„Rekonštrukcia_Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica“ (ABF8_stavebné práce)

  Zadávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
  Predpokladaná hodnota:
1.284.133,05 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.07.2021 10:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.06.2021
  Dátum zverejnenia:
02.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rozhlas a televízia Slovenska
IČO: 47232480
Mlynská dolina , 84545 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Ftáčniková
Telefón: +421 919247449
Email: katarina.ftacnikova@rtvs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786
Hlavná adresa(URL): http://www.rtvs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Činnosť rozhlasu a televízie podľa zákona o RTVS.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Rekonštrukcia_Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica“ (ABF8_stavebné práce)
Referenčné číslo: 000009/000000/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica s miestom plnenia:
-objekt Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, J.M Hurbana 6, Banská Bystrica (vnútorné priestory v časti C);
ktorá sa nachádza na pozemku, ktoré predstavujú parcely č. KN-C č. 3336/6 a 3336/13, na LV č. 4736, súpisné číslo
423, katastrálne územie Banská Bystrica ( ďalej len objekt č. 1 ),

-Štúdio RTVS, Profesora Sáru 1, Banská Bystrica (v objekte stavby RTVS - réžie m.č. 136 a dabingu m.č.137); ktorý sa nachádza na pozemku parcely registra C, parcely č. KN-C č. 1913/ 3, na LV č. 1211, súpisné číslo 1762, katastrálne územie Banská Bystrica ako štúdio RTVS Banská Bystrica ( ďalej len objekt č. 2 ) (ďalej len ako: predmet zákazky/Dielo/Stavba).

Realizácia predmetných stavebných prác bude uskutočnená:
1. podl'a overeného realizačného projektu stavby - REKONŠTRUKCIA KREATÍVNEHO CENTRA RTVS BANSKÁ BYSTRICA, J. M. Hurbana 6/Banská Bystrica, zhotoveného generálnym projektantom Akad. arch. Jaroslava, Kubániová, Ing. Ján Piliar, Mládežnícka 45 / Banská Bystrica, a zodpovedným projektantom Akad. arch. Jaroslava Kubániová, Ing. Ján Piliar,
2. podl'a ohlásenia rekonštrukcie v zmysle všeobecne záväzného predpisu na príslušnom stavebnom úrade č. p.: OVZ-SU 189243/37683/2019MM
3. podl'a návrhu Zmluvy, ktorá je uvedená v časti E. OBCHODNÉ PODMIENKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA predmetných súťažných podkladov, vrátane predmetných súťažných podkladov a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu.
Podrobný opis je uvedených v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 284 133,05 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kreatívne centrum RTVS v jestvujúcom objekte Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, J. M Hurbana 6, 974 01
Banská Bystrica a Štúdio RTVS Banská Bystrica, Profesora Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica s miestom plnenia:
-objekt Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, J.M Hurbana 6, Banská Bystrica (vnútorné priestory v časti C);
ktorá sa nachádza na pozemku, ktoré predstavujú parcely č. KN-C č. 3336/6 a 3336/13, na LV č. 4736, súpisné číslo
423, katastrálne územie Banská Bystrica ( ďalej len objekt č. 1 ),

-Štúdio RTVS, Profesora Sáru 1, Banská Bystrica (v objekte stavby RTVS - réžie m.č. 136 a dabingu m.č.137); ktorý sa nachádza na pozemku parcely registra C, parcely č. KN-C č. 1913/ 3, na LV č. 1211, súpisné číslo 1762, katastrálne územie Banská Bystrica ako štúdio RTVS Banská Bystrica ( ďalej len objekt č. 2 ) (ďalej len ako: predmet zákazky/Dielo/Stavba).

