Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
  Predpokladaná hodnota:
470.605,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 12:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.07.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO: 00603155
Mierová 21, 82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Miloš Škorec
Telefón: +421 252621845
Email: info@yept.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6555
Hlavná adresa(URL): http://www.ruzinov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej
Referenčné číslo: YEPT/Ruzinov/PZ/01-2021-01
II.1.2) Hlavný kód CPV
45321000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer a to realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy a súvisiacich prác na budove Materskej školy Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava-mestská časť Ružinov podľa realizačnej projektovej dokumentácie stavby Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej 2, Bratislava vypracovanej spoločnosťou atelier AD studio, s. r. o., sídlo: Svetlá 3, 811 02 Bratislava, IČO: 44 128 371. Účelom stavby je zníženie energetickej náročnosti stavby zateplením obvodového a strešného plášťa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
470 605,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45261410-1
45261300-7
45312311-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál Materskej školy Bancíkovej 2, 821 03 03 Bratislava-mestská časť Ružinov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer a to realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy a súvisiacich prác na budove Materskej školy Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava-mestská časť Ružinov podľa realizačnej projektovej dokumentácie stavby Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej 2, Bratislava vypracovanej spoločnosťou atelier AD studio, s. r. o., sídlo: Svetlá 3, 811 02 Bratislava, IČO: 44Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas plnenia predmetu zákazky rozhodnúť o zúžení rozsahu vykonávaných stavebných prác.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. To isté platí aj vtedy, ak je niekde v projektovej dokumentácií uvedený konkrétny názov výrobku.

Projektová dokumentácia a výkaz výmer tvoria Prilohu c.2 sutaznych podkladov.

Podrobné podmienky realizácie predmetu zákazky sú vymedzené v časti Prílohe č.3 súťažných podkladov
128 371. Účelom stavby je zníženie energetickej náročnosti stavby zateplením obvodového a strešného plášťa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
470 605,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 ZVO, prípadne podľa § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
2.Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
4.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 114 ods. 1 ZVO jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejný obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač nepoužije za účelom preukázania splnenia podmienok účasti JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ZVO na základe dokladov predložených uchádzačom podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO.
5.Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) ZVO, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia, ktoré preukáže predložením nasledovných dokladov:
a)v zmysle § 33 ods.1 písm.a) ZVO vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet/účty,
b)v zmysle § 33 ods.1 písm.d) ZVO prehľadu o celkovom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
2.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
3.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
4.Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
5.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia v zmysle § 114 ods. 1 ZVO jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejný obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač nepoužije za účelom preukázania splnenia podmienok účasti JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa ZVO na základe dokladov predložených uchádzačom podľa § 33 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Doklad predkladaný v zmysle § 33 ods.1 písm.a) ZVO:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky musí obsahovať, že uchádzač za obdobie posledných troch rokov nebol v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržiava splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.) a na jeho bankový účet nie je vydaný exekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky uchádzačom. Uchádzač súčasne predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v jeho mene, v ktorom vyhlási, že nemá účet/účty ani záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.. V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedené vyjadrenie od každej z nich.
2.Doklad predkladaný v zmysle § 33 ods.1 písm.d) ZVO:
Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musí byť najmenej 900.000,- EUR bez DPH (slovom deväťstotisíc euro) alebo ekvivalent v inej mene. Uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží: (i) ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo - kópiu výkazov ziskov a strát z účtovnej závierky s vyznačeným údajom o celkovom obrate, overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu, alebo (ii) ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo - kópiu výkazov príjmov a výdavkov z účtovnej závierky, overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu. Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát respektíve výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk, a v plnom znení je verejne prístupný, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát respektíve výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie za obdobie určené verejným obstarávateľom, pričom uvedenú skutočnosť uchádzač upozorní verejného obstarávateľa a v ponuke uvedenie príslušný odkaz na informácie zverejnené na www.registeruz.sk. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem domovského štátu uchádzača. Celkový obrat uchádzača v inej mene sa prepočíta na menu euro kurzom zverejneným Národnou bankou Slovenska devízy-stred pre deň, v ktorý je za predmetné obdobie splatná daň z príjmu uchádzača v jeho domovskom štáte podľa príslušných právnych predpisov domovského štátu uchádzača.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia, ktoré preukáže predložením nasledovných dokladov:
a)v zmysle § 34 ods.1 písm.b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
-bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
b)v zmysle § 34 ods.1 písm.g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
c)v zmysle § 34 ods.1 písm.l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
2.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
3.Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods.1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
4.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 114 ods. 1 ZVO jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejný obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač nepoužije za účelom preukázania splnenia podmienok účasti JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa ZVO na základe dokladov predložených uchádzačom podľa § 34 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Doklad predkladaný v zmysle § 34 ods.1 písm.b) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania pričom uchádzač predloží potvrdenia o uspokojivom vykonaní uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, aspoň jedna z referencií musí byť vo výške najmenej 470.000,- EUR bez DPH.
2.Doklad predkladaný v zmysle § 34 ods.1 písm..g) ZVO:
Uchádzač predloží doklad preukazujúci, že má k dispozícii osobu, ktorá má udelené osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho (osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov) alebo ekvivalentné osvedčenie.
3.Doklad predkladaný v zmysle § 34 ods.1 písm.l) ZVO:
Uchádzač predloží informáciu o podiele plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom/mi spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídla, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo a súčasne uvedie predmet plnenia subdodávateľom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 12:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Otváranie ponúk predložených uchádzačmi sa uskutočni elektronicky. Ponuky predložené uchádzačmi budú
prostredníctvom funkcionality systému použitého na elektronickú komunikáciu verejného obstarávateľa a záujemcov
respektíve uchádzačov sprístupnené v období od 26.07.2021 12:30 hod. do 02.08.2021 12:30 hod.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.07.2021