Nákup služobných motorových vozidiel.

  Zadávateľ:
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
258.637,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.07.2021 17:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.06.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00156426
Botanická 17, 84213 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Juhásová
Telefón: +421 260257112
Email: zuzana.juhasova@svps.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.svps.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup služobných motorových vozidiel.
Referenčné číslo: 4661/2021-420
II.1.2) Hlavný kód CPV
34100000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup služobných motorových vozidiel pre verejného obstarávateľa a organizácie v priamom riadení verejného obstarávateľa - regionálne veterinárne a potravinové správy na území SR.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
258 637,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nákup služobných motorových vozidiel.
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34110000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je nákup jedného služobného motorového vozidla pre verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
40 595,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nákup služobných motorových vozidiel.
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34110000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je nákup minimálne 13 kusov služobných motorových vozidiel pre organizácie v priamom riadení verejného obstarávateľa - regionálne veterinárne a potravinové správy na území SR.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
218 041,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

2. Uchádzač alebo záujemca nie je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, to znamená :
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku § 32 ods.1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. K ostatným podmienkam v rámci tohto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.OverSi.gov.sk;
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a
v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

3.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením platného potvrdenia úradu o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Aj v tomto prípade platí, že verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti členom skupiny overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti : Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 32 zákona.

5. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač alternatívne preukázať aj spôsobom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom (JED).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia na každú samostatne vyhodnocovanú časť zákazky sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete, prostredníctvom certifikovaného aukčného modulu Elektronického kontraktačného systému a jeho programového vybavenia pre elektronickú aukciu. Aukčný poriadok pre elektronickú aukciu na najnižšiu cenu je uvedený v prílohe č. 8 súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.07.2021 17:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 10:00
Miesto: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Neverejné otváranie ponúk z dôvodu použitia elektronickej aukcie, elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EKS, sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, na Elektronickej tabuli zriadenej v rámci postupu zadávania tejto zákazky a v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady, informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile verejného obstarávateľa, budú odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky v Úradnom vestníku Európskej únie bezodplatne, úplne a priamo prístupné na: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2188
2. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Ponuku/ponuky je možné predložiť na jednu časť, na viac častí alebo na všetky časti. Ponuka musí byť predložená na celý rozsah príslušnej/príslušných časti/častí predmetu zákazky, na všetky položky príslušnej/príslušných časti/častí predmetu zákazky.
3. Verejný obstarávateľ vylúči v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má odôvodnené podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
4.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade so súťažnými podkladmi. Systém Elektronické obstarávanie (ďalej len EO)použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: https://eo.eks.sk/
Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení),ktorý je zverejnený na EKS, sú upravené v rozsahu zákona o verejnom obstarávaní základné podmienky používania EO najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. III. Komunikácia a doručovanie. Priamy odkaz:
https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktuaIneUcinne/10
Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabuIa/DetaiI/2188
Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu bude tiež zverejnený v profile verejného obstarávateľa na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky https://eo.eks.sk/EIektronickaTabuIa/DetaiI/2188
5. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
6. Zábezpeka ponuky sa požaduje pre každú časť predmetu zákazky. Výška zábezpeky, spôsob a podmienky jej zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.06.2021