Dodávka chemického posypového materiálu

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
14.025.700,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
02.07.2021
  Dátum zverejnenia:
08.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ľuboslav Filipovič
Telefón: +421 258311735
Email: luboslav.filipovic@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka chemického posypového materiálu
Referenčné číslo: 10302-2021-24
II.1.2) Hlavný kód CPV
34927100-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Chemický posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do -6 °C a chlorid horečnatý tuhý (ďalej len "CHPM") pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest s dodaním na miesta určenia, t. j. na jednotlivé strediska správy a údržby diaľnic (ďalej len "SSÚD") a strediska správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len "SSÚR"). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
14 025 700,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Región I.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34927100-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
SK021
SK022
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesta dodania predmetu zákazky sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Maximálne požadované množstvá a miesta dodania predmetu zákazky k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie CHPM pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest s dodaním na miesta určenia, t. j. na jednotlivé SSÚD a SSÚR. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, ako aj maximálne požadované množstvá CHPM sú bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 235 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Región II.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34927100-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
SK031
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesta dodania predmetu zákazky sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Maximálne požadované množstvá a miesta dodania predmetu zákazky k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie CHPM pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest s dodaním na miesta určenia, t. j. na jednotlivé SSÚD a SSÚR. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, ako aj maximálne požadované množstvá CHPM sú bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 111 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Región III.
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34927100-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesta dodania predmetu zákazky sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Maximálne požadované množstvá a miesta dodania predmetu zákazky k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie CHPM pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest s dodaním na miesta určenia, t. j. na jednotlivé SSÚD a SSÚR. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, ako aj maximálne požadované množstvá CHPM sú bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 679 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"):

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
Vyjadrenie banky/bánk, pobočky zahraničnej banky/bánk, alebo zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť si svoje finančné záväzky. Vyjadrenie nebude k poslednému dňu lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke ako tej, od ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie resp. ekvivalentný doklad. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 ZVO, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

-----
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie, bod 1.:
Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie o uchádzačovi/klientovi banky (ďalej len "klient"):
- či si bol klient schopný plniť finančné záväzky v posledných 3 rokoch voči banke riadne a včas,
- či je v čase vydania potvrdenia klient v nepovolenom debete,
- či u klienta neeviduje banka exekúciu alebo predbežné opatrenie.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo prechádzajúceho charakteru, ako je predmet zákazky (t. j. dodávka chemického posypového materiálu) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len "rozhodné obdobie") s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

2. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 ZVO. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

-----
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.3) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 1.:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač:
pre časť 1 predmetu zákazky - Región I. predloží zoznam dodávok tovaru chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do -6°C realizovaných v rozhodnom období v minimálnom objeme /kumulatívne/ 22.000 ton.

pre časť 2. predmetu zákazky - Región II. predloží zoznam dodávok tovaru chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do -6°C realizovaných v rozhodnom období v minimálnom objeme /kumulatívne/ 29.000 ton.

pre časť 3. predmetu zákazky - Región III. predloží zoznam dodávok tovaru chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do -6°C realizovaných v rozhodnom období v minimálnom objeme /kumulatívne/ 18.000 ton.

Uchádzač v zozname úspešných dodávok alebo splnených zmlúv uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, názov dodaného tovaru (posypová soľ voľne ložená, alebo do síl dodaná cisternami), zmluvné množstvo tovaru, údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné pre overenie si uvedených informácií. Verejný obstarávateľ zároveň akceptuje použitie rovnakých referencií od tých istých odberateľov v ktorejkoľvek časti predmetu zákazky.

V prípade dodaného tovaru, ktorého začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len objem dodaného tovaru spadajúceho do rozhodného obdobia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.

Miesto on-line sprístupnenia ponúk je na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13165/summary
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Spôsob vyhodnotenia ponúk:

Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7 ZVO druhá veta rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. V súlade s § 55 ods. 1 ZVO sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:

2.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/profily/-
/profil/pzakazky/9127 alebo

2.2 v editovateľnej podobe na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13165/summary. Bližšie
informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13165/summary), a
zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli v systéme JOSEPHINE tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. K bodu II.1.6) Uchádzač môže predložiť svoju ponuku na všetky časti predmetu zákazky, alebo môže predložiť
ponuku podľa vlastného uváženia len na niektorú z častí predmetu zákazky.
Na každú samostatne vyhodnocovanú časť/ti predmetu zákazky uchádzač vo svojej ponuke predloží samostatné
obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh Rámcovej dohody) podľa časti B.3 Obchodné podmienky
dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

5. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky:
1. časť - Región I.: 145 000,00 EUR (slovom: stoštyridsaťpäťtisíc eur)
2. časť - Región II.: 200 000,00 EUR (slovom: dvestotisíc eur)
3. časť - Región III.: 120 000,00 EUR (slovom: stodvadsaťtisíc eur)

Ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí predmetu zákazky, je povinný zložiť zábezpeku vo výške súčtu jednotlivých zábezpek.
Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Rámcovej dohody uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: a) zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.07.2021