Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby

  Zadávateľ:
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
696.512,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
02.07.2021
  Dátum zverejnenia:
08.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35949473
Jankolova 6, , 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Róbert Janík
Telefón: +421 254653904
Email: tender@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.bid.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Doprava
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby
Referenčné číslo: PM/139/BID
II.1.2) Hlavný kód CPV
30123100-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
1. dodávka 110 (stodesať) kusov označovačov cestovných lístkov vybavených aplikačným programovým vybavením
(software) (ďalej len ako OCL). OCL a ich aplikačné programové vybavenie musia spĺňať výkonnostné, funkčné,
technické a iné požiadavky a podmienky stanovené Objednávateľom v Prílohe č. 1 Zväzku 2 Návrh zmluvy súťažných podkladov;
2. dodávka 85 (osemdesiatpäť) kusov samostatných držiakov k OCL spĺňajúcich požiadavky stanovené Objednávateľom v Prílohe č. 1 Zväzku 2 Návrh zmluvy súťažných podkladov a 10 (desať) kusov krytov, ktoré prekryjú vnútro držiaka v prípade, že v ňom nebude umiestnený OCL a ktoré tiež musia spĺňať požiadavky a podmienky stanovené Objednávateľom v Prílohe č. 1 Zväzku 2 Návrh zmluvy súťažných podkladov;
3. montáž technického vybavenia podľa Článku I. ods. 2 písm. a), písm. b) Zväzku 2 Návrh zmluvy súťažných
podkladov.
Okrem dodávky a montáže OCL a Príslušenstva OCL podľa Článku I. ods. 2 Zväzku 2 Návrh zmluvy je predmetom zákazky tiež poskytnutie súvisiacich následných služieb Zhotoviteľom pre Objednávateľa, a to:
4. služieb backoffice systému a jeho údržby podľa požiadaviek a podmienok stanovených Objednávateľom v Prílohe č. 1 Zväzku 2 Návrh zmluvy súťažných podkladov, počas doby stanovenej v súlade s Článkom III. ods. 2 Zväzku 2 Návrh zmluvy súťažných podkladov;
5. služieb pravidelnej údržby a servisu hardvérového a softvérového vybavenia OCL a Príslušenstva OCL na mesačnej báze podľa požiadaviek a podmienok stanovených Objednávateľom v Prílohe č. 1 Zväzku 2 Návrh zmluvy súťažných podkladov, počas doby stanovenej v súlade s Článkom III. ods. 2 Zväzku 2 Návrh zmluvy súťažných podkladov;
6. služieb nepravidelnej údržby a servisu hardvérového a softvérového vybavenia OCL a Príslušenstva OCL na základe samostatných objednávok Objednávateľa podľa požiadaviek a podmienok stanovených Objednávateľom v Prílohe č. 1 Zväzku 2 Návrh zmluvy súťažných podkladov, počas doby stanovenej v súlade s Článkom III. ods. 2 Zväzku 2 Návrh zmluvy súťažných podkladov.
Podrobné informácie sú obsahom priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu Zväzku 3 Opis predmetu
zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
696 512,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30144200-2
50317000-0
50316000-3
50312600-1
72267100-0
72267000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislavská integrovaná doprava, a. s., Jankolova 6, 851 04 Bratislava a podľa Prílohy č. 1 Zväzku 3 Opis predmetu
zákazky súťažných podkladov
II.2.4) Opis obstarávania:
Je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
696 512,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
51
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Predmetom opcie je poskytovanie služieb pravidelnej údržby a servisu hardvérového a softvérového vybavenia
označovačov cestovných lístkov a ich príslušenstva vo vzťahu k označovačom cestovných lístkov umiestneným na
miestach uvedených v Článku 2 Prílohy č. 2 Zmluvy.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.
1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
1.5 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.6 Verejný obstarávateľ uvádza, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2021 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2.1 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť vo výške 600 000,00 Eur.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2021 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 3.1.1 Zoznam dodávok tovaru má obsahovať zákazky, ktorých predmetom bolo dodanie tovaru rovnakého alebo obdobného ako je predmet zákazky v minimálnom finančnom objeme 300 000,00 Eur bez DPH. Finančný objem môže byť naplnený súčtom finančných objemov z viacerých zákaziek.
Za rovnaký alebo obdobný predmet zákazky sa považuje dodanie označovačov cestovných lístkov s čítačkou EMV kariet (Europay, Mastercard, Visa).

3.1.2 Zoznam poskytnutých služieb má obsahovať minimálne jednu zákazku ktorej predmetom bolo poskytovanie nasledovných služieb:
a) poskytnutie služieb backoffice systému a jeho údržby, ktorej predmetom bola správa systému, zálohovanie, správa hardvéru ako aj konektivity ku pripojeným zariadeniam, ďalej inštalácia operačného systému ako aj všetkých nevyhnutných súčastí pre zabezpečenie plynulej prevádzky celého systému, v minimálnom finančnom objeme 80 000,00 Eur bez DPH.
b) poskytnutie služieb pravidelnej správy a údržby hardvéru označovačov cestovných lístkov a ich aplikačného programového vybavenia (softvéru), v minimálnom finančnom objeme 40 000,00 Eur bez DPH.
Poskytnutie služieb podľa bodu a) a b) môže uchádzač preukázať aj samostatnými zmluvami.

V zozname dodávok tovaru a poskytnutých služieb musí byť uvedená:
- identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa, (kontaktná osoba, telefonické spojenie, alebo e-mailové spojenie)
- názov a stručný opis predmetu zmluvy,
- zmluvná cena zákazky v Eur bez DPH,
- lehota poskytnutia služby.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.08.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 11:00
Miesto: Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jankolova 6, 851 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk v zmysle bodov 28.4 a 28.5 časti 1.1 Pokyny pre
uchádzačov súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ nevylučuje možnosť otvárania ponúk on-line formou v zmysle bodu 28.8 časti 1.1 Pokyny pre
uchádzačov súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie,
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
2. Verejný obstarávateľ zadávanie zákazky realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného
obstarávania ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) (link:
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html). Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre
záujemcu/uchádzača a vo videonávodoch, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky
(https://www.uvo.gov.sk/viaco-is-evo/prirucky-5f7.html) a Videonávody (https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/
Videonavody-5f9.html). Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi bude
uskutočňovať prostredníctvom systému IS EVO.
Pri doručovaní písomností bude verejný obstarávateľa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v
takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 15
000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu
nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
6. Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6 , 82005 Bratislava
Slovensko
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.07.2021