Zlepšenie technického vybavenia ZŠ v Ružomberku

  Zadávateľ:
Mesto Ružomberok
  Predpokladaná hodnota:
520.477,93 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.06.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Ružomberok
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00315737
Nám. A. Hlinku 1 1, 03401 Ružomberok
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Brezniaková
Telefón: +421 444314417
Email: brezniakova@ruzomberok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4991
Hlavná adresa(URL): https://www.ruzomberok.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zlepšenie technického vybavenia ZŠ v Ružomberku
Referenčné číslo: KPRE 1033/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162000-5
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
DA42-7 - Vrátane inštalácie
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie učební. Verejný obstarávateľ rozdelil zákazku na 3 častí s cieľom umožniť
účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni ZŠ didaktickými pomôckami, technickými
pomôckami, laboratórnymi pomôckami, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami v závislosti od ich využitia, ako aj ich konečného umiestnenia na miesto uvedené v čl. 5.2 týchto súťažných podkladov v
nasledovnom rozsahu:
Časť A: Didaktické pomôcky do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta a pracovisko na ul.Dončova v Ružomberku.
Časť B: ITK do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta a pracovisko na ul. Dončova v
Ružomberku.
Časť C: Nábytok do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta a pracovisko na ul. Dončova v Ružomberku.
Podrobný popis a množstvá sú uvedené v časti C Určenie ceny (cenová ponuka príloha ku kúpnej zmluve) a podrobná špecifikácia dodávky predmetu zákazky je uvedená v Časti B Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
520 477,93 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Didaktické pomôcky do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta a pracovisko na ul. Dončova v Ružomberku
Časť č.: A
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
DA42-7 - Vrátane inštalácie
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ZŠ Zarevúca 19/18, ZŠ Sládkovičova 10, ZŠ Klačno, Klačno 4/2201, ZŠ Dončova 1, k. ú. Ružomberok
II.2.4) Opis obstarávania:
Didaktické pomôcky do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta a pracovisko na ul. Dončova v Ružomberku. Podrobný popis a množstvá sú uvedené v časti C Určenie ceny a podrobná špecifikácia dodávky predmetu zákazky je uvedená v Časti B Opis predmetu zákazky v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
211 001,15 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy: IROP- PO2-SC222-2016-13, NFP 302021I767, NFP 302021I774,NFP 302021I772, Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku, kód 302021I778
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Časť A: Didaktické pomôcky pre ZŠ Zarevúca 19/18, - 3020211767, ZŠ Sládkovičova - 302021I774, ZŠ Klačno v
Ružomberku, kód 302021I772, ZŠ Bystrická cesta pracovisko na ul. Dončova, kód 302021I778
Časť: 2
II.2.1) Názov
IKT
Časť č.: B
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30214000-2
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
DA42-7 - Vrátane inštalácie
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ZŠ Zarevúca 19/18, ZŠ Sládkovičova 10, ZŠ Klačno, Klačno 4/2201, ZŠ Dončova 1, k. ú. Ružomberok
II.2.4) Opis obstarávania:
IKT pre ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta a pracovisko na ul. Dončova v Ružomberku. Podrobný popis a množstvá sú uvedené v časti C Určenie ceny (cenová ponuka príloha ku kúpnej zmluve) a podrobná špecifikácia dodávky predmetu zákazky je uvedená v Časti B Opis predmetu zákazky v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
190 425,88 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy: IROP- PO2-SC222-2016-13, NFP 302021I767, NFP 302021I774,NFP 302021I772, Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku, kód 302021I778
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Časť B: IKT pre ZŠ Zarevúca 19/18, - 3020211767, ZŠ Sládkovičova - 302021I774, ZŠ Klačno v Ružomberku, kód 302021I772, ZŠ Bystrická cesta pracovisko na ul. Dončova, kód 302021I778
Časť: 3
II.2.1) Názov
Nábytok
Časť č.: C
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39160000-1
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
DA42-7 - Vrátane inštalácie
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ZŠ Zarevúca 19/18, ZŠ Sládkovičova 10, ZŠ Klačno, Klačno 4/2201, ZŠ Dončova 1, k. ú. Ružomberok
II.2.4) Opis obstarávania:
Nábytok do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta a pracovisko na ul. Dončova v Ružomberku. Podrobný popis a množstvá sú uvedené v časti C Určenie ceny (cenová ponuka príloha ku kúpnej zmluve) a podrobná špecifikácia dodávky predmetu zákazky je uvedená aj v Časti B Opis predmetu zákazky v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
119 050,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy: IROP- PO2-SC222-2016-13, NFP 302021I767, NFP 302021I774,NFP 302021I772, Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku, kód 302021I778
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Časť C: Nábytok pre ZŠ Zarevúca 19/18, - 3020211767, ZŠ Sládkovičova - 302021I774, ZŠ Klačno v
Ružomberku, kód 302021I772, ZŠ Bystrická cesta pracovisko na ul. Dončova, kód 302021I778
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO, napr. doklady osobného postavenia je možné dočasne nahradiť podľa § 39 JED, zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalenty dokladov a doklady vystavené inými členskými štátmi EÚ.

