Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
16.790.699,49 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.06.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Gonšenica
Telefón: +421 917726943
Email: gonsenica@sqm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8722
Hlavná adresa(URL): http://www.sucpsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest II. a III. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233141-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia projektu stavebných prác s názvom "Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji" v nasledovnom členení:
Časť 1: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské Pavúčia dolina
Časť 2: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare Križovatka s cestou I/66
Časť 3: Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša Detrík
Časť 4: Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537
Časť 5: Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica

Bližšia špecifikácia rozsahu a povahy stavebných prác je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
16 790 699,49 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské Pavúčia dolina
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
45221111-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prešovský kraj, okres Poprad,
Katastrálne územie: Pribylina, Štrbské pleso, Východná
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské Pavúčia dolina.
Cesta II/537 slúži k napojeniu priľahlých miest a obcí Prešovského samosprávneho kraja na cesty I/18 a I/66 a následne na súhrnnú sieť TEN-T. Cesta II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Podbanského až po Pavúčiu dolinu.

Členenie:
101-00 Cesta II/537
201-00 Most 537-012 cez rieku Belá v osade Podbanské
202-00 Most 537-013 cez potok Belanka

Bližšia špecifikácia rozsahu a povahy stavebných prác je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 570 998,32 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
240
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka je stanovená vo výške 90 000 € (slovom: deväťdesiattisíc eur),ak uchádzač predkladá ponuku na túto časť predmetu zákazky. Podmienky zloženia zábezpeky sú bližšie určené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare Križovatka s cestou I/66
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
45221111-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prešovský kraj, okres Poprad
Katastrálne územie: Tatranská Lomnica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare Križovatka s cestou I/66.
Cesta II/537 slúži k napojeniu priľahlých miest a obcí Prešovského samosprávneho kraja na cesty I/18 a I/66 a následne na súhrnnú sieť TEN-T. Cesta II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Tatranských Matliarov až po križovatku s cestou I/66.

Členenie:
106-00 Cesta II/537
223-00Most 537-039 cez potok v Tatranských Matliaroch
224-00Most 537-042 cez potok za Tatranskou Lomnicou
225-00Most 537-043 za Tatranskou Lomnicou
226-00Most 537-044 cez potok Čierna voda za Tatranskou Lomnicou
227-00Most 537-045 cez potok Hučava za Tatranskou Lomnicou

Bližšia špecifikácia rozsahu a povahy stavebných prác je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 736 775,12 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
480
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka je stanovená vo výške 70 000 € (slovom: sedemdesiattisíc eur),ak uchádzač predkladá ponuku na túto časť predmetu zákazky. Podmienky zloženia zábezpeky sú bližšie určené v súťažných podkladoch.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrik
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
45221111-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou
Katastrálne územie : Slovenská Kajňa, Malá Domaša, Kvakovce, Detrík
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík
Predmetné komunikácie môžeme zaradiť do sústavy ciest III.triedy s celoročnou prevádzkou, ktorá plní obslužnú funkciu s priamou obsluhou priľahlého územia.

Objektová skladba stavby:
SO 01 Modernizácia cesty III/3635
SO 01.1 Rekonštrukcia cesty v km 13,000 km 13,940
SO 01.2 Modernizácia bezpečnostných zariadení
SO 02 Rekonštrukcia priepustov
SO 02.1 Priepust v km 2,935
SO 02.2 Priepust v km 5,648
SO 03 Stabilizácia zosuvu v zú. 5,370 km - kú: 5,410 km
SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 3635-001

Bližšia špecifikácia rozsahu a povahy stavebných prác je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 959 997,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
270
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka je stanovená vo výške 50 000 € (slovom: päťdesiattisíc eur),ak uchádzač predkladá ponuku na túto časť predmetu zákazky. Podmienky zloženia zábezpeky sú bližšie určené v súťažných podkladoch.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
45221111-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prešovský kraj, okres Poprad
Katastrálne územie : Štrbské Pleso, Štrba, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom projektu je eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537, zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislom úseku a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. Ťažisko stavebných prác spočíva v rekonštrukcii vozovky cesty, cestných priepustov, mostných objektov a múrov. Jestvujúca cestná komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 a diaľnicu D1 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu na vybraných úsekoch od km 33,960 52,000 v celkovej dĺžke 2,782 km.

V riešenom území na predmetnej ceste II/537 pri terajšom stave vozovky cestnej komunikácie jej stav nevyhovuje súčasnému dopravnému zaťaženiu a podmienkam kladeným na bezpečnosť cestnej premávky. V dôsledku narastajúcej intenzity dopravy je komunikácia II/537 kapacitne vyhovujúca z hľadiska kvality jazdy a nie je nutné riešiť jej rozšírenie.

