Zariadenie sociálnych služieb – Prístavba lôžkového evakuačného výťahu

  Zadávateľ:
Mesto Senica
  Predpokladaná hodnota:
229.317,02 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.07.2021 16:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.07.2021
  Dátum zverejnenia:
07.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Senica
IČO: 00309974
Štefánikova 1408/56, 90525 Senica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Výletová
Telefón: +421 346987653
Fax: +421 346574058
Email: maria.vyletova@senica.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Obstarávacie trhovisko Slovenska
IČO: 45746168
Podzámocká 67/6 , 97201 Bojnice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Pipíšková
Telefón: +421 914341331
Email: pipiskova@well.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zariadenie sociálnych služieb – Prístavba lôžkového evakuačného výťahu
Referenčné číslo: 07/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výber realizátora stavby výťahovej šachty lôžkového evakuačného výťahu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v Súťažných podkladoch, ktoré obsahujú projektovú dokumentáciu ako výkaz-výmer pre celú zákazku Prístavby evakuačného lôžkového výťahu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
229 317,02 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o., Štefánikova 1598/11B, 905 01 Senica, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výber realizátora stavby výťahovej šachty lôžkového evakuačného výťahu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v Súťažných podkladoch, ktoré obsahujú projektovú dokumentáciu ako výkaz-výmer pre celú zákazku Prístavby evakuačného lôžkového výťahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
229 317,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zákazke je zahrnutý aj sociálny aspekt. Bližšie informácie sa nachádzajú v Súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa EA podľa §54 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky vykonania elektronickej aukcie sú presne definované v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.07.2021 16:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 10:00
Miesto: Ponuky sa budú otvárať elektronicky na adrese kontaktného miesta.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je z dôvodu použitie elektronickej aukcie neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.07.2021