Realizácia predmetných stavebných prác bude uskutočnená:
1. podl'a overeného realizačného projektu stavby - REKONŠTRUKCIA KREATÍVNEHO CENTRA RTVS BANSKÁ BYSTRICA, J. M. Hurbana 6/Banská Bystrica, zhotoveného generálnym projektantom Akad. arch. Jaroslava, Kubániová, Ing. Ján Piliar, Mládežnícka 45 / Banská Bystrica, a zodpovedným projektantom Akad. arch. Jaroslava Kubániová, Ing. Ján Piliar,
2. podl'a ohlásenia rekonštrukcie v zmysle všeobecne záväzného predpisu na príslušnom stavebnom úrade č. p.: OVZ-SU 189243/37683/2019MM
3. podl'a návrhu Zmluvy, ktorá je uvedená v časti E. OBCHODNÉ PODMIENKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA predmetných súťažných podkladov, vrátane predmetných súťažných podkladov a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu.
Podrobný opis je uvedených v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 284 133,05 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS2014+ kód projektu: 302031ABF8
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EŠIF - Operačný program Integrovaný regionálny operačný program s názvom projektu Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica a z prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2.
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.
Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona.
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci v zmysle zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a teda nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
1.2Ak čestné vyhlásenie alebo vyhlásenie, ktoré uchádzač predloží k preukázaniu splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia budú podpísané splnomocnenou oprávnenou osobou uchádzača, v takom prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie.
Ďalšie informácie sú uvedené v predmetných súťažných podkladoch, v časti F. Podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
§ 34 ods. 1 písm. b) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v predmetných súťažných podkladoch (časť F. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1.Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ sa zaväzuje byť počas celej doby plnenia predmetu Zmluvy o dielo ako výsledku VO
(ZoD) až do momentu odovzdania Diela verejnému obstarávateľovi (V.Ob.)/Objednávateľovi poistený v rozsahu
poistného krytia (s poistnou sumou min. 1 500 000 EUR ) podľa bodu 11.8 návrhu ZoD uvedenej v časti E. Obchodné
podmienky verejného obstarávateľa predmetných súťažných podkladov (SP).
2.Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ na zabezpečenie práva V.Ob./Objednávateľa na riadne a včasné zhotovenie Diela,
odstránenie vád Diela a splnenie ostatných záväzkov Zhotoviteľa podľa ZoD je povinný zložiť/predložiť Zábezpeku vo výške 10% Ceny Diela (bez DPH) podľa bodu 12.1 návrhu ZoD uvedenej v časti E. Obchodné podmienky verejného obstarávateľa predmetných SP.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.07.2021 13:00
Miesto: Komisia podľa SP otvorí ponuky elektronicky na mieste, t.j. v rámci systému EKS. Miestom on-line sprístupn.
ponúk je webová adresa https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2204. Prostr. funkcionality EKS sa online
sprístupnia ponuky všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom
komunikácie v čase podľa bodu IV.2.7) tejto výzvy v súlade so zákonom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Podrobnejšie uvedené v bode 11. Otváranie ponúk v predmetných SP (súťažných podkladoch).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP). Systém Elektronické obstarávanie/Systém EO použitý na zadávanie tejto zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na web. sídle: https://eo.eks.sk/. Verejný obstarávateľ (V.Ob.) uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení), ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona zákl. podmienky používania elektr. podpory procesov vo VO najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osob. údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Priamy odkaz: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
2.Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (PÚ) sú prístupné v súlade so zákonom na internet. adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2204 a na a web stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432814 je uvedený priamy odkaz na internet. adresu tejto zákazky zverejnenej na EKS, t.j. https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2204. Z uvedeného dôvodu V.Ob. tieto dokumenty záujemcom nezasiela. V.ob. odporúča uchádzačom počas celého trvania tohto VO priebežne sledovať Elektronickú tabuľu (ET) tejto zákazky a tiež web. sídlo ÚVO, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786, resp. http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432814.
3.Komunikačným jazykom v tomto VO je slovenský jazyk.
4.Náklady spojené s účasťou v tomto VO znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči V.Ob.
5.Vysvetlenie informácií potrebných na vyprac. ponuky a na preukázanie splnenia PÚ, V.Ob. bezodkladne oznámi v súlade s predmetnými SP najneskôr 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
6.Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v časti J. označenej ako Prílohy SP.
7.VO sa môže zúčastniť aj skupina dodávateľov (SD). V.Ob. nevyžaduje od SD, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo VO a pre prípad prijatia ponuky. Na účely účasti vo VO musí SD stanoviť vedúceho člena SD, rozsah jeho kompetencií a určenie kontaktných údajov pre komunikáciu v danom VO. Všetci členovia SD musia udeliť písomné plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny), na všetky úkony spojené s účasťou v danom VO a na konanie v mene všetkých členov SD počas celého procesu VO, prijímať pokyny v tomto VO a konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie. V prípade prijatia ponuky SD sa vyžaduje, aby SD pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila V.Ob. zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa ako časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči V.Ob. spoločne a nerozdielne.
8.Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 30 000,00 Eur. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v SP.
9.V.Ob. vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Zmluvy o dielo predložil údaje, doklady a
dokumenty podľa bodu 22.6 SP.
10.Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční v súlade s bodom 29. SP. V súvislosti s uvedeným V.Ob. odporúča záujemcom sledovať ET a PROFIL V.Ob. podľa bodu 2 , VI.3) Doplňujúce informácie tejto výzvy na predkladanie ponúk.
11.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet
zákazky je homogénny z funkčného, časového, miestneho hľadiska a taktiež z hľadiska typu uzavretej zmluvy.
12.Predmetné VO je c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Predmetné VO nie je: a) zelené verejné
obstarávanie; b) obstarávanie inovácií.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.06.2021