Domové membránové plynomery veľkostí G4 s mechanickým zariadením na teplotnú korekciu a bez mechanického zariadenia na teplotnú korekciu

  Zadávateľ:
SPP - distribúcia, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
8.002.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.08.2021 13:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.07.2021
  Dátum zverejnenia:
07.07.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SPP - distribúcia, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35910739
Mlynské Nivy 44/b , 82511 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Rusyniak
Telefón: +421 903528008
Email: marek.rusyniak@spp-distribucia.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.spp-distribucia.sk/
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9522
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13107/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Domové membránové plynomery veľkostí G4 s mechanickým zariadením na teplotnú korekciu a bez mechanického zariadenia na teplotnú korekciu
Referenčné číslo: JF-NZ-0105-21
II.1.2) Hlavný kód CPV
38551000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka domových membránových plynomerov veľkosti G4 s mechanickým zariadením na teplotnú korekciu a bez mechanického zariadenia na teplotnú korekciu pre potreby obstarávateľa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
8 002 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Domové membránové plynomery s mechanickým zariadením na teplotnú korekciu a s osovým rozstupom vertikálnych pripojovacích hrdiel 250 mm
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38551000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Sklad obstarávateľa v Bratislave, v Košiciach a vo Zvolene, prípadne iné miesto špecifikované v objednávke.
II.2.4) Opis obstarávania
Dodanie domových membránových plynomerov s mechanickým zariadením na teplotnú korekciu a s osovým rozstupom vertikálnych pripojovacích hrdiel 250 mm pre potreby obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 989 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Domové membránové plynomery bez mechanického zariadenia na teplotnú korekciu a s osovým rozstupom vertikálnych pripojovacích hrdiel 250 mm
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38551000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Sklad obstarávateľa v Bratislave, v Košiciach a vo Zvolene, prípadne iné miesto špecifikované v objednávke.
II.2.4) Opis obstarávania
Dodanie domových membránových plynomerov bez mechanického zariadenia na teplotnú korekciu a s osovým rozstupom vertikálnych pripojovacích hrdiel 250 mm pre potreby obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 880 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Domové membránové plynomery bez mechanického zariadenia na teplotnú korekciu a s osovým rozstupom vertikálnych pripojovacích hrdiel 100 mm
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38551000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Sklad obstarávateľa v Bratislave, v Košiciach a vo Zvolene, prípadne iné miesto špecifikované v objednávke.
II.2.4) Opis obstarávania
Dodanie domových membránových plynomerov bez mechanického zariadenia na teplotnú korekciu a s osovým rozstupom vertikálnych pripojovacích hrdiel 100 mm pre potreby obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 133 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať všetky stanovené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) až h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").

Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), 4 a 5 ZVO v súlade s ostatnými ustanoveniami ZVO, a to najmä § 37 ods. 3 a § 39 ZVO.

Podrobné vymedzenie stanovených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je obsiahnuté v prílohe č. 4
súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia záujemca predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a) ZVO:

1. vyjadrenie z každej banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka/banky), v ktorej má alebo mal za obdobie od 01.07.2020 až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, najmenej však do 30.06.2021, prípadne v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti po 01.07.2020 len za obdobie od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (ďalej len Obdobie), záujemca vedený účet, o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky, pričom z vyjadrenia musí byť zrejmé, že záujemca za Obdobie:
a)nebol a nie je v nepovolenom debete,
b)v prípade splácania úveru dodržiaval a dodržiava splátkový kalendár a
c)nie je a nebol vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu záujemcu v banke.

Vyjadrenie banky podľa bodu 1. vyššie nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.

V prípade, ak má záujemca účty vo viacerých bankách, obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu.

Upozorňujeme záujemcov, že výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky/bánk. Vyjadrenie banky/bánk musí byť predložené ako originál alebo osvedčená fotokópia, vo forme skenu alebo transformovaný zaručenou konverziou.

2. čestné vyhlásenie záujemcu (podpísané štatutárnym orgánom, iným oprávneným zástupcom záujemcu, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových vzťahoch), že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie podľa bodu 1. vyššie.

Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

Podrobné vymedzenie stanovených podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia je obsiahnuté v prílohe č. 4 súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti záujemca predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt poskytnutia služieb a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Záujemca berie na vedomie, že obstarávateľ je oprávnený preveriť správnosť zoznamu poskytnutých služieb u odberateľov uvedených v zozname.

Záujemca ďalej berie na vedomie, že obstarávateľ si môže prostredníctvom inštitútu vysvetlenia/doplnenia predložených dokladov podľa § 40 ods. 4 ZVO vyžiadať predloženie dôkazov o plnení, napr. dôkazy o plnení potvrdené odberateľom, vyhlásenia uchádzača alebo záujemcu o uskutočnení dodania tovaru, ak má dôvodné pochybnosti o pravdivosti predloženého zoznamu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Záujemca musí dokladmi podľa bodu 1. vyššie preukázať, že za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodával tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom celkový objem poskytovaných služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bol za uvedené obdobie vo výške minimálne:
a)358.680,00 EUR bez DPH pre účasť v prvej časti zákazky,
b)345.600,00 EUR bez DPH pre účasť v druhej časti zákazky,
c)255.960,00 EUR bez DPH pre účasť v tretej časti zákazky.

