Obnova a zateplenie budovy Krajskej prokuratúry Bratislava

  Zadávateľ:
Krajská prokuratúra
  Predpokladaná hodnota:
310.046,27 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.07.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Krajská prokuratúra
IČO: 00166448
Vajnorská 47, 81256 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Rákocziová
Telefón: +421 220836325
Email: kpbratislava@genpro.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.genpro.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Krajská prokuratúra Bratislava
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova a zateplenie budovy Krajskej prokuratúry Bratislava
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce zahŕňajú zateplenie jednotlivých fasád (vrátane obvodových stien balkónov, obvodových stien strojovne výťahu kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným izolantom na báze minerálnej vlny s platným certifikátom, zateplenie sokla obvodových stien, zateplenie sokla obvodových stien pri podlahe balkónov a striech a zateplenie sokla obvodových stien výťahu sa použije dodatočný kontaktný zatepľovací systém s tepelným izolantom na báze extrudovaného polystyrénu XPS s platným certifikátom, zamurovanie časti okenných otvorov a zasadia sa nové plastové otváravé okná, v priestore schodiska zamurovanie sklobetónov šírky 0,2m a vymurovanie nových častí stien bude z tehál CDm, na 6. NP budú vymenené pôvodné vstupné dvere za nové plastové.
V obvodovom plášti na 1. NP bude vymenená pôvodná vchodová zasklená stena s dvojkrídlovými dverami s elektrickým pohonom za novú rovnakých rozmerov. Budú vymenené dvere a okná do kotolne s rovnakými rozmermi ako pôvodné.
Na streche budú vymenené pôvodné oceľové rebríky za nové.
Po zateplení budú zvody upevnené novými zvodovými podperami tak, aby boli dodržané požiadavky STN EN 62305-3 v súlade s platnými predpismi.
Výmena držiakov jestvujúceho bleskozvodu za nové.
O správnom riešení umiestnení polystyrénu (XPS len na zateplenie soklov a zateplenie podláh balkónov) pred zakrytím povrchovými vrstvami a detailov musí zhotoviteľ spracovať a predložiť pri kolaudácii PD.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
310 046,27 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45421100-5
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník
IA27-7 - Obnova
UB03-0 - Stavebné materiály
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, 812 56 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
podľa výkazu a výmeru projektanta (Príloha k SP).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
310 046,27 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 70
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Ods. 1/ Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v celom rozsahu § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v platnom a účinnom znení ku dňu vyhlásenia tejto súťaže.

Ods. 2/ Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti v súlade s § 32 ods. 2.

Ods. 3/ Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2/, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a/ , je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Vo zvyšných podmienkach účasti osobného postavenia nie je verejný obstarávateľ v postavení orgánu verejnej moci, a tak žiada od uchádzačov preukázanie splnenia podmienok účasti v rozsahu podľa § 32 ods. 2 písm. b) až e).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje predložením:

a/ vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky:
predložiť potvrdenie o tom, že uchádzač resp. záujemca nebol v nepovolenom debete alebo predmetom exekúcie v časovom období od 1.06. 2020 do vydania potvrdenia.

Ods. 2/ Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. Musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia formou písomnej zmluvy uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

Ak uchádzač alebo záujemca využíva zdroje inej osoby, táto iná osoba musí vždy preukázať splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia spôsobom a dokladmi stanovenými verejným obstarávateľom.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Ods. 1/ sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia stavebných prác podľa týchto dokladov:

a)zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač preukáže, že realizoval za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania aspoň jednu stavbu, ktorej podstata bola rekonštrukcia existujúcej budovy vrátane zateplenia obvodového plášťa v hodnote min. 300.000 € bez DPH.

b)opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 alebo ekvivalentnej normy vo vzťahu aspoň k časti predmetu zákazky vydaný akreditovanou osobou, pričom obstarávateľská organizácia uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

c)- údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy
Odborník - minimálne jeden (1) odborník - stavbyvedúci
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požiadavky:
-Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a technického smeru a účasť v rozhodnom období 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania minimálne na projektoch stavieb v min. rozsahu 300 000,00 EUR bez DPH (slovom: tristotisíc eur) na pozícii stavbyvedúci. Tieto skutočnosti uchádzač v rámci splnenia minimálnej požadovanej úrovni štandardov preukazuje životopisom osoby a jej úradne overeným vysokoškolským diplomom.
Účasť na uvedených projektoch na pozícii stavbyvedúci musí byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby každého projektu. Za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania Oznámenia o začatí prác alebo lehota odo dňa Odovzdania staveniska po vydanie Preberacieho protokolu.
-Táto osoba musí byť držiteľ osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti: stavbyvedúci.

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľská organizácia uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľská organizácia musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Uchádzač musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Preukazuje to písomnou zmluvou a zo zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Táto osoba musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Účelom určenia podmienok týkajúcich sa preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti je pripustiť do verejného obstarávania len vhodného uchádzača pre dodanie predmetu zákazky, ktorý je kvalifikovaný, primerane odborne a kapacitne zdatný a ktorý bude schopný realizovať celý predmet zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Každá ponuka na uskutočnenie zákazky musí spĺňať všetky požadované funkčné charakteristiky a technické parametre podľa tejto časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, podľa projektovej dokumentácie príloha č. 1 tejto časti B.1 Opisu predmetu zákazky, a podľa rozpočtu - Výkaz výmer príloha č. 2 tejto časti B.1 Opisu predmetu zákazky. Technické a stavebné riešenie uchádzača musí zodpovedať svojimi parametrami technickej špecifikácii, výkonnostným a funkčným požiadavkám obstarávateľskej organizácie uvedenými v tejto časti B.1 Opisu predmetu zákazky a jej prílohách (Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Prípadne vysvetlenia).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 13:00
Miesto: IS EVO
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
k bodu III.2.2 Podmienky vykonania zákazky
Zákazka je v celom rozsahu opísaná tak, aby bola presne a zrozumiteľne špecifikovaná. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľská organizácia umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať rovnaké alebo lepšie úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ako pôvodný výrobok alebo technické riešenie. T. z. že pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa príslušných platných technických noriem.

Pre účely tohto verejného obstarávania sú ekvivalentnými výrobkami a technickými riešeniami také výrobky a technické riešenia, ktoré spĺňajú úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú výrobky určené.

Uchádzač je povinný ekvivalentný výrobok a technické riešenie predložiť zdokumentovateľným spôsobom tak, aby obstarávateľská organizácia mohla vyhodnotiť ponuku z pohľadu splnenia požiadaviek na predmet zákazky.

V prípade, že uchádzač použije iný kontaktný zatepľovací systém ako ten, uvedený v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, predloží zároveň certifikát na celok zatepľovacieho systému vrátane popisu jeho parametrov, ktorý osvedčí rovnaké alebo lepšie vlastnosti ako zatepľovací systém, uvedený v projektovej dokumentácii.

Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 5000,00€. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.07.2021