Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
  Predpokladaná hodnota:
190.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
08.07.2021
  Dátum zverejnenia:
09.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
IČO: 00397865
Malá Hora 10701/4A, 03601 Martin
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dana Kušnierová
Telefón: +421 903553762
Email: dana.kusnierova@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka
Referenčné číslo: ID-0122
II.1.2) Hlavný kód CPV
73000000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je jednorázová celogenómová analýza pre min. 500 vzoriek s využitím metodiky NGS (next-generation sequencing), ktorá by mala umožňovať simultánnu kvantitatívnu analýzu min. 2549 génov asociovaných s biológiou nádorových buniek. Do analýzy budú zahrnuté kolektované formalínom fixované parafínové (FFPE) tkanivové rezy karcinómov prsníka.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
190 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzita Komenského v Bratislave, I. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Klenová 1, 833 10 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je jednorázová celogenómová analýza pre min. 500 vzoriek s využitím metodiky NGS (next-generation sequencing), ktorá by mala umožňovať simultánnu kvantitatívnu analýzu min. 2549 génov asociovaných s biológiou nádorových buniek. Do analýzy budú zahrnuté kolektované formalínom fixované parafínové (FFPE) tkanivové rezy karcinómov prsníka.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1-Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
190 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP Integrovaná infraštruktúra, názov projektu: Systémová verejná výskumná infraštruktúra biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia, kód projektu v ITMS2014+: 313011AFG5
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO).

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný
obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.07.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 22.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.07.2021 09:30
Miesto: Online otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://ultimaratio.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/122
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Manuál pre uchádzača k online otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ods.1 písm. d) ZVO uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6 písm. g) ZVO: Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO.

3) V súlade s §56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 a 11 ZVO na viac ako 10 pracovných dní.

4) Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienené jej schválením Poskytovateľom NFP. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a)dôjde ku ukončeniu finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5 a súčasne
b)dôjde k zverejneniu Zmluvy o poskytnutí služby v zmysle platnej legislatívy.
V prípade nesplnenia vyššie uvedenej odkladacej podmienky si objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

5) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu ERANET dostupného na https://ultimaratio.eranet.sk. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

6) Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ako aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary);
b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary);
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
Úspešný uchádzač je povinný predovšetkým:
a) oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe požiadaviek objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb.
b) dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tejto zmluvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.07.2021