Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou, 07/21

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
447.706,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.07.2021
  Dátum zverejnenia:
07.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.trnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samosprava
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou, 07/21
Referenčné číslo: OVO-38332/21/Lí
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zámerom je riešené územie využiť na polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych
obyvateľov okolitých obytných blokov.
Celkové riešenie vychádza z požiadaviek na vytvorenie podmienok pre hry detí oddelených vekových kategórií a
športovania formou fitness zóny a vytvorenie miesta pre posedenie s výhľadom na dvor. Zároveň ide aj o rekonštrukciu
jestvujúceho ihriska s asfaltovým povrchom a doplnenie mobiliáru a zelene v celom riešenom území. Plocha dvora bude vhodne doplnená o nové herné prvky usporiadané tak, aby boli funkčne oddelené pre rôzne zóny využitia a zároveň, aby sa zohľadnili vekové kategórie detí v prípade detského ihriska. Zároveň bude vytvorený nový priestor pre posedenie a krátkodobý oddych.
Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
447 706,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236210-5
45233161-5
45112723-9
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vnútroblokový priestor Na hlinách 42 64 (za Kysucou) v Trnave
II.2.4) Opis obstarávania
Členenie stavby na stavebné objekty podľa RP:
1.SO 01 Chodníky a spevnené plochy
SO 01.1 Chodníky
SO 01.2 Spevnené plochy (dopadové plochy hracích prvkov)
2.SO 02 Sadovnícke úpravy
3.SO 03 Multifunkčné ihrisko
4.SO 04 Fitness zóna
5.SO 05 Detské ihrisko
6.SO 06 Verejné osvetlenie a kamerový systém
7.SO 07 Malá architektúra a mobiliár
Podrobnejšie je rozsah zákazky vrátane požiadaviek verejného obstarávateľa uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
447 706,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS2014+
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy.
/§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/.
Uchádzač preukáže podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) - t. j. čestným
vyhlásením.
Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa
ZVO.
Uchádzač môže v zmysle § 114 ods. 1 ZVO dočasne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO alebo použiť čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási,že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie
úradne overených fotokópií originálnych dokladov.
Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému Josephine. V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 2 stavby/realizácie - výstavby resp. rekonštrukcie
verejných priestorov napr. detských ihrísk, oddychových zón, sídliskových vnútroblokov a podobne, v kumulatívnom objeme min. 200 000,- eur bez DPH za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania; s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b) ZVO.
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v
zozname svojich referencií s uvedením názvu a poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti.
Uchádzač môže v zmysle § 114 ods. 1 ZVO dočasne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO alebo použiť čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v JEDe prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja (alfa) uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 27.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a bude prebiehať
on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili úspešne ponuku do tejto zákazky.
Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač
dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto
upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho
predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný
obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa
zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.07.2021