Rekonštrukcia a modernizácia EPS a HSP v budove NR SR.

  Zadávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
511.998,63 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.07.2021
  Dátum zverejnenia:
08.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
IČO: 00151491
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Ďurech
Telefón: +421 259722368
Email: martin.durech@nrsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432447
Hlavná adresa(URL): https://www.nrsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia a modernizácia EPS a HSP v budove NR SR.
Referenčné číslo: k CRD - 1067/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45312100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rekonštrukcia a modernizácia elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej v texte len EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (ďalej v texte len HSP) v budove Národnej rady Slovenskej republiky. Predmet zákazky je nevyhnutné uskutočniť v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (zmena - 307/2007 Z. z., 225/2012 Z. z. a 334/2018 Z. z.); v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky (presný popis a rozsah uskutočnenia stavebných prác a súvisiacich dodávok) je vymedzená projektovou dokumentáciou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
511 998,63 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45316200-7
45314300-4
45343000-3
45343200-5
31625100-4
31625200-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Hlavná budova Národnej rady Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rekonštrukcia a modernizácia elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej v texte len EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (ďalej v texte len HSP) v budove Národnej rady Slovenskej republiky. Predmet zákazky je nevyhnutné uskutočniť v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (zmena - 307/2007 Z. z., 225/2012 Z. z. a 334/2018 Z. z.); v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky (presný popis a rozsah uskutočnenia stavebných prác a súvisiacich dodávok) je vymedzená projektovou dokumentáciou, taktiež v zmysle príslušných súťažných podkladov a v zmysle návrhu obchodných podmienok (návrhu Zmluvy o dielo).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
511 998,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že v rámci zadávania uplatňuje ustanovenie podľa § 112 ods. 6 zákona o VO (druhá veta) - tzv. rozšírený reverzný postup.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že v rámci zadávania aplikuje povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí a to so zreteľom na § 55 ods. 1 zákona o VO.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Verejný obstarávateľ určil so zreteľom na § 112 ods. 4 písm. a) a b) zákona o VO, že vyžaduje podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti taxatívne vymedzených podľa § 32 ods. 1 zákona o VO dokladmi podľa § 32 ods. 2, 3, 4 a 5 zákona o VO alebo podľa § 152 zákona o VO (Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov).

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 zákona o VO, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač nepredkladá doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO (výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO, avšak uchádzač v prípade nepredloženia dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO je povinný na účely preukázania podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 zákona o VO, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač nepredkladá doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o VO (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o VO.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 zákona o VO, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač nepredkladá doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o VO (potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o VO.

Verejný obstarávateľ uvádza so zreteľom na § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač nepredkladá doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO (doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky) na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na novelizované znenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o VO s účinnosťou odo dňa 01.12.2019 a na novelizované znenie ustanovenia podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o VO s účinnosťou odo dňa 01.12.2019 - uvedené má zásadný dopad na spôsob preukazovania a to aj prostredníctvom zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ods. 3 zákona o VO. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO (oprávnenie uskutočňovať stavebné práce) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podrobné informácie o podmienkach účasti týkajúcich sa osobného postavenia, o dokladoch a dokumentoch na ich preukázanie, o jednotlivých spôsoboch ich preukazovania a všetky, ďalšie, nevyhnutné, súvisiace informácie sú uvedené v príslušných SP.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejný obstarávateľ určil so zreteľom na § 112 ods. 4 písm. b) zákona o VO, že vyžaduje podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o VO.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o VO.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti týmito dokladmi:

45.3.1Uchádzač podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO predloží v ponuke Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenie verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo verejnom obstarávaní - Technická spôsobilosť:
Podmienka účasti týkajúca sa technickej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa preukazuje, boli určené/stanovené nediskriminačne, primerane vo vzťahu k predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie uvedených dokladov z dôvodu, aby uchádzač preukázal svoju reálnu schopnosť/spôsobilosť a reálne, praktické, dostatočné skúsenosti s uskutočnením stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky a to v požadovanej kvalite. Verejný obstarávateľ nestanovil žiadnu minimálnu, finančnú hodnotu referenčného rámca, ale zameral sa práve na preukázanie reálnych skúseností s rovnakým alebo obdobným charakterom uskutočnenia stavebných prác ako je predmet tejto zákazky. Minimálna požadovaná úroveň technickej spôsobilosti bola určená/stanovená nediskriminačne, primerane vo vzťahu k predmetu zákazky, aby sa zadávania tejto podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác bez využitia elektronického trhoviska mohol zúčastniť čo najväčší počet odborne skúsených a kvalitných uchádzačov - zhotoviteľov/stavebníkov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov technickej spôsobilosti bola určená aj so zreteľom na žiadúce a zároveň želané vytvorenie zdravého, konkurenčného prostredia so zámerom vytvoriť podmienky pre prístup malých a stredných podnikateľov pôsobiacich na relevantnom, stavebnom trhu.

