Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava vrátane zosilnenia a vyčistenia nosnej konštrukcie

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
425.079,96 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.07.2021
  Dátum zverejnenia:
08.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Email: radoslav.bazala@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava vrátane zosilnenia a vyčistenia nosnej konštrukcie
Referenčné číslo: 37837/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava vrátane zosilnenia a vyčistenia nosnej konštrukcie.
Objekt sa nachádza v centrálnej mestskej zóne Trnavy, pričom v bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú polyfunkčné objekty resp. objekty občianskej vybavenosti s podobnou podlažnosťou. V rámci projektu sa navrhuje odstránenie všetkých jestvujúcich nenosných vrstiev strešného plášťa a následné jeho zateplenie s prespádovaním a vyhotovením novej krytiny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
425 079,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45261100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ulica Trhová 3 v Trnave.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava vrátane zosilnenia a vyčistenia nosnej konštrukcie.
Objekt sa nachádza v centrálnej mestskej zóne Trnavy, pričom v bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú polyfunkčné objekty resp. objekty občianskej vybavenosti s podobnou podlažnosťou. V rámci projektu sa navrhuje odstránenie všetkých jestvujúcich nenosných vrstiev strešného plášťa a následné jeho zateplenie s prespádovaním a vyhotovením novej krytiny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
425 079,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO,
ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho
predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy.
/§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/.
Uchádzač preukáže podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) - t. j. čestným
vyhlásením.Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v
rozsahu podľa ZVO. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo
naskenované kópie úradne overených fotokópií originálnych dokladov. Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným
obstarávateľom z informačného systému verejnej správy doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej
fotokópie naskenované a vložené do systému Josephine. V prípade, že sú doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 3 stavby/realizácie na vybudovaní alebo rekonštrukcii strešného plášťa plochej strechy so zateplením za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa ZVO,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO dočasne nahradiť doklady vyplneným jednotným európskym dokumentom alebo
použiť čestné vyhlásenie. Uchádzač môže v JEDe prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja (alfa) uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
Vyžaduje sa splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač disponoval stavbyvedúcim s odborným zameraním pre pozemné stavby.
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením profesijného životopisu stavbyvedúceho a dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 09:15
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a bude prebiehať
on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili úspešne ponuku do tejto zákazky.
Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou..
2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
3. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač
dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto
upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho
predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný
obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa
zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného
obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.07.2021