Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
798.842,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.08.2021 10:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.06.2021
  Dátum zverejnenia:
06.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Fax: +421 517563711
Email: lasachisro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sucpsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
LASACHI, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46545727
Volgogradská 9 , 08001 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, PhD.
Telefón: +421 917765110
Email: lasachisro@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.sucpsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
rozpočtová organizácia samosprávneho kraja zameraná na výstavbu ciest a diaľnic
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je stavebná úprava cesty II/558, ktorá tvorí významné napojenie obcí na okresné mesto Snina, s napojením na cestu I/74. V rámci predmetnej stavebnej úpravy cesty II/558 je navrhnutá stabilizácia resp. zosilnenie krajníc, zosilnenie krytu vozovky, rekonštrukcia odvodnení, rekonštrukcia priepustov, kompletná modernizácia dopravného značenia a doplnenie dopravných zariadení, osadenie bezpečnostných prvkov - zvodidiel.

SO01 Topoľanská križovatka Kolbasov, cesta II/558 v km 27,820 km 30,271
SO02 Kolbasov križovatka Ruský Potok, cesta II/558 v km 31,550 km 32,417


Predmet zákazky zahŕňa aj nasledovné činnosti :
zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska
vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS), geodetického zamerania pre vypracovanie DSRS ( porealizačné zameranie) 4x
vypracovanie všetkých ostatných geodetických podkladov potrebných k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby, resp. stavebných objektov príslušnému správcovi.
spolupráca s projektantom PD pri vypracovaní manuálu užívania verejnej práce a pri vypracovaní kontrolného skúšobného plánu (stavebného diela), ktorý bude odovzdaný pri preberacom konaní stavby do užívania v 4 vyhotoveniach.


Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
798 842,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SO01 Topoľanská križovatka Kolbasov, cesta II/558 v km 27,820 km 30,271, SO02 Kolbasov križovatka Ruský Potok, cesta II/558 v km 31,550 km 32,417
Katastrálne územie : Kolbasov, okres Snina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je stavebná úprava cesty II/558, ktorá tvorí významné napojenie obcí na okresné mesto Snina, s napojením na cestu I/74. V rámci predmetnej stavebnej úpravy cesty II/558 je navrhnutá stabilizácia resp. zosilnenie krajníc, zosilnenie krytu vozovky, rekonštrukcia odvodnení, rekonštrukcia priepustov, kompletná modernizácia dopravného značenia a doplnenie dopravných zariadení, osadenie bezpečnostných prvkov - zvodidiel.

SO01 Topoľanská križovatka Kolbasov, cesta II/558 v km 27,820 km 30,271
SO02 Kolbasov križovatka Ruský Potok, cesta II/558 v km 31,550 km 32,417


Predmet zákazky zahŕňa aj nasledovné činnosti :
zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska
vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS), geodetického zamerania pre vypracovanie DSRS ( porealizačné zameranie) 4x
vypracovanie všetkých ostatných geodetických podkladov potrebných k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby, resp. stavebných objektov príslušnému správcovi.
spolupráca s projektantom PD pri vypracovaní manuálu užívania verejnej práce a pri vypracovaní kontrolného skúšobného plánu (stavebného diela), ktorý bude odovzdaný pri preberacom konaní stavby do užívania v 4 vyhotoveniach.


Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
798 842,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
240
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: HUSKROUA/1901/7.1/0055
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa požaduje vo výške 20 000 EUR. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca ma sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenne doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní preto je potrebné doklady predložiť.

Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
V zmysle Zmluvy o dielo a podmienok a požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.08.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.08.2021 11:00
Miesto: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, zasadačka 2. poschodie, Jesenná 14, Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Úradne hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania sú v pracovné dni od 09,00 - 12,00 hod. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti čestným vyhlásenim podla § 114 zákona o verejnom obstarávani alebo JED-om podla § 39 zákona o verejnom obstaravani.
Skupina dodávatelov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstaravani týkajucich sa osobného postavenia za každeho člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstaravani týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávat tovar, uskutočnovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú ma zabezpečiť.
Elektronická komunikácia vrátane doručovania v procese verejného obstarávania zákazky bude prebiehať prostredníctvom informačného systému EVO, verzia 18.0, (ďalej len IS EVO), v rámci jeho funkcionalít (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html. (verzia 1.2 17.09.2019)), ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie. Prístup k súťažným podkladom je bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné elektronicky v IS EVO.
Verejný obstarávateľ podľa § 11 neuzatvorí zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.06.2021