Revitalizácia centrálnej mestskej zóny – SO 200, SO 203

  Zadávateľ:
Mesto Nemšová
  Predpokladaná hodnota:
211.031,17 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.07.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nemšová
IČO: 00311812
Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Soňa Prílesanová
Telefón: +421 326509614
Email: sona.prilesanova@nemsova.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nemsova.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny – SO 200, SO 203
Referenčné číslo: VO/PZ/1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky je definovaný dokumentáciou pre stavebné povolenie (zmena stavby pred dokončením) "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny, Ul. Sklárska, Odbojárov, Hornov, SNP - Nemšová, SO 200 - Rekonštrukcia Ul. Odbojárov", ktorú vyhotovil Ing. Dušan Duvač - PRODOS, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová vo februári 2021, zákazkové číslo: 02-02-2021/020-00, archívne číslo: 020/02/2021 a dokumentáciou pre stavebné povolenie (zmena stavby pred dokončením) "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny, Ul. Sklárska, Odbojárov, Hornov, SNP - Nemšová, SO 203 -Rekonštrukcia parkoviska na Ul. Odbojárov", ktorú vyhotovil Ing. Dušan Duvač - PRODOS, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová v novembri 2020, zákazkové číslo: 19-11-2020/020-00, archívne číslo: 020/11/2020. Dielo je členené celkovo na dva stavebné objekty: SO 200 Rekonštrukcia Ul. Odbojárov a SO 203 Rekonštrukcia parkoviska na Ul. Odbojárov. SO 200 rieši kompletnú rekonštrukciu Ul. Odbojárov vrátane už realizovanej časti komunikácie vedúcej od Ul. Hornov po začiatok križovatky, kde sa odbočuje do zdravotného strediska. SO 203 rieši potrebnosť parkovacích miest na MK Odbojárov, kde t.č. parkujú OA na provizórnych parkoviskách. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
211 031,17 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Nemšová.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky je definovaný dokumentáciou pre stavebné povolenie (zmena stavby pred dokončením) "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny, Ul. Sklárska, Odbojárov, Hornov, SNP - Nemšová, SO 200 - Rekonštrukcia Ul. Odbojárov", ktorú vyhotovil Ing. Dušan Duvač - PRODOS, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová vo februári 2021, zákazkové číslo: 02-02-2021/020-00, archívne číslo: 020/02/2021 a dokumentáciou pre stavebné povolenie (zmena stavby pred dokončením) "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny, Ul. Sklárska, Odbojárov, Hornov, SNP - Nemšová, SO 203 -Rekonštrukcia parkoviska na Ul. Odbojárov", ktorú vyhotovil Ing. Dušan Duvač - PRODOS, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová v novembri 2020, zákazkové číslo: 19-11-2020/020-00, archívne číslo: 020/11/2020. Dielo je členené celkovo na dva stavebné objekty: SO 200 Rekonštrukcia Ul. Odbojárov a SO 203 Rekonštrukcia parkoviska na Ul. Odbojárov. SO 200 rieši kompletnú rekonštrukciu Ul. Odbojárov vrátane už realizovanej časti komunikácie vedúcej od Ul. Hornov po začiatok križovatky, kde sa odbočuje do zdravotného strediska. SO 203 rieši potrebnosť parkovacích miest na MK Odbojárov, kde t.č. parkujú OA na provizórnych parkoviskách. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
211 031,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, bol minimálne 400 000,- Euro bez DPH. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie tejto podmienky účasti čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak bude v čestnom vyhlásení uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom hospodárskom roku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
3. V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) zákona v nadväznosti na § 35 zákona opis opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
4. V zmysle § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 150 000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem je 150 000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku.
K bodu 2. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre: kategória inžinierske stavby, podkategória dopravné stavby) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu - osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho predmetné skutočnosti, vydávaného v inom štáte.
K bodu 3. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 pre uskutočňovanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
K bodu 4. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 pre uskutočňovanie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 10:00
Miesto: Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, 1. poschodie, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.07.2021