Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov.

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
3.800.160,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.07.2021
  Dátum zverejnenia:
07.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Fekiačová
Telefón: +421 948984740
Email: jana.fekiacova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
Hlavná adresa(URL): http://bbsk.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejná správa
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov.
Referenčné číslo: 08798/2021/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
44100000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, t.j. na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na 13 kategórií:

Kategória č. 1: Murivo.

Kategória č. 2: Sypké materiály.

Kategória č. 3: Sadrokartónové konštrukcie.

Kategória č. 4: Obklady, dlažby.

Kategória č. 5: Izolačné systémy.

Kategória č. 6: Izolácie proti vode.

Kategória č. 7: Drevené konštrukcie stavebné rezivo.

Kategória č. 8: Podlahy, parkety, PVC krytiny.

Kategória č. 9: Maľby a nátery.

Kategória č. 10: Strešné krytiny.

Kategória č. 11: Dvere, okná.

Kategória č. 12: Inštalačný materiál.

Kategória č. 13: Iný nekategorizovaný materiál.

Konkrétny rozsah predmetu jednotlivých zákaziek, ako aj ich podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 800 160,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 13
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kategória č. 1: Murivo.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44111000-1
44111100-2
44114200-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - muriva ako napríklad tehly, tvarovky, preklady, betónové tvárnice, pilierové tvárnice, šamotové tehly, keramické tehly, porobetón a iné.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
382 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kategória č. 2: Sypké materiály.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
14200000-3
14212400-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - sypkého materiálu ako napríklad ornica, kopaná zemina a iné.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
458 640,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Kategória č. 3: Sadrokartónové konštrukcie.
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44100000-1
44170000-2
44112120-5
44830000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - sadrokartónových konštrukcií ako napríklad sádro - kartónové dosky, profily, tmely, spojovacie príslušenstvo a iné.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
196 560,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Kategória č. 4: Obklady, dlažby.
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44111000-1
44111700-8
44111400-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - obkladov, dlažby ako napríklad keramická dlažba, keramické obklady, kamenná dlažba, kamenné obklady, mramor, umelý kameň, zámková dlažba, lepidlá, tmely, špárovacie hmoty a príslušenstvo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
546 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Kategória č. 5: Izolačné systémy.
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44111000-1
44111400-5
44111500-6
44111520-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - izolačných systémov ako napríklad polystyrén, minerálna izolácia, izolácia do stropov a podhľadov, fasádna izolácia, podlahová izolácia, strešná izolácia, technická izolácia a príslušenstvo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
251 160,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Kategória č. 6: Izolácie proti vode.
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44111000-1
44170000-2
44111400-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - izolácií proti vode ako napríklad izolačné nátery, PVC fólie, geotextílie, asfaltové pásy, nopová fólia, penetračné nátery a príslušenstvo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
120 120,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Kategória č. 7: Drevené konštrukcie - stavebné rezivo.
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44100000-1
44112000-8
44191000-5
44170000-2
03419000-0
03419100-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - drevených konštrukcií stavebného reziva ako napríklad dosky, hranoly, foršne, OSB dosky, drevotrieskové dosky, cetrisové dosky, drevené obklady a príslušenstvo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
218 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Kategória č. 8: Podlahy, parkety, PVC krytiny.
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44111000-1
44112200-0
44112230-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - podláh, parkiet, PVC krytín ako napríklad laminátové podlahy, vinylové podlahy, drevené podlahy, PVC krytiny a príslušenstvo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
382 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Kategória č. 9: Maľby a nátery.
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44800000-8
44810000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - malieb a náterov ako napríklad farby na drevo, farby na kov, farby na steny, farby na betón, farby na oceľ, fasádne farby a príslušenstvo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
163 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Kategória č. 10: Strešné krytiny.
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44111000-1
44112400-2
44112500-3
44115400-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - strešných krytín ako napríklad bitumenové krytiny, šindle, keramické krytiny, betónové krytiny, plechové krytiny, odkvapové systémy, podstrešné fólie, strešné okná, doplnky ku krytinám a iné.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
163 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 11
II.2.1) Názov
Kategória č. 11: Dvere, okná.
Časť č.: 11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44221000-5
44221100-6
44221200-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - dvere, okná ako napríklad dvere plastové, dvere drevené, okná plastové, okná drevené, okenné parapety, kovanie a príslušenstvo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
327 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 12
II.2.1) Názov
Kategória č. 12: Inštalačný materiál.
Časť č.: 12
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44100000-1
44411000-4
44115100-0
44161200-8
44163130-0
44131000-7
44162100-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - inštalačného materiálu ako napríklad sanita, zariaďovacie predmety, kanalizačné a vodovodné potrubia, drenáž, kanalizačné šachty, rúry, fitingy, podlahové žľaby a príslušenstvo.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
327 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 13
II.2.1) Názov
Kategória č. 13: Iný nekategorizovaný materiál.
Časť č.: 13
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44100000-1
44115220-7
44192200-4
44531600-7
44531510-9
14622000-7
44111000-1
14200000-3
44800000-8
39714100-1
31520000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Zmluvy uzavreté na základe tejto kategórie DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude zadávanie zákaziek na nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov - iného nekategorizovaného materiálu ako napríklad komínové systémy (komínové systémy murované, komínové systémy nerezové, komínové vložky a príslušenstvo), spojovací materiál (klince, šróby, podložky, matice, skrutky, nity, závitové tyče a príslušenstvo), hutný materiál (betonárska oceľ, kary siete, výrobky z ohybárne, lisované profily a príslušenstvo), stavebná chémia, ventilátory, svietidlá, impregnácie, čistiaci materiál, plachty a iné.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
262 080,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
54
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po zriadení DNS.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú:
- výpis z registra trestov uchádzača (výpis z registra trestov právnickej osoby) podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov;
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ
zverejňuje toto oznámenie, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti B., ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci: Áno
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

1. Verejný obstarávateľ vystupuje v predmetnom verejnom obstarávaní ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO, a to pre nasledovný okruh subjektov:
- Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik, Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica, 974 IČO: 52 123 553,
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567 (a jej strediská),
- právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (napríklad organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Vyššie uvedené subjekty sú pre účely ZVO identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO.
Vyššie identifikované subjekty (verejní obstarávatelia) môžu v zmysle § 15 ods. 3 písm. c) ZVO zadávať zákazky na základe DNS prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou.

2. Dynamický nákupný systém je v prípade tohto verejného obstarávania definovaný ako elektronický proces určený na obstarávanie tovarov bežne a všeobecne dostupných na trhu. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com.

3. Žiadosť o zaradenie do DNS (ďalej aj žiadosť o účasť) je žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti v znení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a SP. Žiadosť o zaradenie do DNS je možné predkladať počas celej doby trvania DNS.

4. Uchádzač, subdodávateľ, alebo osoba, ktorej zdroje či kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom. Verejný obstarávateľ neumožňuje hospodárskym subjektom prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiel IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.

5. Do DNS bude zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nie je obmedzený.

6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

7. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody.
Doba trvania DNS je vymedzená od dátumu jeho zriadenia do 31.12.2025, a to v prípade všetkých kategórií.

8. Doplňujúce informácie k bodu IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii.
Verejný obstarávateľ rozhodne o použití elektronickej aukcie individuálne pri každej zákazke zadávanej v rámci zriadeného DNS.

9. Všetky ďalšie informácie, požiadavky a podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných ustanoveniach ZVO.

10. Predmetné verejné obstarávanie (zriadenie DNS) nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ nevylučuje, že konkrétne zákazky zadávané v rámci DNS budú obsahovať sociálne alebo environmentálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.07.2021