Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rusovce
  Predpokladaná hodnota:
2.044.992,51 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.07.2021
  Dátum zverejnenia:
07.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Rusovce
IČO: 00304611
Vývojová 8, 85110 Bratislava-Rusovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Gabriela Šedová
Telefón: +421 908767595
Fax: +421 268207014
Email: gabriela.sedova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4114
Hlavná adresa(URL): https://www.bratislava-rusovce.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu
Referenčné číslo: ZŠ Rusovce_1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Prestavba existujúceho objektu školskej jedálne za účelom zlepšenia technického stavu, modernizácie a zvýšenia kapacity a nadstavenie dvoch nových podlaží s učebňami na pôvodný objekt, ktoré majú slúžiť na zvýšenie celkovej kapacity školy. Riešené územie je z väčšej časti súčasťou areálu školy, časť parkovacích miest zasahuje do priľahlej trávnatej plochy lemujúcej miestnu komunikáciu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 044 992,51 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212422-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia

Katastrálne územie mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová ul. 228, parc. č. 546/1, 546/2, 546/3, 545/11(reg. E KN 295, 300, 301), 545/29, 545/30, 545/31, 545/33, 545/34, 545/35 813/6.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavba je členená na prevádzkové súbory ani na jednotlivé stavebné objekty:
SO 01 Rekonštrukcia a dostavba jedálne
SO 02 Úprava vonkajších telekomunikačných rozvodov
SO 03 Úprava vnútro areálových NN rozvodov
SO 04 Vodovodná prípojka
SO 05 Splašková kanalizácia
SO 06 Dažďová kanalizácia
SO 07 Parkovisko

Projekt rieši prestavbu existujúceho objektu školskej jedálne za účelom zlepšenia technického stavu, modernizácie a zvýšenia kapacity a nadstavenie dvoch nových podlaží s učebňami na pôvodný objekt, ktoré majú slúžiť na zvýšenie celkovej kapacity školy. Riešené územie je z väčšej časti súčasťou areálu školy, časť parkovacích miest zasahuje do priľahlej trávnatej plochy lemujúcej miestnu komunikáciu.

Pozemok s riešeným objektom je súčasťou školského areálu. Z juhovýchodnej a juhozápadnej strany je areál ohraničený ulicami Vývojová a Kovácsová. Na opačných stranách areál susedí s priľahlými rodinnými domami. Riešený objekt sa nachádza v rohu areálu takmer v križovatke, a vizuálne susedí s hlavnou budovou školy v strede areálu a budovami miestneho úradu a materskej školy na opačných stranách križovatky. Navrhované riešenie hmotovo nadväzuje na okolitú mestskú štruktúru a snaží sa minimálne zasiahnuť do areálu školy a jeho parkových úprav.

Účelom stavebných prác je prestavba existujúceho objektu školskej jedálne s cieľom zlepšenia technického stavu, modernizácie a zvýšenia kapacity jedálne a nadstavba dvoch nadzemných podlaží na existujúci objekt základnej školy, ktorý sa nachádza v blízkosti hlavného objektu základnej školy v jej areáli.

Budova, na ktorú sa bude nadstavovať má jedno nadzemné podlažie bez podpivničenia. Pôdorysný tvar objektu je obdĺžnikový, s rozmermi 16,86 m x 23,86 m. V navrhovanej nadstavbe sa bude nachádzať šesť nových učební orientovaných osvetľovacími otvormi smerom na severovýchod, ďalej kabinety, šatne a sociálne zázemie. Tri učebne budú na 2NP a tri učebne budú na 3NP. Učebne sú rozmerovo rovnaké. Učebne na 3NP budú okrem zvislých okien presvetlené aj svetlíkom a učebne na 2NP budú presvetlené tromi dvojicami svetlovodov.
Svetlá výška učební je navrhnutá na hodnotu 3 300 mm. V každej učebni sú dva zvislé bočné osvetľovacie otvory, ktoré majú parapet vo výške 850 mm od podlahy a budú vysoké 2500 mm. Šírka okien je 3 100 mm.
V okolí navrhovanej stavby sa nenachádzajú nehnuteľnosti, ktoré by mohli byť navrhovanou stavbou dotknuté z hľadiska preslnenia alebo denného osvetlenia.

Súčasťou stavebných prác je aj realizácia výťahu, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup v realizovanej nadstavbe.
Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu je riešená v súlade s požiadavkami kladenými pre stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Rešpektuje princípy univerzálneho navrhovania pre tento typ stavieb.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 044 992,51 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ plánuje na obstarávané práce predložiť ŽoNFP v rámci pripravovanej výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73 na rozšírenie kapacít základných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 ZVO, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

2.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3.Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

4.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

5.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

6.Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ZVO.