Navrhovaný úsek sa nachádza na ceste II/537 medzi obcami Štrbské Pleso Tatranská Lomnica. Umiestnený je v katastrálnom území Štrbské Pleso, Štrba, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica v staničení 33,960 52,000. Celková dĺžka úseku je 2,782 km. Súčasťou prác je rekonštrukcia mostných objektov a oporných múrov.

Bližšia špecifikácia rozsahu a povahy stavebných prác je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 166 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
480
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka je stanovená vo výške 100 000 € (slovom: stotisíc eur),ak uchádzač predkladá ponuku na túto časť
predmetu zákazky. Podmienky zloženia zábezpeky sú bližšie určené v súťažných podkladoch.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica
Časť č.: 5.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233223-8
45221111-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prešovský kraj, okres Prešov
Katastrálne územie : Prešov, Solivar
II.2.4) Opis obstarávania:
Navrhovaný úsek rekonštrukcie mosta sa nachádza na Solivarskej ulici v Prešove č. cesty III/3440, predmetný most premosťuje rieku Sekčov a nachádza sa v katastrálnom území Prešov a Solivar. Solivarská ulica tvorí radiálu základného komunikačného systému ZÁKOS-u sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta časti Prešov a mestskej časti Solivar. Územie má mierne zvlnený charakter. Dopravné riešenie mesta Prešov je navrhované v nadväznosti na nadregionálne a regionálne zámery dopravy zakotvené v ÚPN VÚC Prešovský kraj. Základný komunikačný systém (ZAKOS) mesta Prešov je navrhnutý ako radiálnookružný systém, ktorý tvoria tri mestské okruhy doplnené hlavnými radiálami, diagonálami a tangenciálami. Cesta III/3440 spája cesty I/20 a I/68 a následné spojenie na cestu I/80 resp. D1 (súhrnná sieť TEN-T) tzv. košicko-prešovská rozvojová os: Prešov Košice Čaňa hranice Maďarsko. Zároveň je prostredníctvom cesty III/3440 a ciest I/68 a I/20 zabezpečené napojenie na súhrnu sieť TEN-T Prešov-Giraltovce-Svidník (R4) Vyšný Komárnik-Barwinek, ktorá je napojená na základnú sieť TEN-T.
Začiatok úpravy je v km 0,340 a koniec úpravy je v km 0,500.Celková dĺžka úpravy cesty III/3440 predstavuje 160 m.
Projektová dokumentácia predpokladá výstavbu mosta na pevnej skruži v celom rozsahu mosta. Výstavba mosta bude s ohľadom na nutnosť zachovania dopravy prebiehať v dvoch etapách.

Stavebné objekty vyvolané potrebou dopravného napojenia križovatky sú nasledovné:
101-01 Rekonštrukcia cesty III/3440, úprava
201-00 Most č. 3440-003, rekonštrukcia
511-01 Preložka vodovodov, I. etapa
601-01 Preložka trolejové vedenia, I. etapa
602-01 Preložka spätných a napájacích káblov, I. etapa
612-01 Preložka a ochrana silnoprúdových NN vedení, I. etapa
621-01 Verejné osvetlenie, I. etapa
631-01 Kábelovod, I. etapa
651-01 Preložka a ochrana slaboprúdových vedení Slovak Telekom, I. etapa

Bližšia špecifikácia rozsahu a povahy stavebných prác je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 356 261,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
270
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka je stanovená vo výške 60 000 € (slovom: šesťdesiattisíc eur),ak uchádzač predkladá ponuku na túto časť predmetu zákazky. Podmienky zloženia zábezpeky sú bližšie určené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladmi podľa § 32 ods. 4 alebo 5 zákona o verejnom obstarávaní za podmienok ktoré sú v týchto odsekoch uvedené, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní:
- § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- § 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- § 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
- § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
- § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- § 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
- § 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
- Uchádzač osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením
Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy, preto nepripúšťa preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti a potreby:
Stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo zo zákona verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Bližšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.08.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 10:00
Miesto: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 1. poschodie , miestnosť:
zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Predmetné obstarávanie patrí medzi zelené verejné obstarávanie a obstarávanie zamerané na sociálny aspekt.
Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO www.evoportal.sk Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému www.evoportal.sk. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme www.evoportal.sk. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému www.evoportal.sk.
Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme www.evoportal.sk považuje okamih jej odoslania v systéme www.evoportal.sk a to v súlade s funkcionalitou systému.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.. Ak hospodársky subjekt použije JED, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní..
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.06.2021