Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v meste Trstená a jeho prímestských častí

  Zadávateľ:
Mesto Trstená
  Predpokladaná hodnota:
4.345.840,63 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.08.2021 12:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.07.2021
  Dátum zverejnenia:
07.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trstená
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314897
Bernolákova 96/8, 02801 Trstená
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Šarmír
Telefón: +421 940629555
Email: projekty@obstarame.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13164/summary
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v meste Trstená a jeho prímestských častí
Referenčné číslo: OA21TRS040
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233141-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho prímestských častí,
konkrétne sa jedná o rekonštrukciu nasledovných úsekov:
SO 01 Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01a Ďurďinová
SO 01 Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01b Hybeľ, Breh
SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04b Ústie nad Priehradou
SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04a Prístav
SO 05 Nové Ústie
SO 07 Chodníky popri štátnej ceste
SO 08 Chodníky na cintorínoch
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 345 840,63 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Trstená
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho prímestských častí,
konkrétne sa jedná o rekonštrukciu nasledovných úsekov:
SO 01 Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01a Ďurďinová
SO 01 Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01b Hybeľ, Breh
SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04b Ústie nad Priehradou
SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04a Prístav
SO 05 Nové Ústie
SO 07 Chodníky popri štátnej ceste
SO 08 Chodníky na cintorínoch
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 345 840,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 až 7 v nižšie uvedenom rozsahu:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a
obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2. Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku
1
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším
ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením
3. Uchádzač alebo záujemca ( so sídlom alebo miestom podnikania v SR) nie je povinný predkladať niektoré doklady, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy. Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f),zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
5. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.08.2021 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 12:30
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač,
ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v
zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú
súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: V prípade ak bude zrušené v súlade s §57 ZVO alebo jej zrušenie nariadi UVO.
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti podľa § 40, sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53. Vzhľadom na to, že sa nepoužije
elektronická aukcia, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. V
nadväznosti na § 55 ods. 1 ZVO: Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr
alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, obstarávateľ je povinný po
vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk
postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie
zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa
považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme
Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
3.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej
podobe prostredníctvom systému Josephine. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v
elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine.
Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme
Josephine. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom
systému Josephine.
4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom
na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
a)v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID
registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch
v čase 8.00-16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v
pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to
v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adresehttps://josephine.proebiz.com/sk/tender/13164/summary, čím
verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že celková cena diela vrátane DPH bude uhradená v 180 - tich rovnomerných
mesačných splátkach. Bližšie podrobnosti sú uvedené v platobných podmienkach, článku VI zmluvy o dielo, prílohy č. 3
súťažných podkladov
7. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. VO nie je zelené,nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na soc.aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.07.2021