Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu

  Zadávateľ:
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
3.012.267,96 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.08.2021 15:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.06.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36211541
Teplárenská 3, 04292 Košice - mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Erneková
Telefón: +421 556741740 / 556192111
Fax: +421 556192881
Email: lenka.ernekova@mhth.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2622
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.teko.sk

Žilinská teplárenská, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36403032
Košická 11 , 01187 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: vladimir.hamaj@mhth.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.teplarenzilina.sk
Martinská teplárenská, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36403016
Robotnícka 17 , 03680 Martin
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: julius.piliar@mhth.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.mtas.sk
Bratislavská teplárenská, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35823542
Turbínová 3 , 82905 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Email: martin.ockas@mhth.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.batas.sk
Zvolenská teplárenská, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36052248
Lučenecká cesta 25 , 96150 Zvolen
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Email: ludmila.turanska@mhth.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.zvtp.sk
Trnavská teplárenská, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36246034
Coburgova 84 , 91742 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Email: michaela.valkova@mhth.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.tatas.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Referenčné číslo: VS 41
II.1.2) Hlavný kód CPV
66510000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 012 267,96 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Poistenie majetku
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66515200-5
66519200-3
66515000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Sídla obstarávateľov TEKO, a. s.; Žilinská teplárenská,a.s.,; Martinská teplárenská, a.s.; Bratislavská teplárenská, a.s.,; Zvolenská teplárenská, a.s. ;Trnavská teplárenská, a.s.
II.2.4) Opis obstarávania
Poistenie majetku. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 787 576,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Dátum začatia: 01.01.2022
Dátum ukončenia: 31.12.2024
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Toto verejné obstarávanie je príležitostným spoločným verejným obstarávaním podľa § 16 ods. 2 Zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "ZVO").
Obstarávatelia Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Žilinská teplárenská, a. s., Martinská teplárenská, a. s.,
Bratislavská teplárenská, a. s. , Zvolenská teplárenská, a.s. a Trnavská teplárenská, a.s. sa v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 a ods. 2 ZVO dohodli na uskutočnení príležitostného spoločného obstarávania predmetu zákazky s názvom: "Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu" v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch k tejto verejnej súťaži a to podľa podmienok stanovených v súlade s Rámcovou zmluvou č.46002305. V zmysle § 16 ods. 2 ZVO riadi toto verejné obstarávanie Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., pričom koná v mene a na účet všetkých zúčastnených obstarávateľov.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Poistenie zodpovednosti za škodu
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66516000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Sídla obstarávateľov TEKO, a. s.; Žilinská teplárenská,a.s.,; Martinská teplárenská, a.s.; Bratislavská teplárenská, a.s.,; Zvolenská teplárenská, a.s. ;Trnavská teplárenská, a.s.
II.2.4) Opis obstarávania
Poistenie zodpovednosti za škodu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
224 691,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Dátum začatia: 01.01.2022
Dátum ukončenia: 31.12.2024
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Toto verejné obstarávanie je príležitostným spoločným verejným obstarávaním podľa § 16 ods. 2 Zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "ZVO").
Obstarávatelia Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Žilinská teplárenská, a. s., Martinská teplárenská, a. s.,
Bratislavská teplárenská, a. s. , Zvolenská teplárenská, a.s. a Trnavská teplárenská, a.s. sa v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 a ods. 2 ZVO dohodli na uskutočnení príležitostného spoločného obstarávania predmetu zákazky s názvom: "Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu" v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch k tejto verejnej súťaži a to podľa podmienok stanovených v súlade s Rámcovou zmluvou č.46002305. V zmysle § 16 ods. 2 ZVO riadi toto verejné obstarávanie Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., pričom koná v mene a na účet všetkých zúčastnených obstarávateľov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len
ten, kto spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods.1
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov - (ďalej aj ako "ZVO") je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a
písm. f) ZVO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ich splnenie preukazuje nasledovne:
§ 32 ods.1 písm. e) ZVO - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
§ 32 ods.1 písm. f) ZVO - doloženým čestným vyhlásením.
Obstarávateľ nemá prístup k žiadnym údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 ZVO.
2. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1 alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5. Uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie
splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej len JED).
6. Podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia podľa § 33
ods. 1 písm. d) ZVO:
Predložením prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (vyjadrený ako
objem predpísaného poistného v neživotnom poistení) za hospodárske roky 2018, 2019 a 2020, ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač predloží:
a) Výkaz/výkazy ziskov a strát alebo výkaz/výkazy o príjmoch a výdavkoch za hospodárske roky 2018,
2019 a 2020.
Požadovaná forma predložených dokumentov:
- overené príslušným správcom dane alebo audítorom, v originálnom vyhotovení alebo overenej
fotokópii alebo
- overené správcom Registra účtovných závierok, v originálnom vyhotovení alebo overenej
fotokópii alebo
- uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok
(http://www.registeruz.sk/ ) s presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL adresou,
t.j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu umiestnenia dokumentu na internete).
b) Vyhlásenie uchádzača o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za
hospodárske roky 2018, 2019 a 2020, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti, v ktorom uvedie údaje za jednotlivé hospodárske roky a údaje za
požadované hospodárske roky spolu. Vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade uchádzač predloží aj
originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie sken dokumentu).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre časť č. 1 predmetu zákazky:
Požadovaný dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (vyjadrený ako objem predpísaného poistného v neživotnom poistení) za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške 250 000,00 EUR bez DPH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre Časť č. 2 predmetu zákazky:
Požadovaný dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (vyjadrený ako objem predpísaného poistného v neživotnom poistení) za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške 100 000,00 EUR bez DPH.

