Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Obecnom úrade v obci Čirč

  Zadávateľ:
Obec Čirč
  Predpokladaná hodnota:
245.786,52 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.07.2021
  Dátum zverejnenia:
07.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Čirč
IČO: 00329835
Čirč 208, 06542 Čirč
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta
Telefón: +421 905786264
Email: info@akpresov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Obecnom úrade v obci Čirč
II.1.2) Hlavný kód CPV
45333100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom projektu je návrh výstavby nového zdroja na báze OZE pre vykurovanie pre objekt OÚ v obci Čirč. Pri návrhu sa vychádza z reálnej spotreby tepla v predchádzajúcom období a zohľadňuje predpokladané spotreby tepla v zmysle podmienok budúcej prevádzky v budove OÚ.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
245 786,52 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt Obecného úradu, 065 42 Čirč 208, Slovensko.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom projektu je návrh výstavby nového zdroja na báze OZE pre vykurovanie pre objekt
OÚ v obci Čirč. Pri návrhu sa vychádza z reálnej spotreby tepla v predchádzajúcom období a
zohľadňuje predpokladané spotreby tepla v zmysle podmienok budúcej prevádzky v budove OÚ.
Novým navrhovaným zdrojom tepla, ktorý bude nahrádzať pôvodný technicky zastaralý
a neefektívny zdroj a zabezpečí vykurovanie objektu OÚ bude kaskáda plynových tepelných
čerpadiel vzduch/voda GAHP-A HT v kombinácii a jednotkami TopVent RP-6-K s tepelným
čerpadlom vzduch/ vzduch. V prípade potreby špičkového výkonu budú tepelné čerpadla pracovať
v kaskáde s novým plynovým kotlom.
Plynové a elektrické tepelné čerpadlá sú určené pre inštaláciu v exteriéry. Umiestnená budú v
bezprostrednej blízkosti budovy a zabezpečené proti poškodeniu a neoprávnenému zásahu. Pri
montáži musia byť dodržané minimálne odstupy pre prívod a odvod vzduchu a požiadavky podľa
doporučení výrobcu. Zariadenia TopVent RP-6-K budú osadené v podhľade kultúrnej sály. Uvedenie konkrétnych značiek/typov v opise nie je pre uchádzačov smerodatné.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
245 786,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní, ktoré sú bližšie definované v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je stanovená v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 11:00
Miesto: Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64, ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/715).
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na
URL:https://eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na:
https://eranet.sk v časti Podmienky a manuál.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie
požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
6. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný v prípade ak na
zabezpečenie financovania predmetu zákazky nebudú pridelené finančné zdroje.
8. Toto verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani medzi obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9. Verejný obstarávateľ bude pri tejto zákazke postupovať reverzným postupom.
10. V zmysle § 32, ods. 3 zákona o VO verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že na preukázanie
osobného postavenia je potrebné predložiť všetky požadované doklady.
11. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
12. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Bližšie informácie týkajúce sa zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných
podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.07.2021