Digitálny mamografický prístroj a bioptický stôl pre stereotaktickú biopsiu.

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Predpokladaná hodnota:
494.610,53 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.09.2021 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
02.07.2021
  Dátum zverejnenia:
08.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335825
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Telefón: +421 415110193
Fax: +421 415110713
Email: uvo@fnspza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2157
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Digitálny mamografický prístroj a bioptický stôl pre stereotaktickú biopsiu.
Referenčné číslo: V2019284
II.1.2) Hlavný kód CPV
33111650-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Priamy digitálny mamografický prístroj s diagnostickou stanicou, vrátane stavebných úprav pôvodných
priestorov, dodávka vzduchotechniky a elektroinštalácie. Bioptický stôl pre stereotaktickú biopsiu vrátane
stavebných úprav, vzduchotechniky a elektroinštalácie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
494 610,53 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť č.: 1. časť: Bioptický stôl pre stereotaktickú biopsiu
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111650-2
45215140-0
45330000-9
45310000-3
45410000-4
45111000-8
45262520-2
45420000-7
45223100-7
45432110-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK03
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vojtecha Spanyola 43
Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
1. časť: Bioptický stôl pre stereotaktickú biopsiu vrátane stavebných úprav, vzduchotechniky a
elektroinštalácie. Dodávka bioptického stola pre stereotaktickú biopsiu, inštalácia, stavebné úpravy,
elektroinštaláciu, dodávka vzduchotechniky s klimatizáciou, zaškolenie personálu, vrátane
dopravy na miesto odberateľa. Špeciálny stôl s príslušenstvom na stereotaktickú biopsiu nehmatných lézií
prsníka s príslušenstvom Mammotome MammoTest Table alebo Affirm Prone Breast Biopsy System
alebo ekvivalent, Požadované technické parametre pre ekvivalent sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
303 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť č.: 2. časť: Priamy digitálny mamografický prístroj s diagnostickou stanicou
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33111650-2
45215140-0
45330000-9
45310000-3
45410000-4
45111000-8
45262520-2
45420000-7
45223100-7
45432110-8
45442100-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK03
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vojtecha Spanyola 43
Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Priamy digitálny mamografický prístroj s diagnostickou stanicou, vrátane stavebných úprav
pôvodných priestorov, dodávka vzduchotechniky a elektroinštalácie.Dodávka mamografického prístroja, inštalácia, stavebné úpravy, elektroinštaláciu, dodávka vzduchotechniky s klimatizáciou, zaškolenie personálu, vrátane dopravy na miesto odberateľa.
Mamografický prístroj kategória 5 podľa MZ SR (duálna energia)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
191 610,53 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 resp. ods. 4 a ods. 5 zákona. Uchádzač môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Neaplikuje sa
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcií sú uvedené v pravidlách uplatňovania kritérií týchto súťažných podkladov časť: "27. Elektronická aukcia", prostredníctvom funkcionalít EKS. Verejný obstarávateľ podľa § 54 ods. 15) nie je povinný použiť e-aukciu, ak by sa e- aukcie zúčastnil len 1 uchádzač.č.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.09.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.09.2021 11:00
Miesto: V sídle obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Nakoľko sa použije elektronická aukcia, otváranie ponúk je podľa
§ 54 ods. 3 zákona neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Nadlimitná jednoobálková verejná súťaž na dodanie tovaru v zmysle § 66 ods.7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Elektronická komunikácia bude prebiehať cez elektronický kontraktačný systém (ďalej len EKS), ktorého
prevádzkovateľom je Anasoft APR, spol. s r.o., so sídlom Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 31 361 552. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v systéme EKS. ID zákazky: V2019284
3. Súťažné podklady sú vo formáte PDF ,všetky prílohy k SP sú v editovateľnej forme dostupné na portáli EKS https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/698
4. Verejný obstarávateľ bude na elektronickej tabuli zákazky zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia. Po takomto zverejnení verejný obstarávateľ považuje informáciu za doručenú všetkým uchádzačom.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
6. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene 4/5 skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené ako originál alebo overená kópia.
7. Pre potreby podania žiadosti o vysvetlenie a inej komunikácie pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk len prostredníctvom elektronickej komunikácie prostredníctvom EKS. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácii ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
8. Zábezpeka sa nevyžaduje.
9. Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov ,ktorí sú v čase uzavretia zmluvy verejnému obstarávateľovi známi a majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.07.2021