Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
108.614.516,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.07.2021
  Dátum zverejnenia:
08.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
Hlavná adresa(URL): https://www.zilinskazupa.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie
Referenčné číslo: 61_21
II.1.2) Hlavný kód CPV
60112000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov prímestskej autobusovej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
108 614 516,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60112000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Žilinský samosprávny kraj
II.2.4) Opis obstarávania:
Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti regiónu Horné Považie počas celého trvania kontraktu, na základe schváleného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej autobusovej cestnej doprave v regióne Horné Považie spočíva najmä v zabezpečení dopravnej obslužnosti kraja podľa stanovených cestovných poriadkov technicky vhodnými autobusmi, v zriadení a údržbe označníkov zástaviek, v predaji cestovných lístkov a participácii na integrácii verejnej dopravy v Žilinskom kraji.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
108 614 516,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti. Verejný obstarávateľ musí zo zákona zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území kraja. Verejný obstarávateľ sa preto vnímajúc regionálne potreby cestujúcej verejnosti a organizáciu dopravy na regionálnej úrovni rozhodol osobitnými postupmi súťažiť zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy v jednotlivých regiónoch kraja (pre regióny Liptov a Orava vyhlásil síce jeden postup verejnej súťaže, avšak daná zákazka je rozdelená na časti a tak je umožnené predkladať ponuky na jednotlivé regióny). Osobitným vyhlásení nadlimitných postupov verejný obstarávateľ umožnil predkladanie ponúk na každý región zvlášť (spolu 5 regiónov), čím dosiahol rovnaký cieľ ako keby rozdelil túto nadlimitnú zákazku na menej časti. Verejný obstarávateľ v súčasnosti nemá také personálne kapacity a technické vybavenie, aby dokázal riadiť dopravu aj na menšom území ako je daný región (aktuálne v kraji pôsobia 2 dopravcovia na základe 3 samostatných zmlúv), resp.na menšie logistické celky ako predstavujú vyhlásené zákazky samé o sebe (verejný obstarávateľ vyhlásenými zákazkami vlastne umožnil predkladať ponuky na 5 samostatných regiónov, čím pripustil uzatvorenie 5 samostatných zmlúv s hypoteticky najviac 5 subjektmi). Keďže verejný obstarávateľ v súčasnosti nemá také personálne kapacity a technické vybavenie, ktoré by mu umožnilo efektívne riadiť dopravu, najmä kontrolovať výkazy o odjazdených kilometroch, v danom momente nie je spravodlivo možné požadovať od verejného obstarávateľa ešte menšie rozdelenie svojej potreby (ktorým je zabezpečenie dopravnej obslužnosti v každej časti kraja). Zároveň územné rozdelenie krajov zohľadňuje aj organizačné a logistické potreby riadenia dopravy spádovosť liniek, pozícia okresného mesta rešpektujúceho smer dopravných prúdov, dostatočné možnosti pre hľadanie technologických zázemí dopravcu v daných regiónoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ZOVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZOVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).

Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) týmto údajom z informačných systémov verejnej správy: 1. k výpisu z registra trestov fyzických osôb a môže nahliadať do zoznamu právoplatne odsúdených právnických osôb vedený GR SR, to zn., že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu; člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i uchádzača /čov nie je/sú občanom Slovenskej republiky, a právnická osoba nemá sídlo v Slovenskej republike zapísané v registri. 2. k potvrdeniu o nedoplatkoch na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, t. zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b)nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike. 3. k potvrdeniu miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, t. zn. že doklad podľa § 32ods. 2 písm. c) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike. 4. k dokladu na preukázanie, že je uchádzač oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, t. zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ uviedol všetky podmienky realizácie zákazky v návrhu Zmluvy a jej prílohách. Verejný obstarávateľ vyžaduje podľa § 41 ods. 1 uviesť v ponuke zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude dopravca zabezpečovať plnenie predmetu zákazky. Definícia subdodávateľov sa nachádza v prílohe č. 8 Zmluvy. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby subdodávatelia spĺňali osobné postavenie podľa §32 zákona č. 343/2015 Z.z.. Verejný obstarávateľ využil možnosť obmedziť plnenie predmetu zákazky vlastnými kapacitami, resp. obmedzením plnenia časti predmetu zákazky kapacitami subdodávateľov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 23.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.08.2021 11:00
Miesto: Ponuky sa budú otvárať v priestoroch sídla verejného obstarávateľa podľa kapacitných možností.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk uchádzačom (tj. osoby, ktoré predložili ponuku). Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať tzv. superreverzným postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 prostredníctvom systému Josephine a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ s cieľom spracovať opis predmetu zákazky jasne, zrozumiteľne a úplne a súčasne zohľadňujúc princíp hospodárnosti a efektívnosti zrealizoval predbežné trhové konzultácie. Súhrnný zápis z predbežných trhových konzultácií je zverejnený ako príloha súťažných podkladov. Informácie zistené predbežnými trhovými konzultáciami verejný obstarávateľ zobral na vedomie najmä pri rozhodovaní, či zahrnie do zmluvy povinnosť budúceho dopravcu prevziať časť autobusov od súčasného dopravcu za vopred stanovených podmienok. Prípravnými trhovými konzultáciami nebol zvýhodnený žiaden subjekt, nakoľko poskytnuté informácie boli jednotné pre všetkých oslovených dopravcov a žiaden subjekt nedostal informáciu, ktorá by ho v procese verejného obstarávania mohla nejako zvýhodniť.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 271 500 EUR.

5. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ NEPOVOĽUJE vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. resp. k dátumu vyhlásenia obstarávania (v závislosti od podmienky účasti).

6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

7. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 19.5. spolu s potrebnými lehotami.

8. Obhliadka miesta dodania nie je potrebná.

9. Verejný obstarávateľ pri koncipovaní požiadaviek na vybavenie autobusov zohľadnil potreby a požiadavky osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (požiadavkou na nízkopodlažné autobusy v určitom pomere) alebo iným znevýhodnením (napr. hlasové oznamovanie pristavenia autobusu na zastávke), čím aplikoval spoločensky zodpovedný aspekt sociálneho charakteru.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.07.2021