Komplexná obnova objektov Návštevná miestnosť a Vedúci zmeny Banská Bystrica - Kráľová

  Zadávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
  Predpokladaná hodnota:
524.121,38 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.07.2021
  Dátum zverejnenia:
07.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO: 00738328
Sládkovičova 80, Priečinok 1 , 97405 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Pálka
Telefón: +421 484161006
Fax: +421 484161412
Email: robert.palka@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zvjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komplexná obnova objektov Návštevná miestnosť a Vedúci zmeny Banská Bystrica - Kráľová
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy.

Predmetom zákazky sú objekty, ktoré sú súčasťou areálu ÚVTOS B. Bystrica Kráľová. Jedná sa o objekt Vedúci zmeny SO 01 a Návštevná miestnosť SO 02.

Objekt SO 01 je prízemný, zastrešený plochou strechou. Zastavaná plocha objektu je 625,55 m2. Obvodové steny sú zapustené medzi nosné železobetónové stĺpy. Strešné roviny sú spádové k trojici vnútorných vpustí. Krytina je z asfaltových lepeniek s posypom. Nosnú konštrukciu tvorí montovaný železobetónový skelet s dvomi pozdĺžnymi modulmi.

Objekt SO 02 má pravidelný obdĺžnikový pôdorys jedným podzemným a dvoma nadzemnými poschodiami. Je tvorený ako dispozičný a konštrukčný pozdĺžny trojtrakt. Zastavaná plocha objektu je 322 m2. Strecha je dvojplášťová spádovaná k obvodovým pozdĺžnym stenám.

Detailný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii stavby, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a v technickej správe.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
524 121,38 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45300000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sládkovičova 80
974 05 Banská Bystrica - Kráľová
II.2.4) Opis obstarávania
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy.

Predmetom zákazky sú objekty, ktoré sú súčasťou areálu ÚVTOS B. Bystrica Kráľová. Jedná sa o objekt Vedúci zmeny SO 01 a Návštevná miestnosť SO 02.
Objekt SO 01 je prízemný, zastrešený plochou strechou. Zastavaná plocha objektu je 625,55 m2. Obvodové steny sú zapustené medzi nosné železobetónové stĺpy. Strešné roviny sú spádové k trojici vnútorných vpustí. Krytina je z asfaltových lepeniek s posypom. Nosnú konštrukciu tvorí montovaný železobetónový skelet s dvomi pozdĺžnymi modulmi.
Objekt SO 02 má pravidelný obdĺžnikový pôdorys jedným podzemným a dvoma nadzemnými poschodiami. Je tvorený ako dispozičný a konštrukčný pozdĺžny trojtrakt. Zastavaná plocha objektu je 322 m2. Strecha je dvojplášťová spádovaná k obvodovým pozdĺžnym stenám.

Technická špecifikácia SO 01:

-Zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom vrátane sokla
-Zateplenie strešného plášťa
-Výmena okenných a dverných výplní na obvodovom plášti
-Výmena klampiarskych výrobkov
-Hydraulické vyregulovanie systému vykurovania
-Nútené vetranie s rekuperáciou
-Komplexná výmena svietidiel
-Bleskozvod
-Úprava vnútroareálového rozvodu plynovodu
-Novonavrhovaná dvojramenná rampa pre imobilných
-Prestrešenie vstupných jednoramenných schodov a prístrešku pri vnútornej vrátnici

Technická špecifikácia SO 02:

-Zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom vrátane sokla
-Zateplenie strešného plášťa
-Výmena okenných a dverných výplní na obvodovom plášti
-Výmena klampiarskych výrobkov
-Hydraulické vyregulovanie systému vykurovania
-Nútené vetranie s rekuperáciou
-Komplexná výmena svietidiel
-Bleskozvod

Súčasťou realizácie sú aj súvisiace služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať podľa návrhu zmluvy o dielo, a to najmä:
- zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.

Detailný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii stavby, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a v technickej správe.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
524 121,38 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 245
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP310041U570
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Z dôvodu funkcionality portálu UVO (obmedzený počet znakov v tomto odseku), ktorý aktuálne neumožňuje zverejniť kompletné podmienky účasti v zmysle § 38, ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. sú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO uvedené v súťažných podkladoch v časti A2. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa. V prípade rozdelenia podmienok účasti a zverejnenia časti podmienok účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a následne kompletných podmienok účasti v súťažných podkladoch v časti A2, by to mohlo byť považované za nejednoznačné a netransparentné určenie podmienok účasti, čím by mohlo dôjsť k porušeniu princípu § 10, ods. 2 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Z dôvodu funkcionality portálu UVO (obmedzený počet znakov v tomto odseku), ktorý aktuálne neumožňuje zverejniť kompletné podmienky účasti v zmysle § 38, ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. sú podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ZVO uvedené v súťažných podkladoch v časti A2. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú rovnako uvedené v časti A2. Súťažné podklady. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa. V prípade rozdelenia podmienok účasti a zverejnenia časti podmienok účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a následne kompletných podmienok účasti v súťažných podkladoch v časti A2, by to mohlo byť považované za nejednoznačné a netransparentné určenie podmienok účasti, čím by mohlo dôjsť k porušeniu princípu § 10, ods. 2 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Z dôvodu funkcionality portálu UVO (obmedzený počet znakov v tomto odseku), ktorý aktuálne neumožňuje zverejniť kompletné podmienky účasti v zmysle § 38, ods.1 zákona č.343/2015 Z.z. sú podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 a § 35 ZVO uvedené v súťažných podkladoch v časti A2. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú rovnako uvedené v časti A2. Súťažné podklady. Súťažné podklady sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa. V prípade rozdelenia podmienok účasti a zverejnenia časti podmienok účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a následne kompletných podmienok účasti v súťažných podkladoch v časti A2, by to mohlo byť považované za nejednoznačné a netransparentné určenie podmienok účasti, čím by mohlo dôjsť k porušeniu princípu § 10, ods. 2 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 12:00
Miesto: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sládkovičova 80
974 05 Banská Bystrica - Kráľová
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady spolu s projektovou dokumentáciou budú všetkým záujemcom sprístupnené na profile verejného obstarávateľa odo dňa zverejnenia Výzvy na predloženie ponuky vo Vestníku VO.
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ NEBUDE ZASIELAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU ELEKTRONICKOU FORMOU Z DOVODU VEĽKÉHO OBJEMU PRENOSOVÝCH DÁT.
Všetky podklady budú záujemcom zverejnené na profile verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.07.2021