Informačný systém manažment údajov pre oblasť neprofesionálneho umenia

  Zadávateľ:
Národné osvetové centrum
  Predpokladaná hodnota:
877.632,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.06.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národné osvetové centrum
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00164615
Námestie SNP 12, 81234 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Christián Kraus
Email: kraus_co@mail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/605
Hlavná adresa(URL): https://www.nocka.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Informačný systém manažment údajov pre oblasť neprofesionálneho umenia
Referenčné číslo: 1/NOC/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie Informačného systému Manažmentu údajov pre oblasť neprofesionálneho umenia (IS MUONU), zabezpečenie prevádzky a služieb rozvoja na dodané dielo, počas štyroch (4) rokov od odovzdania diela do užívania.
Podrobný opis jednotlivých častí zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
877 632,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72254000-0
72263000-6
79632000-3
72261000-2
72266000-7
72310000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národné osvetové centrum, Nám SNP č.12, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie Informačného systému Manažmentu údajov pre oblasť neprofesionálneho umenia (IS MUONU), ktorý bude v plnom rozsahu zodpovedať všetkým funkčným a technickým požiadavkám v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. IS MUONU bude zabezpečovať nasledovnú funkcionalitu: registráciu a správu používateľov, vytváranie a správu súťaží neprofesionálnych umelcov, prihlasovanie sa na súťaž, podporu pre porotcov, vyhodnocovanie súťaží, príslušné výstupné zostavy a štatistiky, modul notifikácií a administrátorský modul.
Predmetom zákazky je ďalej zabezpečenie prevádzky a služieb rozvoja na dodané dielo, počas štyroch (4) rokov od odovzdania diela do užívania.
Predmetom podpory prevádzky, údržby a rozvoja informačného systému je kontinuálne zabezpečenie služieb technickej podpory softvérového riešenia úprav, zmien a rozvoja Systému z dôvodu zabezpečenia jeho riadnej prevádzkyschopnosti a úprav funkcionalít tak, aby mohla byť zabezpečená interoperabilita so všetkými informačnými systémami, s ktorými je Systém integrovaný.
Podrobný opis jednotlivých častí zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Celková cena za dodanie predmetu zákazky v EUR vrátane DPH
Relatívna váha: 100
II.2.6) Odhadovaná hodnota
877 632,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
65
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 Informačná spoločnosť pre programové obdobie 2014 - 2020. Kód projektu v ITMS2014+: 311071V772.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si ako objednávate uplatňuje odkladnú povinnosť uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom až po vykonaní a kladnom výsledku ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy, vykonanej Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, a Úradom pre verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ si ako objednávateľ vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom bez akýchkoľvek sankcií (ak už nedošlo zo strany zmluvných strán k plneniu).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ neurčil podmienky účasti podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

1.1.§ 34 ods. 1 písm. a) zákona: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

1.2. § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.

1.3. § 34 ods. 1 písm. g) zákona: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Z dôvodu obmedzenia počtu znakov je úplné znenie podmienok účasti uvedené v Súťažných podkladoch, Príloha č. 4 súťažných podkladov Podmienky účasti
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ uplatňuje sociálny aspekt a zelené verejné obstarávanie v bode 6.1 písm. o) ZMLUVAYO DIELO PRE PROJEKT MANAŽMENT ÚDAJOV V OBLASTI NEPROFESIONÁLNEHO UMENIA - JEDNODUCHÝ PROJEKT PRE MANAŽMENT ÚDAJOV v nasledovnom znení:

,,poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť minimálne 5 ks nových alebo repasovaných zariadení, tj. notebooky alebo tenkých klientov, ktorých energetická účinnosť spĺňa požiadavky na energetickú účinnosť uvedenú v aktuálnej verzii normy Energy Star, ktorejkoľvek základnej alebo strednej škole nachádzajúcej sa v časovo poslednom zverejnenom zozname najmenej rozvinutých okresov (zverejnené na stránke Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny) v čase poskytnutia zariadení, a to najneskôr do 15 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy, uvedené preukáže Zmluvou, Dodacím listom alebo iným relevantným dokladom."
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.08.2021 09:10
Miesto: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, zasadacia miestnosť na 3. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v oddiely I. Oznámenia o vyhlásenia verejného obstarávania
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude verejné. Na otváraní ponúk sa
môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobnosti o otváraní ponúk sú
uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Toto obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému prevádzkovaného Úradom pre verejné
obstarávanie IS EVO (www.uvo.gov.sk). Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné
predkladanie žiadostí o účasť a ponúk je, aby záujemca dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie
potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady na základe žiadosti záujemcu.
2. Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO a v profile verejného obstarávateľa.
3. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v predmetnom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona.
4. Verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním a zameraným na sociálne aspekty.
5. Verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií.
6.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
7. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky. Výška zábezpeky je 15000 eur. Podrobnosti o zábezpeke ponuky sú v súťažných podkladoch.
8. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (JED).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.06.2021