7.V súlade s § 152 ods. 5 ZVO je verejný obstarávateľ oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) aj v prípade, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
8.Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) až f). Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť v ponuke predložené v súlade s bodom 19.3 súťažných podkladov.

9.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

10.Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 a) až e) ZVO ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Technická a odborná spôsobilosť v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:

Uchádzač splnenie podmienky preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (Príloha č. 6 Zoznam uskutočnených stavebných prác); zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnoteniami uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:

- verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, tak dokladom o plnení je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.


2. Technická a odborná spôsobilosť v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

Uchádzač splnenie podmienky preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Minimálna požiadavka na zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov a nadväzujúce referencie je, aby v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (stanovených k dňu vyhlásenia verejného obstarávania) a nadväzujúce referencie boli: uvedené zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré budú spĺňať nasledujúce podmienky:
súhrnná hodnota zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru bude minimálne vo výške 1 800 000EUR bez DPH,

v zozname budú uvedené minimálne 3 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, minimálne 1 zákazka rovnakého alebo podobného charakteru v zozname musí mať hodnotu 1 000 000 EUR bez DPH.

Rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác(výstavba alebo rekonštrukcia), konkrétne stavebné práce na pozemných stavbách.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie odkaz resp. registračné číslo tejto referencie.

V prípade že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme ich realizoval uchádzač, alebo jeho osoba podľa § 34, ods. 3 zákona.

Ak obdobie realizácie danej zákazky prekračuje referenčné obdobie, je potrebné uviesť okrem celkovej
zmluvnej ceny zákazky aj adekvátny finančný objem zodpovedajúci referenčnému obdobiu, za účelom
preukázania splnenia podmienky min. finančných objemov požadovaných verejným obstarávateľom,
počas referenčného obdobia.


§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

a) Minimálne 1 osoba uchádzača, ktorá bude zodpovedná za realizáciu stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho - uchádzač predloží doklad o jej odbornej spôsobilosti s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu vydaný podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR.

b) Preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť osoby v pozícii stavbyvedúceho v oblasti riadenia stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác (výstavba alebo rekonštrukcia), konkrétne výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb. Minimálna požiadavka na praktickú skúsenosť stavbyvedúceho:
Výkon činnosti stavbyvedúceho na zákazkách podobného charakteru ako je predmet zákazky v sumárnej hodnote min. 1 500 000 EUR bez DPH. Meno osoby prostredníctvom ktorej uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedie v prílohe č. 5 zmluvy, ktorá je súčasťou zmluvy o dielo.
Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže zoznamom profesijných skúseností stavbyvedúceho, z ktorého musí byť zrejmé:
- meno a priezvisko osoby zodpovednej za realizáciu stavebných prác (ďalej stavbyvedúci),
- názov a popis pozície na stavebnej akcii rovnakého alebo podobného charakteru (ďalej len stavebná akcia),
- názov stavebnej akcie,
- názov a sídlo odberateľa stavebnej akcie,
- hodnota stavebnej akcie bez DPH,
- obdobie účasti na realizácii stavebnej akcie v štruktúre od (mesiac a rok) - do (mesiac a rok),
- dátum a podpis stavbyvedúceho.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 27.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 10:05
Miesto: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ZVO on-line formou.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriad. stavu a opatrení týkajúcich sa obmedzenia návštev v budovách sa verejný obstarávateľ rozhodol pre otváranie ponúk využiť funkcionalitu IS EVO on-line sprístupnenie ponúk. Na základe toho systém po otvorení ponúk odošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku, notifikáciu a zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú dostupné v profile verejného obstarávateľa v dokumentoch k zákazke. Verejný obstarávateľ
neposkytne súťažné podklady v listinnej podobe.

Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému IS EVO. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na linke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako naskenované doklady, alebo môže predložiť vyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED"), ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (§ 39 ods. 1 ZVO), alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO. Verejným obstarávateľom vygenerovaná elektronická verzia formulára JED-u s názvom súboru je súčasťou nahratých súťažných podkladov.

Skupina dodávateľov predloží JED alebo čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov samostatne.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.

V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu uchádzači
kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky aj v prípade, že bude vystavené negatívne hodnotenie zo strany riadiaceho orgánu (RO) Integrovaného operačného programu (IROP), z ktorého je poskytnutý nenávratný finančný príspevok, alebo ak zo strany RO a kontrolných orgánov IROP nebude odporučené pokračovať vo verejnom obstarávaní.

Na zabezpečenie ponuky je vyžadované zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 50 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch bod 18.

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzná súťaž).

V zákazke neboli poskytnuté prípravné trhové konzultácie.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.

Verejný obstarávateľ v súlade s odporúčanou metodikou UVO pre Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie
uplatňuje vo verejnom obstarávaní sociálny aspekt č. SADO0002 z číselníka aspektov.
Linka: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavaniazakaziek/
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.07.2021