Ak uchádzač predkladá JED, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte pdf.

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predkladá iba jedenkrát bez ohľadu na koľko častí cenovú ponuku predkladá.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu, v ktorom uchádzač uvedie minimálne jednu (1) zrealizovanú zákazku rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky, v závislosti od časti, na ktorú predkladá ponuku, v hodnote pre:
Časť A. minimálne 50 000.00 EUR bez DPH
Časť B. minimálne 50 000.00 EUR bez DPH
Časť C. minimálne 50 000.00 EUR bez DPH, a to k dátumu vyhlásenia verejného obstarávania vo vestníku
verejného obstarávania (t.j. lehotou sa rozumie deň a mesiac). Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona. Verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky účasti vymedzenej zákonom overuje predchádzajúce minimálne skúsenosti uchádzača v oblasti rovnakej alebo obdobnej ako je predmet zákazky, a v obdobnom rozsahu. Touto podmienkou účasti zároveň verejný obstarávateľ na základe skúseností uchádzača overuje aj jeho predpoklady pre zabezpečenie plynulého plnenia predmetu zákazky pri realizácii zmluvy v požadovanom rozsahu, ako aj úroveň kvality predchádzajúcich plnení v oblasti rovnakej alebo obdobnej ako je predmet zákazky v obdobnom rozsahu.
Technickú a odbornú spôsobilosť môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia skutočností uvedených v JED bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

2. Podľa § 34 ods.1, písm. m). ZVO. 1.1. Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO - ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
- vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
- certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požadovaných technických parametrov predložením opisov tovaru k ponúkaným tovarom ako súčasť cenovej ponuky na všetky položky predloženej cenovej ponuky alebo technických listov resp. návodov na použitie. Všetky požadované materiály požaduje predložiť v slovenskom jazyku a spôsobom, aby preukazovali splnenie požadovaných technických parametrov.
Odôvodnenie primeranosti: Predmetná podmienka vyplýva z § 34 zákona a verejný obstarávateľ sa touto požiadavkou usiluje preveriť primeranú kvalitu tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky. Technickú a odbornú spôsobilosť môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia skutočností uvedených v JED bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.07.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.07.2021 09:15
Miesto: Mestský úrad v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, k. ú. Ružomberok, zasadačka č. 9 na prízemí
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov budú v systéme EVO
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom v systéme EVO.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
4. Verejný obstarávateľ môže od zmluvy odstúpiť, v prípade, ak budú zo strany Poskytovateľa NFP udelené finančné korekcie na základe zistených nedostatkov v procese verejného obstarávania.
5. Zálohové platby nebudú poskytnuté.
6. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že zákazka je financovaná z EŠIF a súhlasí s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou je schválenie verejného obstarávania poskytovateľom NFP, t.j. doručenie rozhodnutia kladnej správy z kontroly VO od poskytovateľa NFP, pričom kupujúci je povinný informovať predávajúceho o výsledku ex-post kontroly VO bezodkladne do 3 pracovných dní od doručenia rozhodnutia.
7. Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným orgánom, oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných predpisov SR vykonať kontrolu dokladov, súvisiacich s plnením tejto zmluvy a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov.
8. ZÁBEZPEKA: Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku:
Zábezpeka pre časť A je stanovená vo výške 2000,- EUR;
Zábezpeka pre časť B je stanovená vo výške 2000,- EUR;
Zábezpeka pre časť C je stanovená vo výške 2000,- EUR.
V súťažných podkladoch sú určené podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia. Podmienky
zloženia zábezpeky sú určené tak, aby si spôsob zloženia zábezpeky mohol vybrať uchádzač. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade nezískania dostatku finančných prostriedkov. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.06.2021