Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
425.107,23 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.07.2021 09:07

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.06.2021
  Dátum zverejnenia:
01.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
IČO: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Milčevičová
Telefón: +421 556419592
Email: andrea.milcevicova@kosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.kosice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice
Referenčné číslo: MK/A/2021/16135
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236110-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Modernizácia jestvujúceho atletického oválu v rozsahu: bežecký ovál (atletická dráha 4 dráhy) dĺžky 200 m + rovinka na krátke trate dĺžky 60 m (4 dráhy), vrátane rozbehu pre skok do diaľky + doskočisko (pieskovisko) s rozmermi 8x3m vrátane realizácie osvetlenia atletického oválu a ihrisko s umelou trávou s rozmermi je 32,60x52m s osvetlením a oplotením (podľa spracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer stavby, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
425 107,23 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236114-2
45316100-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Košice, sídlisko KVP, na parcele č. 3755/84, k.ú. Grunt
II.2.4) Opis obstarávania
Bežecký ovál (atletická dráha 4 dráhy) dĺžky 200 m + rovinka na krátke trate dĺžky 60 m (4 dráhy), vrátane rozbehu pre skok do diaľky + doskočisko (pieskovisko) s rozmermi 8 x 3. Ihrisko s umelou trávou s rozmermi 32,6 x 52 m. Ihrisko je vybavené 2 bránkami pre futbal, 4 ks rohové zástavky, striedačka pre 9-10 osôb kabína je dĺžky 5,0 m vybavená plastovými sedadlami s operadlom v počte 2 ks, kabína rozhodcu 1 ks

Stavebné objekty:
SO 01 Bežecký ovál - podložie a povrchy navrhovaný Tartan - 1135,0 m2
SO 01.1 Bežecký ovál
SO 01.2 Osvetlenie areálu
SO 02 Osvetlenie ihriska
SO 03 Ihrisko s umelou trávou - 1695,20 m2, Umelá tráva z vonk. strany ihriska 198,0 m2
SO 04 Oplotenie ochranná sieť
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
425 107,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ZVO).
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy /§ 1 ods. 3 zákona č.177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/.
Uchádzač preukáže podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) - t. j. čestným
vyhlásením.
Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa
ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 2 referencie (zákazky):
- 1 referenciu na stavbu futbalového ihriska s umelou trávou s minimálnou plochou: 1500 m2
- 1 referenciu na stavbu bežeckého oválu s povrchom Tartan s minimálnou plochou: 1000 m2
resp.
- 1 referenciu, kde boli realizované stavebné práce spojené s výstavbou:
- futbalového ihriska s umelou trávou s minimálnou plochou: 1500 m2 a zároveň stavbou bežeckého oválu s povrchom Tartan s minimálnou plochou: 1000 m2.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.07.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.07.2021 10:00
Miesto: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice. Trieda SNP 48/A, Košice, blok E, 1 poschodie, miestnosť č. 119 alebo online.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý oprávnený uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude v elektronickej podobe a zároveň bude umožnené uchádzačom zúčastniť sa otvárania obálok osobne, ak to epidemiologická situácia dovolí. Ak bude otváranie ponúk iba elektronickou formou, verejný obstarávateľ to oznámi v deň predkladania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je a) zeleným verejným obstarávaním, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.06.2021