Modernizácia iluminácie budovy NBS

  Zadávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
  Predpokladaná hodnota:
206.700,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.07.2021 15:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.07.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
IČO: 30844789
Imricha Karvaša 1 , 81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubomíra Krištínová
Telefón: +421 257871223
Email: lubomira.kristinova@nbs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nbs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia iluminácie budovy NBS
II.1.2) Hlavný kód CPV
45310000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je sú stavebné práce spočívajúce v realizovaní modernizácie iluminácie budovy ústredia NBS v rozsahu a kvalite podľa vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
206 700,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45400000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto plnenia predmetu zákazky:budova ústredia Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je sú stavebné práce spočívajúce v realizovaní modernizácie iluminácie budovy ústredia NBS. Koncepcia iluminácie obsahuje riešenie za pomoci vysokoúčinných LED RGBW svietidiel s dôrazom na účinnosť svietidiel, sýtosť /saturáciu) farieb, kvalitu bielej iluminácie, systém riadenia a údržby. Riešenie vyžaduje používať napájacie káble zároveň ako riadiace káble. Stav svietidiel je kontrolovaný riadiacim a monitorovacím systémom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
206 700,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 6 000,- eur (slovom: šesťtisíc eur).
Podmienky zloženia zábezpeky a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1.1je oprávnený uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky. Túto podmienku účasti uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky. Uchádzač nepreukazuje túto podmienku účasti podľa bodu 2.
1.2nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nepreukazuje túto podmienku účasti podľa bodu 4
2.Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa 1.1 a 1.2 súťažných podkladov, nakoľko verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
3.Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1. zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
4.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklady uvedené v bode 1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
5.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
6.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
7.Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. nie v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zisteného rozdielu v preklade ich obsahu, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
-bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a
odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú
kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam minimálne troch stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky za predchádzajúcich päť rokov počítaných od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia stavebných prác, pričom hodnota aspoň jednej zákazky musí byť minimálne 200 000,- eur bez DPH. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác odberateľov v zmysle § 34 ods. 1písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Za rovnaký alebo obdobný charakter stavebných prác ako je predmet tejto zákazky sa považujú inštalácie iluminácie resp. osvetlenia na pozemných stavbách.

K bodu 2 -Údaje o vzdelaní a odbornej praxi minimálne za 1 osobu zodpovednú za riadenie stavebných prác: uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti na činnosť stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a profesijný životopis podpísaný touto osobou uchádzača, ktorým preukáže odbornú prax aspoň tri roky v oblasti riadenia stavieb v pozícii stavbyvedúceho.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Zákazka sa bude realizovať na základe zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
2. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača počas trvania zmluvy o dielo mať uzatvorenú platnú poistnú zmluvu, resp. poistný certifikát s dohodnutou poistnou sumou najmenej 300 000,- eur, ktorú úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.07.2021 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 10:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v predmetnom verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 6 000,- eur (slovom: šesťtisíc eur).
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.
3. V prípade záujmu je možné vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si záujemcovia sami
overili a získali potrebné informácie nevyhnutné pre prípravu a spracovanie ponuky a podpísanie zmluvy o dielo.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu záujemcu. Bližšie informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním podľa § 115 ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia.
5. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať podľa § 20 ZVO
prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi. JOSEPHINE je softvér na elektronizáciu obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní.
7. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE.
8. Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky vyplnením celého výkazu výmer prílohy č. 1 zmluvy o dielo Položkovitý rozpočet s výkazom výmer. Pri vypĺňaní výkazu výmer je potrebné, aby uchádzač dodržal tieto zásady:
-nesmie meniť opis prác,
-nesmie pozmeňovať poradie položiek, vkladať alebo odstraňovať položky.
9. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa § 112 ods. 6 ZVO t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
10. Predmetné verejné obstarávanie je
d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.07.2021