V prípade predloženia ponuky uchádzačom pre obidve časti zákazky súčasne, pre preukázanie splnenia podmienok
finančného a ekonomického postavenia pre každú jednotlivú časť zákazky samostatne, sa za postačujúce vo vzťahu ku všetkým častiam zákazky, pre ktoré uchádzač predkladá ponuku, bude považovať preukázanie dosiahnutého obratu vo výške min. 250 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene.

V prípade nemožnosti predloženia uvedených dokladov z dôvodov pravidiel platiacich v krajine sídla uchádzača, môže splnenie tejto podmienky uchádzač preukázať iným dôkazovým prostriedkom so zodpovedajúcou informačnou hodnotou (napr. Audítorská správa).

Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Vzhľadom na to, že zákazka je rozdelená na časti a ponuku je možné predkladať na každú časť samostatne, aj splnenie podmienok účasti bude posudzované pri každej časti osobitne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané
zloženie zábezpeky vo výške:
pre časť č. 1 predmetu zákazky: 44 000 EUR,
pre časť č. 2 predmetu zákazky: 6 000 EUR,
Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť
združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne a že zotrvajú v združení počas celej realizácie zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Povolenie národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej činnosti, resp. iný (ekvivalentný) dokument preukazujúci oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ TENDERBOX. Na zostavenie poradia predložených ponúk pre každú časť predmetu zákazky samostatne použije obstarávateľ elektronickú aukciu (ďalej e-aukcia) podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.08.2021 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.08.2021 09:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky na adrese obstarávateľa Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. a bude vykonané v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1.Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v elektronickej podobe v takej lehote, aby obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do 28. 7. 2021, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.
2. Obhliadka miesta plnenia sa uskutoční v termíne a čase dohodnutom medzi záujemcom a kontaktnou osobou za
obstarávateľa uvedenou v súťažných podkladoch. Bližšie informácie k účasti na obhliadke sú uvedené v súťažných
podkladoch.
3. Obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
4. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o
VO. Obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj.
5. Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO a bude vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID BOK). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutárny orgán danej spoločnosti.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutárneho orgánu danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE.
c) vložením dokumentu preukazujúceho štatutárny orgán a na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný
elektronickým podpisom štatutárneho orgánu, alebo bol vyhotovený zaručenou konverziou.
d) vložením plnomocenstva na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutárneho orgánu aj splnomocnencom, alebo bol vyhotovený zaručenou konverziou.
e) vložením autentifikačného kódu, ktorý bude uchádzačovi zaslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutárneho organu uchádzača v listinnej podobe formou doporučenej zásielky. Doručenie autentifikačného kódu zvyčajne trvá 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
Autentifikáciu podľa bodov a),b),c), d) vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod.
6. Nejedná sa o zelené ver. obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na soc. aspekty.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.06.2021