Predkladané doklady podľa bodu 1. vyššie od odberateľov musia obsahovať:
a)názov a sídlo odberateľa;
b)názov a sídlo záujemcu;
c)predmet zmluvy (opis dodávaného tovaru);
d)miesto plnenia zmluvy;
e)doba plnenia zmluvy (od - do, mesiac, rok);
f)celková cena v EUR bez DPH a v EUR s DPH za dodaný tovar za požadované obdobie;
g)meno kontaktnej osoby odberateľa, ktorá poskytne v prípade otázok obstarávateľa vysvetľujúce informácie a jej funkčný telefonický kontakt a e-mailová adresa tejto kontaktnej osoby.

Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Oprávnenie na dodanie tovaru sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.

Skupina dodávateľov preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Podrobné vymedzenie stanovených podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti je obsiahnuté v prílohe č. 4 súťažných podkladov.
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Pravidlá a kritériá účasti sú uvedené v bodoch III.1.1) až III.1.3) tohto oznámenia a v súťažných podkladoch. Objektívne pravidlá ich uplatnenia a vyhodnocovania korešpondujú ustanoveniam ZVO bez akéhokoľvek obmedzenia počtu uchádzačov spĺňajúcich tieto kritériá.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka pre viazanosť ponuky vo výške 5.000,00 EUR pre každú časť zákazky.

Ďalšie podrobnosti o podmienkach a spôsobe zloženia zábezpeky, jej uvoľnenia, prípadne prepadnutia v prospech obstarávateľa, sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa. Obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry, pričom obstarávateľ pripúšťa možnosť rokovať o dĺžke lehoty splatnosti faktúr.

Podrobnejšie platobné podmienky sú uvedené v obchodných a zmluvných podmienkach, ktoré sú súčasťou súťažných
podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ nebude vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu v zmysle § 37 ods. 2 ZVO.
Jednotliví členovia skupiny dodávateľov budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Nie
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.08.2021 13:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 16.08.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
EN
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Žiadosťou o účasť v tomto rokovacom konaní so zverejnením sa rozumie:
a)písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania alebo
b)predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie.

Žiadosť o účasť, ako aj jednotlivé doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti musia byť predložené v stanovenej lehote, elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.

V prípade, ak potvrdí záujem o účasť v súťaži skupina dodávateľov, členovia skupiny splnomocnia jedného člena ako zástupcu, ktorý bude písomne splnomocnený všetkými ostatnými členmi skupiny na zastupovanie v súťaži a pre komunikáciu s obstarávateľom. Takéto písomné splnomocnenie predloží záujemca spolu s ostatnými dokladmi na preukázanie splnenia podmienok účasti. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči obstarávateľovi záväzné.

Záujemca môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.
Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED. Záujemca doručí doklady obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Potvrdenia, doklady a iné dokumenty uvedené v tejto prílohe k súťažným podkladom alebo ktoré uchádzač podľa tejto prílohy alebo v súvislosti s ňou predkladá sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. Ustanovenia § 21 ods. 6 ZVO v nadväznosti na súvisiace ustanovenia ZVO týmto nie sú dotknuté.

Uchádzač zároveň uvedie informáciu či dokumenty, ktoré uchádzač podľa tejto prílohy alebo v súvislosti s ňou predkladá obsahujú dôverné informácie, ak áno tieto presne identifikuje, napr. odkazom na čísla strany, časti, body, odseky, texty obsahujúce dôverné informácie.

Potvrdenia, doklady a iné dokumenty uvedené v tejto prílohe k súťažným podkladom alebo ktoré uchádzač podľa tejto prílohy alebo v súvislosti s ňou predkladá, musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie vo forme skenu alebo vo forme elektronických dokumentov s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo transformované zaručenou konverziou podľa platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ nie je výslovne určené inak a vo formáte .pdf, pričom obstarávateľ zároveň akceptuje formáty stanovené (upravené) platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi pre dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo transformované zaručenou konverziou.

V prípade, že sú potvrdenia, doklady a iné dokumenty uvedené v tejto prílohe k súťažným podkladom alebo ktoré uchádzač podľa tejto prílohy alebo v súvislosti s ňou predkladá vydávané orgánom verejnej moci priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému (predložiť) tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu).

V prípade pochybností o pravosti "naskenovaných", resp. predložených dokladov si obstarávateľ vyhradzuje právo najmä požadovať ich predloženie ako originálov, resp. úradne osvedčených kópií transformovaných zaručenou konverziou a v prípade elektronicky vyhotovených dokumentov ich predloženie v elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom, prípadne kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu, ktorý nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné doklady, pričom neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti alebo poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Lehoty sú uvedené v štvrtej hlave (Revízne postupy) šiestej časti ZVO.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.07.2021