Mestské cyklotrasy - stavebné práce

  Zadávateľ:
Mesto Brezno
  Predpokladaná hodnota:
1.018.455,32 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.06.2021
  Dátum zverejnenia:
02.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Brezno
IČO: 00313319
Nám. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Krajči
Telefón: +421 907409793
Email: pavol.krajci@agency4academy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4782
Hlavná adresa(URL): https://brezno.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Mestské cyklotrasy - stavebné práce
Referenčné číslo: 1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tohto VO sú stavebné práce zamerané na vybudovanie a rekonštrukciu cyklotrás v meste Brezno s cieľom zlepšiť podmienky cyklo i dopravnej infraštruktúry v meste, a to najmä vybudovaním nových a rekonštrukciou existujúcich cyklotrás pozdĺž jestvujúcich komunikácií. Predmet VO je detailne špecifikovaný v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 018 455,32 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Každá jednotlivá časť bude predmetom samostatného vyhodnotenia a možnosti uzatvorenia samostatného zmluvného vzťahu. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo na viacero častí predmetu zákazky. V prípade, že sa stane úspešným uchádzačom jeden subjekt bude uzatvorená jedna zmluva. Ak dva subjekty, budú uzatvorené dve zmluvy a pod.
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Logický celok č. 1 (ul. ČSA)
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Parcely podľa projektovej dokumentácie v k.ú. Brezno
II.2.4) Opis obstarávania
Logický celok č. 1 (ul. ČSA): ide o jeden stavebný objekt stavebné úpravy chodníka na ulici ČSA v úseku kruhový objazd obchodné centrum Point v meste Brezno
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
306 456,71 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Logický celok č. 2 (Ul. Boženy Němcovej)
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Na parcelách podľa projektovej dokumentácie v k.ú. Brezno
II.2.4) Opis obstarávania
Logický celok č. 2 (Ul. Boženy Němcovej): ide o tri stavebné objekty
-SO 01 + SO 02- Cyklotrasa a zelená infraštruktúra
-SO 03 Verejné osvetlenie a elektroinštalácia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
363 306,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
S ohľadom na nutnosť konania ohľadom výrubov stromov v obidvoch častiach Ul. Boženy Němcovej a následne na obmedzenia termínov vyplývajúce z možných termínov výrubov, bude Objednávateľ akceptovať dokončenie tejto cyklotrasy do 30.6.2022.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Logický celok č. 3 (Ul. Švermova)
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Na parcelách podľa projektovej dokumentácie v k.ú. Brezno
II.2.4) Opis obstarávania
Logický celok č. 3 (Ul. Švermova): ide o dva stavebné objekty
SO 01 Cyklodoprava v meste Brezno Švermova ulica
SO 02 Verejné osvetlenie a elektroinštalácia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
348 691,82 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Platí pre všetky logické celky bez ohľadu na počet logických celkov (častí zákazky), do ktorých sa uchádzač zapojí:

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO).

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci a nemá oprávnenie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Verejný obstarávateľ je osobou §8 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:
V závislosti od počtu logických celkov (častí zákazky), do ktorých sa uchádzač hlási.

Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona - prehľad o celkovom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V súlade s § 38 ods. 6 písm. b) zákona verejný obstarávateľ požaduje preukázať výšku celkového obratu z dôvodu, že trvanie zmluvy je kratšie ako 12 mesiacov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže v súlade s § 38 ods. 6 písm. b) celkový súhrnný obrat minimálne vo výške dvojnásobku predpokladanej hodnoty zákazky resp. príslušnej časti zákazky v závislosti od počtu častí, na ktoré predkladá ponuku, za posledné tri hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač preukáže celkový súhrnný obrat poskytnutím informácie o zverejnení účtovnej závierky uchádzača v registri účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo predložením overenej kópie výkazu ziskov a strát/ výkazu príjmov a výdavkov s vyznačeným údajom o celkovom obrate, ktorá je overená daňovým úradom, audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.
Uchádzač môže preukázať celkový súhrnný obrat aj predložením čestného vyhlásenia o výške obratu za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia podnikania.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

Uchádzač predloží originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V závislosti od počtu logických celkov (častí zákazky), do ktorých sa uchádzač hlási.

1. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní -zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania spolu v celkovom obrate do výšky predpokladanej hodnoty časti zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viac častí (logických celkov) zákazky, musí preukázať, že stavebné práce, ktoré zrealizoval boli sumárne vo výške súčtu predpokladaných hodnôt zákazky (logických celkov) v tomto obstarávaní.

Uchádzač musí preukázať, že z toho minimálne 1 úspešne zrealizovaná zákazka rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bola v min. hodnote 300.000,00 € bez DPH (platí pre všetky tri logické celky).

Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Predložený zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,
-sídlo objednávateľa,
-názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,
-zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania,
-potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác.

2. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona - opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení manažérstva kvality.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. h) - uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, v nadväznosti na § 36 zákona uvedením opatrení environmentálneho riadenia.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade uchádzač alebo záujemca postupujú podľa §34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 2:
Uchádzač preukáže, že je držiteľom platného certifikátu ISO 9001 Systém manažérstva kvality (alebo ekvivalent) vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality v oblasti pozemných stavieb.

Certifikát musí byť vydaný akreditovanými certifikačnými orgánmi.


K bodu 3:
Uchádzač preukáže, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva (alebo ekvivalent) vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa preukazuje splnenie noriem v oblasti pozemných stavieb.

Certifikát musí byť vydaný akreditovanými certifikačnými orgánmi.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.07.2021 10:00
Miesto: A4A - Agency 4 Academy, s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.

2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku. Výška zábezpeky v prípade, že uchádzač predkladá ponuku na:
Logický celok č. 1 (ul. ČSA) je: 9.000 EUR
Logický celok č. 2 (Ul. Boženy Němcovej) je: 10.000 EUR
Logický celok č. 3 (Ul. Švermova) je: 10.000 EUR
V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viac častí zákazky, je zábezpeka daná súčtom súm pre jednotlivé logické celky v zmysle súťažných podkladov.

6.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") je zverejnený v profile verejného obstarávateľa. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

7. V prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa (napr. ak proces verejného obstarávania v rámci kontroly poskytovateľom príspevku zo strany BBSK nebude schválený) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie.

8. Predmetné verejné obstarávanie je civilnou podlimitnou zákazkou bez využitia elektronického trhoviska, ktorá je realizovaná postupom super reverznej verejnej súťaže.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.06.2021