45.3.2Uchádzač podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predloží v ponuke údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo verejnom obstarávaní - Odborná spôsobilosť:
Podmienka účasti týkajúca sa odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa preukazuje, boli určené/stanovené nediskriminačne, primerane vo vzťahu k predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie uvedených dokladov (platné osvedčenie a/alebo platný preukaz a profesijný životopis) z dôvodu, aby uchádzač jednoznačne preukázal, že disponuje odbornou spôsobilosťou kľúčových odborníkov, nevyhnutnou pre plnenie predmetu tejto zákazky pre uskutočnenie stavebných prác v zmysle platnej právnej úpravy, resp. ním určené odborné osoby zodpovedné za uskutočnenie stavebných prác za plnenie predmetu tejto zákazky, za plnenie zmluvy, sú odborne kvalifikované, odborne spôsobilé a skúsené, disponujú príslušným . . . (pokračovanie v SP).

Podrobne v príslušných SP a to z dôvodu obmedzenia počtu znakov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

45.3.1.2 Minimálna požadovaná úroveň štandardov - Technická spôsobilosť - Zoznam stavebných prác:
Uchádzač v Zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania uvedie a preukáže reálne plnenie minimálne piatich (5) zákaziek (zmlúv) rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky.45.3.2.1 Minimálna požadovaná úroveň štandardov - Odborná spôsobilosť Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov:
Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnutá osoba/osoby spĺňa/spĺňajú nasledovné minimálne požiadavky:

a)Jeden stavbyvedúci s odborným zameraním: Pozemné stavby so zodpovedajúcou, odbornou praxou, t. j. minimálne 1 fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Pozemné stavby - Podrobne v príslušných SP a to z dôvodu obmedzenia počtu znakov.

b)Jeden revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického, t. j. minimálne 1 fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického - Podrobne v príslušných SP a to z dôvodu obmedzenia počtu znakov.

c)Traja samostatní elektrotechnici vyhradeného technického zariadenia elektrického, t. j. minimálne 3 fyzické osoby s odbornou spôsobilosťou: Samostatný elektrotechnik vyhradeného technického zariadenia elektrického - Podrobne v príslušných SP a to z dôvodu obmedzenia počtu znakov.

d)Dve fyzické osoby spĺňajúce predpoklady odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti zabudovávania požiarnotechnického zariadenia do stavby, t. j. minimálne 2 fyzické osoby, ktoré majú vydané osobitné oprávnenie na zabudovávanie požiarnotechnického zariadenia do stavby - Podrobne v príslušných SP a to z dôvodu obmedzenia počtu znakov.

Podrobné informácie o podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti, o dokladoch a dokumentoch na ich preukázanie a splnenie, o jednotlivých spôsoboch preukazovania týchto podmienok účasti a všetky ďalšie, nevyhnutné, súvisiace informácie, sú uvedené v príslušných SP.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá/vyhodnotená ako úspešná, tak všetci členovia skupiny dodávateľov budú povinní v zmysle § 37 ods. 2 zákona o VO vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu podľa príslušných právnych predpisov a to z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača (zhotoviteľa) uzatvorenie osobitných poistných zmlúv, t. j. poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie Diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na Diele, resp. na časti Diela.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 10:00
Miesto: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Župné námestie 12
Zasadacia miestnosť č. 250
811 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Podrobne v príslušných SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Skratka SP znamená súťažné podklady.

Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym
subjektom sa uskutočňuje písomne v slovenskom jazyku, prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronická
komunikácia).

Verejný obstarávateľ oznamuje, že toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie verzia 18.0 (ďalej len IS EVO), ktorý vedie a sprístupňuje Úrad pre verejné
obstarávanie.

Verejný obstarávateľ pri elektronickej komunikácii prostredníctvom IS EVO určil, že moment odoslania informácie sa
považuje za moment doručenia informácie adresátovi, t. j. dátum odoslania = dátum doručenia (tzn. doručenie
informácie nastáva odoslaním). Taktiež je rozhodujúci serverový čas IS EVO.

Verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 41 ods. 1 písm. a) zákona o VO, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel
zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

Verejný obstarávateľ vyžaduje taktiež v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO, aby úspešný uchádzač v zmluve (Zmluva o dielo) najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. Informácia o vypracovaní ponuky je nevyhnutnou, povinnou obsahovou náležitosťou ponuky.

Verejný obstarávateľ aplikuje a umožňuje záujemcom obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác - podrobne v SP.

Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku.

Verejný obstarávateľ vylúči podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO z verejného obstarávania uchádzača alebo
záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v
danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto
podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž.

Otváranie ponúk podlieha v čase súčasnej, pretrvávajúcej, nepriaznivej situácie spôsobenej šírením pandémie COVID-19 bezpečnostným a hygienickým opatreniam - viď príslušné SP. Verejný obstarávateľ z dôvodu pretrvávajúcej situácie obmedzuje možnosť účasti na otváraní ponúk len jednej (1) fyzickej osobe za jedného uchádzača.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, obstarávanie inovácií. Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty - zníženie administratívnej náročnosti, poskytnutie vzorových dokumentov/dokladov v editovateľnej forme, minimálna úroveň podmienok účasti - prístup malých a stredných podnikateľov.

Verejný obstarávateľ určil nasledovné kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v Eur s DPH za predmet zákazky.

Všetky písomné, procesné úkony vo verejnom obstarávaní súvisiace s elektronickou komunikáciou medzi verejným
obstarávateľom a hospodárskym subjektom (záujemcom/uchádzačom) budú uskutočňované elektronicky
prostredníctvom IS EVO na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432447
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.07.2021