Nákup a dodanie mobilných telefónov pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.

  Zadávateľ:
Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
  Predpokladaná hodnota:
6.700,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.07.2021
  Dátum zverejnenia:
08.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
IČO: 51744422
Nám. SNP 1, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Píšová
Telefón: +421 948199610
Email: anna.pisova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20039
Hlavná adresa(URL): https://rabbsk.dobrykraj.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup a dodanie mobilných telefónov pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
Referenčné číslo: 2330/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
32250000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie nových služobných telefónov/smartfónov pre zamestnancov Rozvojovej agentúry BBSK n.o.. Telefóny musia spĺňať minimálne parametre, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 Výzvy. Úspešný uchádzač zabezpečí dodanie tovaru na adresu verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
6 700,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.07.2021