Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora

  Zadávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
9.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.08.2021 14:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.06.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské elektrárne, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829052
Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Bučányová
Telefón: +421 258663174
Fax: +421 258663151
Email: jana.bucanyova@seas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora
Referenčné číslo: 2021/09084
II.1.2) Hlavný kód CPV
44163100-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora.

Závod Jaslovské Bohunice 110 600 kusov:
Materiál rúrok hliníková mosadz CuZn20Al2As EN12451
vonkajší priemer 22,22 x 1,07mm, dĺžka 8416mm

Závod Mochovce 74 400 kusov:
Materiál rúrok hliníková mosadz CuZn20Al2As EN12451
vonkajší priemer 22 x 1mm, dĺžka 8416mm

Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Prílohe súťažných podkladov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
9 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK021
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce, 919 31 Mochovce
II.2.4) Opis obstarávania
Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Dátum začatia: 01.01.2022
Dátum ukončenia: 30.07.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods.1 písm. e) zákona, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku.

Znenie príslušných podmienok účasti tvorí Prílohu A.2 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Ekonomické a finančné postavenie sa nevyžaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je stanovená vo výške 30 000,- EUR (slovom: tridsaťtisíc eur)
Spôsoby zloženia zábezpeky.
Poskytnutie bankovej záruky
Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo poistnej záruky.

Podrobné podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch časť A1 Pokyny pre uchádzačov
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie/realizáciu predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento záväzok členovia skupiny potvrdia v ponuke Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny. Je zakázaná akákoľvek zmena v zložení skupiny, alebo zmena účastníkov zmluvy o združení oproti tomu zloženiu, aké bolo prezentované za účelom predloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v súťaži. Nedodržanie týchto ustanovení bude mať za následok vylúčenie uchádzača zo súťaže. V takomto prípade bude uchádzačovi písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže podať námietku.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.08.2021 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.08.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v systéme Eranet, bude neverejné a uchádzačom nebude poskytnutá zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Obstarávateľ poskytuje podrobné vymedzenie požiadaviek na splnenie podmienok účasti v súťaži podľa bodu III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia a k súťažným podkladom neobmedzený, úplný a priamy prístup na webovej stránke obstarávateľa : www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243 a v systéme Eranet: https://seas.eranet.sk
2.Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Eranet ktorý je umiestnený na webovej adrese: https://seas.eranet.sk.
3.Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile obstarávateľa zriadenom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/ v elektronickom úložisku ako osobitnej časti vestníka verejného obstarávania, a to formou odkazu na systém Eranet. Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom ako aj k všetkým doplňujúcim podkladom v systéme Eranet.
4.Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formuláre, obsahové podmienky a požiadavky obstarávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.
5.V prípade záujmu skupiny dodávateľov splnomocnený zástupca záujemcu oprávnený konať za skupinu dodávateľov uvedie túto skutočnosť pri predkladaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
6.Doklady preukazujúce splnenie všetkých podmienok účasti musia byť predložené v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vytvorený v cudzom jazyku, predkladá s spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahuj, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
7.V zmysle § 40 ods. 6 písm. g) zákona, obstarávateľ vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.06.2021