Kreatívne centrum Košického kraja - stavebné práce

  Zadávateľ:
Košický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
12.724.562,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.06.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Košický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35541016
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Molnárová
Telefón: +421 910904887
Email: sona.molnarova@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3143
Hlavná adresa(URL): https://web.vucke.sk/sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Ultima Ratio, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46862439
Ul. 1. mája 709 , 03101 Liptovský Mikuláš
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Molnárová
Telefón: +421 910904887
Email: sona.molnarova@ultimaratio.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://web.vucke.sk/sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Kreatívne centrum Košického kraja - stavebné práce
Referenčné číslo: FUR000003_KSK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce, rekonštrukcia stavby v centre mesta tak, aby mohla poskytnúť priestory pre firmy, inštitúcie, obchodníkov apod. v oblasti kreatívneho priemyslu, znalostnej ekonomiky, progresívnych technológií.
Budova svoj objem a plochy zásadne nemení. Nárast využitého objemu a plôch je len v prípade v dostavby podkrovia a vytvorenie novej pobytovej plochy na streche budovy na parc.č. 3205/1, ktorá bude ohraničená kovovou konštrukciou.
Architektonické riešenie má zámer upraviť budovu tak,:
- aby bola rozčlenená na jednotlivé funkčné celky bloky, ktoré je možné samostatne využívať rôznymi firmami a pod.
- aby komplex budovy poskytoval jednotlivým nájomcom centrálne svoje služby
- aby sa zachovali pamiatkarské hodnoty stavby pri jej plnej modernizácii
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
12 724 562,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: jednu časť
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kreatívne centrum Košického samosprávneho kraja
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212300-9
45212314-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Objekt sa nachádza pri ulici Garbiarská Okres Košice, obec Košice Staré Mesto, Katastrálne územia Letná.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmet zákazky rieši rekonštrukciu budov na parc.č. 3205/1, 3205/2, časť 3205/3, odstránenie stavby na parc. č. 3205/14, rekonštrukciu budovy bývalej kotolne na parc.č. 3205/18 a úpravy dvorov na parcelách 3205/15-17 a 3205/13.
Na pozemku 3202/3 dôjde k výmene káblov VN viď diel PD SO12.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 785 108,97 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu v ITMS2014+ : 302031ADH2
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky pre túto časť v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená na 450 000 Eur. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodávka a montaž slaboprúdových rozvodov SO01 a SO02
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45315600-4
35113300-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Objekt sa nachádza pri ulici Garbiarská Okres Košice, obec Košice Staré Mesto, Katastrálne územia Letná.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti je inštalácia zariadení slaboprúdových rozvodov (ďalej SLR) do objektu Kreatívne centrum Košického kraja. Systém SLR bude zabezpečovať monitorovanie priestorov v objektoch SO-01 (Hlavný objekt) a SO-02 (Zmena účelu kotolne) s výnosom na pracovisko stálej služby (Vrátnica) a za týmto účelom jeho súčasťou bude kamerový systém (ďalej CCTV) na platforme statických a otočných IP kamier, elektrický zabezpečovací systém (ďalej EZS), elektrická požiarna signalizácia (ďalej EPS), hlasová signalizácia požiaru (ďalej HSP) a rozvody štruktúrovanej kabeláže (ďalej STK) na účely IP telefónie a prepojenia klientskych PC pracovísk. Systém SLR a jeho súčasti budú
integrované do nadstavby pre centralizovanú správu jednotlivých systémov.


Úspešný uchádzač musí dodanie svojej časti predmetu zákazky koordinovať a upresniť s úspešným uchádzačom prvej časti z dôvodu stavebnej pripravenosti miesta realizácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 829 494,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu v ITMS2014+ : 302031ADH2
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky pre túto časť v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená na 50 000 Eur. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Stolárske výrobky SO01
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45421000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Objekt sa nachádza pri ulici Garbiarská Okres Košice, obec Košice Staré Mesto, Katastrálne územia Letná.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejty časti zákazky je výroba a dodávka stolárskych výrobkov podrobnejšie uvedených
STO 01 - VÝKAZ STOLÁRSKÝCH PRVKOV. (Kuchynská linka)
MATERIÁL: strieborná MDF doska - ČIERNÁ RAL 9005 / BIELÁ RAL 9016
- NEREZOVÝ DREZ MONTOVANÝ POD DOSKOU, ČIERNÁ KUCHYŇSKÁ BATERIA, INDUKČNÁ DOSKA DVOJPLATNIČKOVÁ
- STOLÁARSKÁ VÝROBA NA MIERU
Kvetináč 800x1600x380 mm z preglejky hr. 20 mm do KV1, popis podľa PD.


Úspešný uchádzač musí dodanie svojej časti predmetu zákazky koordinovať a upresniť s úspešným uchádzačom prvej časti z dôvodu stavebnej pripravenosti miesta realizácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
91 464,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu v ITMS2014+ : 302031ADH2
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pre túto časť sa zábezpeka nepožaduje.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Veľkokapacitné kovové kvetináče SO01
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44000000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Objekt sa nachádza pri ulici Garbiarská Okres Košice, obec Košice Staré Mesto, Katastrálne územia Letná.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejty časti zákazky je výroba a dodávka veľkoobjemových kovových kvetináčov. Podrobnosti sú uvedené v projektvej doumentácii KV 01 - Kvetináč.pdf a KV 02 - Kvetináč.pdf
KV1 - 8 ks hmotnosť jedného kvetináča je 198,7 kg.
KV2 - 8 ks hmotnosť jedného kvetináča je 186,6 kg.


Úspešný uchádzač musí dodanie svojej časti predmetu zákazky koordinovať a upresniť s úspešným uchádzačom prvej časti z dôvodu stavebnej pripravenosti miesta realizácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
18 494,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu v ITMS2014+ : 302031ADH2
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Pre túto časť sa zábezpeka nepožaduje.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladmi podľa § 32 ods. 4 alebo 5 zákona o verejnom obstarávaní za podmienok ktoré sú v týchto odsekoch uvedené, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn.:
vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; K ostatným podmienkam v rámci tohto tohto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk,

vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáliwww.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Aj v tomto prípade platí, že verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti členom skupiny overí na portáliwww.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ si pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom.
Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
Podrobnejšie sú kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.08.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.08.2021 10:00
Miesto: Ultima Ratio, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 52.
Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.
3) Lehota na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov v súlade s § 56 ods. 8, 10, 14 ZVO je do 20 pracovných dní odo dňa písomného vyzvania na podpis zmluvy zo strany verejného obstarávateľa.
4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu Pluto na adrese https://pluto.ultimaratio.sk.
6) Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih
sa v systéme PLUTO považuje okamih jej odoslania v systéme PLUTO a to v súlade s funkcionalitou systému.
7) V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
8) Predmetné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zmluvy patrí medzi zelené verejné obstarávanie.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.06.2021