Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
106.650,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.07.2021
  Dátum zverejnenia:
02.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Meľo
Telefón: +421 248264139
Email: matej.melo@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2750
Hlavná adresa(URL): https://bratislavskykraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj
Referenčné číslo: EVO/23
II.1.2) Hlavný kód CPV
71400000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len Z a D č. 2 ÚPN R BSK) v rozsahu hraníc Bratislavského kraja, ktoré riešia úpravy územnoplánovacej dokumentácie vyplývajúce z informatívnej správy o výsledkoch preskúmania aktuálnosti ÚPN R BSK (príloha č. 1.1.) a vyhodnotenie podkladov a podnetov od dotknutých subjektov, štátnej správy, samosprávy miest a obcí, správcov technickej infraštruktúry, právnických a fyzických osôb, ktoré boli informované o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN R BSK (príloha č. 1.2).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
106 650,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
106 650,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon").

Požaduje sa predloženie skeny originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona;
2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona a informačných systémov Úradu pre verejné obstarávanie, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.) Požadovaný doklad podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO- zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona

2.) Požadovaný doklad podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO -ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD1) Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regionálneho charakteru (podmienka regionálneho charakteru znamená vypracovanie ÚPP, alebo ÚPD pre komplexnú časť územia s minimálne 5 obcami). Predmetný zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

Uvedený zoznam poskytnutých služieb uchádzač vo svojej ponuke predloží za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 100.000,00 EUR bez DPH.

Verejný obstarávateľ zohľadni referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO ak takéto referencie existujú.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

AD2) Verejný obstarávateľ požaduje splnenie minimálnych požiadaviek osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ktorými uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením:
-zoznamu pracovníkov, ktorí sa budú odborne podieľať na plnení zmluvy riešiteľský kolektív.

Uchádzač predloží za každého pracovníka:
- profesijný životopis z ktorého bude vyplývať min. 1 praktická skúsenosť zamestnanca uchádzača, zodpovedného za poskytnutie služieb. (t.j. vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regionálneho charakteru (podmienka regionálneho charakteru znamená vypracovanie ÚPP, alebo ÚPD pre komplexnú časť územia s minimálne 5 obcami).

- doklad o odbornej spôsobilosti min. jedného pracovníka v kategórii pre územné plánovanie podľa zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného zákona.

Profesijný životopis musí obsahovať: titul, meno a priezvisko; údaje o priebehu vzdelania, absolvované školenia; história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie, pozícia); praktické skúsenosti (názov, sídlo odberateľa, názov a popis referencie, pozícia, rozsah činností, obdobie realizácie - mesiacov a rok od do, meno, telefón kontaktnej osoby odberateľa, kvôli overeniu informácie); podpis zamestnanca.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
uvedené v Zmluve o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 10:00
Miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: uvedené v bode 22 súťažných podkladoch

Verejný obstarávateľ sa v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 rozhodol využiť v systéme EVO ver. 18.0 funkcionalitu "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka sa nevyžaduje.

2.Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0 pri predkladaní ponuky vyplniť.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

4. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

6.Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.

7.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

8.Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

9.Podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v zmluve o dielo.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.07.2021