Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

  Zadávateľ:
Mesto Komárno
  Predpokladaná hodnota:
756.340,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
29.06.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Komárno
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306525
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Keresztesová
Telefón: +421 357713585
Email: keresztesova@eurofondy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4284
Hlavná adresa(URL): www.komarno.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Premier Consulting EU, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 48231657
Hadovská cesta 870 , 94501 Komárno
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Keresztesová
Telefón: +421 0908796777
Email: keresztesova@eurofondy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4284
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.komarno.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
Referenčné číslo: 29062021_KN
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby zber, preprava, spracovanie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností systémom od domu k domu a elektronickej evidencie zberu pri rodinných domoch a zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností systémom od domu k domu pri obytných domoch na území mesta Komárno vrátane mestských častí: Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Súčasťou dodávky služby je zabezpečenie zberných nádob v zmysle špecifikácie ( uchádzač zabezpečí plnenie služby vlastnými zbernými nádobami ). Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Komárno v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Predmetom zákazky sú nasledovné služby: zber, preprava, spracovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Podrobná špecifikácia je uvedená súťažných podkladoch - časť B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
756 340,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90510000-5
90511000-2
90511200-4
90512000-9
90513000-6
90513100-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto poskytnutia služby:
územie mesta Komárno, vrátane mestských častí Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada,
Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby zber, preprava, spracovanie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností systémom od domu k domu a elektronickej evidencie zberu pri rodinných domoch a zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností systémom od domu k domu pri obytných domoch na území mesta Komárno vrátane mestských častí: Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Súčasťou dodávky služby je zabezpečenie zberných nádob v zmysle špecifikácie ( uchádzač zabezpečí plnenie služby vlastnými zbernými nádobami). Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Komárno v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Predmetom zákazky sú nasledovné služby: zber, preprava, spracovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Podrobná špecifikácia je uvedená súťažných podkladoch - časť B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
756 340,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2.Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením
3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f),
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
4. Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Doklady podľa odseku 2 písm. e) sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje
1.
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona;
2.
Podľa § 34 ods. 1 písm. f) ZVO: Vzhľadom na to, že a jedná o zložité služby , uchádzač preukáže technickú spôsobilosť predložením kópie nasledovných dokladov: potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy o registrácii na prepravu a zber odpadov podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov;

3.
Podľa § 34 ods. 1 písm. j)ZVO : Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam s údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň k bodu 1:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie poskytnutia služieb obdobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnej hodnote minimálne:
- 500 000 EUR bez DPH v predchádzajúcich troch rokoch pred dňom uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sa považuje: zber, odvoz, likvidácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zber, odvoz a likvidácia ostatných komunálnych odpadov.

Minimálna požadovaná úroveň k bodu 2:
Vzhľadom na to, že a jedná o zložité služby , uchádzač preukáže technickú spôsobilosť predložením kópie nasledovných dokladov: potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy o registrácii na prepravu a zber odpadov podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov;

Minimálna požadovaná úroveň k bodu 3:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam s údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na poskytnutie služby - podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
Minimálna požiadavka je :
- Minimálne jedno zberové vozidlo na zber komunálneho odpadu z 1100 l zberných nádob s nadstavbou min. 18 m3, so zadným univerzálnym čelom na výsyp nádob, emisná norma min. EURO6, satelitné monitorovacie zariadenie (tzv. GPS), kamerový systém vo vozidle vytvorenie kamerového záznamu (kontrola vyprázdňovania nádob)
- Minimálne jedno zberové vozidlo na zber komunálneho odpadov z 10 l nádob emisná norma min. EURO6, satelitné monitorovacie zariadenie (tzv. GPS).

Verejný obstarávateľ požaduje okrem vyššie uvedeného zoznamu predložiť aj scan technických preukazov vozidiel vo vlastníctve uchádzača, v prípade nájmu vozidiel preukáže uchádzač strojné vybavenie scanom nájomnej zmluvy alebo scanom zmluvy o budúcej nájomnej zmluve s podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy pred ukončením lehoty viazanosti ponúk, ak bude uchádzač vyhodnotený ako úspešný uchádzač v tejto nadlimitnej zákazke. Aj v prípade nájmu / budúceho nájmu strojového vybavenia uchádzač predkladá scan technických preukazov vozidiel.

Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.07.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky - online sprístupnenie ponúk.
Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://premierconsulting.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/73
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač,
ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej
ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 66 ods. 7, druhej vety a § 55 ods. 1, t. j. vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa § 53 u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodávky boli realizované na základe Zmluvy ktorá tvorí prílohu súťažných
podkladov.
Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným
európskym dokumentom (ďalej aj ,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť
jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia.
Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu
uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o predloženie dokladov nahradených
JED-om.
Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO na:
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.
Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný
obstarávateľ požaduje aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s touto výzvou znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Zdôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Poskytnutie služby v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia odpadu tvorí jeden neoddeliteľný logický celok a preto nie je logické, efektívne a účelné zákazku deliť na jednotlivé dielčie služby / dielčie plnenia. Predmet zákazky zahŕňa technicky a technologicky previazané plnenia, je nevyhnutné vykonávať jednotlivé úkony/plnenia služieb vo vzájomnej súčinnosti, dodržiavať úroveň kvalitatívnych požiadaviek dodávky, zabezpečenie zodpovednostných vzťahov pri realizácii dielčích úkonov pri plnení predmetnej zákazky.
Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku - viac informácií v SP.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná výlučne písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému ERANET.
Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme ERANET umiestnenom na webovej adrese https://premierconsulting.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/73 , čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.06.2021