Stavebno-technické úpravy miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou

  Zadávateľ:
Mesto Bánovce nad Bebravou
  Predpokladaná hodnota:
626.826,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.07.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Bánovce nad Bebravou
IČO: 00310182
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 95780 Bánovce nad Bebravou
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
Telefón: +421 387602310 / 387602529
Fax: +421 387603084
Email: info@banovce.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4563
Hlavná adresa(URL): https://www.banovce.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebno-technické úpravy miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou
Referenčné číslo: 20210701_01_Bánovce nad Bebravou
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Rekonštrukcia existujúcej miestnej komunikácie a existujúcich chodníkov umiestnených pozdĺž miestnej komunikácie. Úsek v rámci, ktorého je navrhnutá rekonštrukcia sa začína v ex. križovatke ul. Generála Svobodu a Sládkovičova, pokračuje po ul. Svätoplukova a končí pred mostným objektom cez rieku Bebrava na ul. Svätoplukova zo smeru od centra mesta. Záujmové územie je situované v intraviláne mesta Bánovce nad Bebravou, v zastavanom území. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí opis predmetu zákazky - príloha č. 1 súťažných podkladov, vrátane nenaceneného výkazu výmer príloha č. 2 B.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
626 826,56 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Bánovce nad Bebravou, parc. č.: 791/1, 791/2 791/4, 791/5, 791/6, 791/7, 791/8, 791/10, 791/11, 928/2, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce sú zamerané na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov, v zmysle platných
predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
626 826,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Podľa § 32 ods. 3 zákona: uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, ak verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e), b) a c) zákona, a to z dôvodu použitia údajov z ISVS, pričom od 1.12.2019 sú funkčné ďalšie ISVS:
1. Informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu,nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze.
2. Informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie,v súlade s § 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3. Informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti, upravený v § 15
ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne. Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa nachádza v súťažných podkladoch a vzhľadom na max. počet znakov vo formulári, ich nie je možné uviesť v úplnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a) podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom
stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnení stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:
- verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia;
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za
predchádzajúcich 5 rokov kumulatívne nasledovne: vo výške 600 000,00 EUR bez DPH, ktoré musia byť podložené referenciami resp. dôkazmi o plnení príslušných odberateľov, s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác, zhodnotenia uskutočnených prác, podľa obchodných podmienok a odberateľov, vrátane kontaktných údajov odberateľa /meno, tel. číslo/.

b) podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej
praxi, alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy - zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti min. 1 osoby zodpovednej za riadenie
stavebných prác na výkon činnosti stavbyvedúceho vrátane profesijného životopisu s preukázaním praxe 5 rokov.

c) podľa § 3 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní, údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie dokladu preukazujúceho skutočnosť, že uchádzač má k dispozícii technické zariadenie, t.j. min. jednu kompletnú živičnú strojnú zostavu, pozostávajúcu z 1 ks cestného finišera a 2 ks cestných vibračných valcov.


Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. b), g) a j) zákona o verejnom obstarávaní, musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa v oddieli III.1.3 podľa bodov a), b), c) sa požaduje za všetkých členov skupiny spoločne, v prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní. Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti § 34 ods. 1 zákona sa nachádza v súťažných podkladoch v úplnom znení.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponúk, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti podľa § 34 ods.1 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky sú uvedené iba v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.07.2021 10:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.07.2021 10:35
Miesto: Mestský úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejné otváranie ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom na adrese verejného obstarávateľa prostredníctvom sprístupnenia ponúk v systéme EVO. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to za prítomnosti členov komisie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať podľa § 20 zákona prostredníctvom rozhrania portálu EVO v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Metodika postupu na používanie systému EVO je uvedená na portáli UVO
https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo5f6.html.
3. Príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebným
minimálnym technickým vybavením je: pripojenie na internet; internetový prehliadač Mozilla Firefox od verzie 4, MS
Internet Explorer ver. 7 bez zapnutého módu kompatibility. Odporúčané je použiť najnovšie verzie prehliadačov;
inštalačná podpora jazyka Java min. ver. 1.6 integrovaná s integrovaným prehliadačom (linka: Java). Odporúča sa v
počítači mať nainštalovanú iba jednu podporu jazyka Java a všetky staršie verzie odstrániť; - v internetovom prehliadači, nastavený jazyk slovenčina; - Adobe Acrobat Reader DC.
4. Súťažné podklady budú poskytnuté / sprístupnené záujemcom na portáli EVO, neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca v systéme EVO bezplatne na stránke: www.uvo.gov.sk, resp. z profilu verejného obstarávateľa t.j. v
elektronickom úložisku zriadeného ÚVOm, podľa § 43 ods. 2 zákona o VO na: http://www.uvo.gov.sk/profily. Verejný
obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
6. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/ jednotnyeuropskydokument-
%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html. JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
7. Úspešný uchádzač je povinný mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2015 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu
podpisu zmluvy. Platí to aj pre subdodávateľov, ak relevantné.
8. Úspešný uchádzač je povinný uviesť v zmluve o dielo najneskôr v čase jej uzavretia údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia a podiel subdodávok.
9. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky tvorí prílohu č. 4 súťažných podkladov Návrh zmluvy o dielo.
10. Ponuka predložená uchádzačom, musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa nasl. bodov 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9 a 16.10 súťažných podkladov.
12. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.07.2021