Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM (2021 – 2023)

  Zadávateľ:
Technické služby mesta Rimavská Sobota
  Predpokladaná hodnota:
225.804,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.07.2021
  Dátum zverejnenia:
07.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Technické služby mesta Rimavská Sobota
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00410365
Športová 16, 97901 Rimavská Sobota
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Rastislav Urda
Telefón: +421 908859848
Email: office@procurecht.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1079
Hlavná adresa(URL): https://www.rimavskasobota.sk/technicke-sluzby-mesta.phtml?id3=43355
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
príspevková organizácia na plnenie verejnoprospešných činností mesta
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM (2021 – 2023)
II.1.2) Hlavný kód CPV
09134100-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a jej dodanie do miesta sídla verejného obstarávateľa a zároveň jej prečerpanie do veľkokapacitnej nádrže. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
225 804,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Technické služby Mesta Rimavská Sobota, Športová 1073/16, 979 01 Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a jej dodanie do miesta sídla verejného obstarávateľa a zároveň jej prečerpanie do veľkokapacitnej nádrže. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
225 804,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: výška zľavy (v percentách) z priemernej týždennej ceny motorovej nafty
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu zľavu vyjadrenú
v percentách (%), uvedenú na dve desatinné miesta (uchádzač uvedie výšku zľavy zaokrúhlenú na dve desatinné miesta).Pravidlá uplatnenia stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Ponúknutú výšku zľavy si verejný obstarávateľ uplatní počas trvania Rámcovej dohody v jednotlivých čiastkových objednávkach na cenu za jeden liter motorovej nafty, zverejnenú na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky v čase odoslania objednávky úspešnému uchádzačovi, tzn. z priemernej týždennej ceny, ktorá je v čase zadania objednávky ako posledná zverejnená na stránke Štatistického úradu SR (napr. v prípade, že sa bude nafta objednávať v 35. týždni 2021, verejný obstarávateľ určí cenu na základe priemernej týždennej ceny, ktorá je posledná zverejnená, t.j. napr. za 34. týždeň 2021, ak je zverejnená, pričom ak nie je zverejnená, tak za 33. týždeň 2021 atď.) a od tejto ceny odpočíta ponúknutú výšku zľavy. Pre tieto účely verejný obstarávateľ spolu s objednávkou, v ktorej uvedie aj požadované množstvo motorovej nafty, odošle úspešnému uchádzačovi aj aktuálne údaje o priemerných týždenných cenách nafty za jednotlivé týždne, ktoré sú uverejňované Štatistickým úradom Slovenskej republiky, z čoho bude zrejmé, z ktorej priemernej ceny (za ktorý týždeň) sa bude uplatňovať zľava.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods.5, § 152 ods. 1 zákona (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom podľa § 152 zákona. Verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona.
Nakoľko verejný obstarávateľ nie je subjektom verejnej správy (orgánom verejnej moci), nevie a nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, na základe čoho uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle vyššie uvedeného.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
A: § 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona
B: § 34 ods. 1 písm. j) - údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby
C: § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 - ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Add A:
Uchádzač uvedenú podmienku účasti preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona. Uchádzač musí predloženým zoznamom dodávok tovaru (motorovej nafty) uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, doplneným potvrdením o uspokojivom dodaní tovaru (motorovej nafty) preukázať, že v uvedenom referenčnom období dodal tovar (motorovú naftu) v celkovom objeme minimálne 100 000 litrov.
Uvedený zoznam musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručny opis predmetu zakazky, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
c) množstvo dodaného tovaru (motorovej nafty)
d) zmluvný a skutočný termin dodania (v pripade rozdielu uviesť dôvod),
e) meno, priezvisko, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

Add B:
Uchádzač uvedenú podmienku účasti preukáže predložením dokladu, z ktorého bude vyplývať, že uchádzač disponuje strojovým alebo technickým vybavením na dodanie motorovej nafty do miesta sídla verejného obstarávateľa v objeme min. 15 000 litrov a strojovým alebo technickým vybavením na prečerpanie dodanej motorovej nafty do veľkokapacitnej nádrže verejného obstarávateľa. Informácie o požadovanom objeme a technické údaje o veľkokapacitnej nádrži verejného obstarávateľa verejný obstarávateľ poskytuje v časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Add C:
Uchádzač splnenie uvedenej podmienky účasti preukáže predložením kópie vyhlásenia o zhode, resp. certifikátu (kópia nemusí byť úradne overená) pre motorovú naftu s cetanovým číslom 51 a vyšším, spĺňajúcu požiadavky normy STN EN 590, alebo ekvivalentnej, vydaného autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s platnými technickými špecifikáciami.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.08.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.08.2021 10:30
Miesto: V danej zákazke dôjde k on-line sprístupneniu ponúk. Na základe tejto skutočnosti verejný obstarávateľ nastavil Štruktúru ponuky a záujemcovia sú povinní pred odoslaním ponuky cez systém EVO vyplniť aj Štruktúru ponuky (štruktúrované kritériá), kde tiež uvedú svoj návrh na plnenie kritérií.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Po otvorení ponúk systém EVO:
Automaticky vytvorí zápisnicu z otvárania ponúk a odošle ju všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk a
Odošle notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk, pričom notifikácia bude odoslaná:
do schránky správ na portáli ÚVO a
na e-mail používateľa
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom systému EVO.
2. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 5 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED). Jednotný európsky dokument sa nachádza v súťažných podkladoch. Všetky podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je výška zľavy (v percentách) z priemernej týždennej ceny motorovej nafty. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu zľavu vyjadrenú v percentách (%), uvedenú na dve desatinné miesta (uchádzač uvedie výšku zľavy zaokrúhlenú na dve desatinné miesta). Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Nakoľko sa v tejto súťaži uskutoční on-line sprístupnenie ponúk, záujemcovia sú povinní pred odoslaním ponuky cez systém EVO vyplniť aj Štruktúru ponuky (štruktúrované kritériá), kde uvedú svoj návrh na plnenie kritérií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.07.2021