstvom

  Zadávateľ:
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
98.292,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.07.2021 11:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.07.2021
  Dátum zverejnenia:
09.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
IČO: 00166251
Chlumeckého č. 4 , 82662 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Kardoš
Telefón: +421 220816176
Email: martin.kardos@skgeodesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.vugk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Laserový tracker s príslušenstvom
Referenčné číslo: EKS V2021265
II.1.2) Hlavný kód CPV
38296000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Laserový tracker má slúžiť na veľmi presné referenčné merania geodetickej kalibračnej základnice pre elektronické
diaľkomery vo vonkajších podmienkach. Laserový tracker musí umožňovať najmä presné určovanie meraných dĺžok so submilimetrovou presnosťou a presné určovanie uhlov. Laserový tracker musí umožňovať vykonávať meranie k
reflektoru priemeru 38,1 mm (pozn. uvedený presný rozmer na reflektor vychádza z rozmerov otvorov centračných
platní bodov kalibračnej základnice). Pod laserovým trackerom sa rozumie samotný prístroj, ovládacia jednotka k
prístroju, kontrolný a merací softvér a ďalšie nevyhnutné príslušenstvo. K laserovému trackru je požadovaná aj záruka, podpora, údržba a diagnostika systému. Spracovateľský softvér k laserovému trackru vzhľadom na plánovaný špecifický spôsob spracovania meraných údajov nie je vyžadovaný.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
98 292,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Laserový tracker s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38296000-6
60000000-8
79632000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Chlumeckého 4, 821 03 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Laserový tracker má slúžiť na veľmi presné referenčné merania geodetickej kalibračnej základnice pre elektronické
diaľkomery vo vonkajších podmienkach. Laserový tracker musí umožňovať najmä presné určovanie meraných dĺžok so submilimetrovou presnosťou a presné určovanie uhlov. Laserový tracker musí umožňovať vykonávať meranie k
reflektoru priemeru 38,1 mm (pozn. uvedený presný rozmer na reflektor vychádza z rozmerov otvorov centračných
platní bodov kalibračnej základnice). Pod laserovým trackerom sa rozumie samotný prístroj, ovládacia jednotka k
prístroju, kontrolný a merací softvér a ďalšie nevyhnutné príslušenstvo. K laserovému trackru je požadovaná aj záruka, podpora, údržba a diagnostika systému. Spracovateľský softvér k laserovému trackru vzhľadom na plánovaný špecifický spôsob spracovania meraných údajov nie je vyžadovaný.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
85 296,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 42
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Meteorologické stanice (príslušenstvo k laserovému trackeru)
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38122000-6
38414000-0
60000000-8
79632000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Chlumeckého 4, 821 03 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Meteorologické stanice majú slúžiť na meranie teploty prostredia, relatívnej vlhkosti a atmosférického tlaku ako
pomocných veličín na výpočet korekcií ku vysoko presným geodetickým meraniam. Meteorologické stanice majú merať teplotu, relatívnu vlhkosť prostredia a atmosférický tlak s vysokou presnosťou, majú byť prenositeľné, s vlastným zdrojom napätia a so záznamom nameraných údajov s časovou značkou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
12 996,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 42
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
2.Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
4.Ak uchádzač nepoužije za účelom preukázania splnenia podmienok účasti JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ZVO na základe dokladov predložených uchádzačom podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
5.Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak je verejný
obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
6.Verejný obstarávateľ má oprávnenia získavať doklady iba podľa § 32 ods. 1 písm. a), b) c) a e) ZVO. V prípade, ak má uchádzač záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil hore uvedené doklady musí kompletne vyplniť formuláre potrebné pre získanie predmetných dokumentov a podpísať ich EID oprávnenej osoby (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo zaručenou konverziou a predložiť v ponuke. Formuláre sú na tejto linke: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskychsubjektochvedeneuradom/informaciekzoznamuhospodarskych-subjektov-2ff.html
Ostatné dokumenty podľa § 32 verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť. Ak z technických dôvodov nie je možné získa údaje alebo výpisy z informačných systémov podľa odsekov 3 a 4 zákona proti byrokracii v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov. V súvislosti s opatreniami na zníženie administratívnej záťaže účinné od 1. 12. 2019 dáva verejný obstarávateľ do pozornosti všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 11/2019 dostupné na tejto linke:
https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2492/V%C5%A1MU_novela_%C2%A7_32%20ods_1_p%C3%ADsm_b_c
7.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v
procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
8.Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) ZVO je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
9. Podľa § 114 ods. 1 ZVO možno splnenie podmienky účasti preukázať JEDom alebo čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: V súlade s ust. § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2021 11:25
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.07.2021