Vodorovné dopravné značenie

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
13.854.417,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.06.2021
  Dátum zverejnenia:
01.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Pavelková
Telefón: +421 250255349
Email: andrea.pavelkova@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
Hlavná adresa(URL): www.ssc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Štátna rozpočtová organizácia
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Investičná výstavba, správa a údržba ciest I. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vodorovné dopravné značenie
Referenčné číslo: SSC/566/2021/1200/750-VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233221-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Práce na vodorovnom značení pozemných komunikácií (ďalej aj ako "cesta") predznačenie, obnova a zhotovenie vodorovných značiek: pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a ich dopravou na miesto použitia, odstránenie jestvujúcich vodorovných značiek, lokálne dočistenie pozemnej komunikácie v mieste vykonávania plnenia podľa špecifikácie uvedenej vo zväzku č. 3 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov a iné súvisiace činnosti vyplývajúce z rámcovej dohody a jej príloh.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
13 854 417,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
VDZ pre časť č. 1 - SSC IVSC Bratislava
Časť č.: 1 SSC IVSC Bratislava
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233221-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
SK021
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Cesty I. triedy v správe SSC v organizačnej pôsobnosti IVSC Bratislava na území Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej aj ako "VDZ") sa rozumie súbor prác, materiálov, náradia, vhodných strojných mechanizmov a dodávok potrebných k pracovnému výkonu. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v zväzku č. 3 "Opis predmetu zákazky" súťažných pokladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 013 957,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Skratkou "ZVO" sa rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení aktuálnom v čase odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania).
Časť: 2
II.2.1) Názov
VDZ pre časť č. 2 - SSC IVSC Ban. Bystrica
Časť č.: 2 SSC IVSC Banská Bystrica
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233221-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Cesty I. triedy v správe SSC v organizačnej pôsobnosti IVSC Banská Bystrica na území Banskobystrického samosprávneho kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej aj ako "VDZ") sa rozumie súbor prác, materiálov, náradia, vhodných strojných mechanizmov a dodávok potrebných k pracovnému výkonu. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v zväzku č. 3 "Opis predmetu zákazky" súťažných pokladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 951 529,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Skratkou "ZVO" sa rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení aktuálnom v čase odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania).
Časť: 3
II.2.1) Názov
VDZ pre časť č. 3 - SSC IVSC Žilina
Časť č.: 3 SSC IVSC Žilina
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233221-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Cesty I. triedy v správe SSC v organizačnej pôsobnosti IVSC Žilina na území Žilinského a Trenčianskeho kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej aj ako "VDZ") sa rozumie súbor prác, materiálov, náradia, vhodných strojných mechanizmov a dodávok potrebných k pracovnému výkonu. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v zväzku č. 3 "Opis predmetu zákazky" súťažných pokladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 495 179,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Skratkou "ZVO" sa rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení aktuálnom v čase odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania).
Časť: 4
II.2.1) Názov
VDZ pre časť č. 4 - SSC IVSC Košice
Časť č.: 4 SSC IVSC Košice
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233221-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Cesty I. triedy v správe SSC v organizačnej pôsobnosti IVSC Košice na území Košického a Prešovského samo-správneho kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizáciou vodorovného dopravného značenia (ďalej aj ako "VDZ") sa rozumie súbor prác, materiálov, náradia, vhodných strojných mechanizmov a dodávok potrebných k pracovnému výkonu. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v zväzku č. 3 "Opis predmetu zákazky" súťažných pokladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 393 752,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Skratkou "ZVO" sa rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení aktuálnom v čase odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa jeho osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukáže uchádzač podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 alebo § 152 ods. 3 ZVO.

1.2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa odseku 3 ZVO.

1.3. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa vyššie uvedeného bodu 1.1., je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Nakoľko však verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy (zákon o byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

1.4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ako "JED") v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom mieste v poradí. V prípade navrhovaných subdodávateľov JED uchádzača obsahuje informácie o každom takomto subdodávateľovi a zároveň predkladá aj JED za každého takéhoto subdodávateľa. V prípade skupiny dodávateľov sa musí predložiť samostatný JED pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.

1.5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.6. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.7. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.8. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke v zmysle § 41 ZVO.
V zmysle § 41 ods. 6 ZVO sa nevyžadujú údaje o subdodávateľoch, ktorí sú subdodávateľmi stavebného materiálu.

1.9. Dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme skenu originálu/úradne overenej kópie v needitovateľnej forme vo formáte .pdf.

1.10. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že hosp. subjekt NIE JE v rámci časti IV. JED-u Podmienky účasti oprávnený vyplniť len GLOBÁLNY ÚDAJ ALFA.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožadujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) a j) ZVO nasledovnými dokladmi (originál alebo úradne osvedčená kópia):

3.1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich (5) päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Za stav. práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú práce, ktorých predmetom bola realizácia vodorovného dopravného na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I., II., III. triedy, miestnych a mestských komunikáciách.

Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrené v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom Európskej centrálnej banky/ECB platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy).

Ver. obstarávateľ odporúča uchádzačom v ponuke uviesť identifikáciu a webový odkaz na Evidenciu referencií na ÚVO tých objednávateľov, ktorých referencie na preukázanie tech. spôsobilosti uchádzač využíva, resp. tieto referencie vo forme sken dokumentu v ponuke predložiť.

V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie posledných päť (5) rokov od vyhlásenia VO, uchádzač v zozname referencií uvedie zvlášť aj cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.

3.2. Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.

Ver. obstarávateľ vyhlasuje, že hosp. subjekt NIE JE v rámci časti IV. JED-u Podmienky účasti oprávnený vyplniť len GLOBÁLNY ÚDAJ ALFA.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1.:
Uchádzač predloží zoznam, ktorý bude obsahovať uskutočnené stav. práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej výške min.:
-pre časť č. 1 SSC IVSC BA: 2 000 000,- eur bez DPH.
-pre časť č. 1 SSC IVSC BB: 950 000,- eur bez DPH.
-pre časť č. 1 SSC IVSC ZA: 1 200 000,- eur bez DPH.
-pre časť č. 1 SSC IVSC KE: 2 500 000,- eur bez DPH.


k bodu 3.2.:
Uchádzač preukáže, že disponuje potrebným strojovým a technickým vybavením pre uskutočnenie predmetu zákazky. Za týmto účelom uchádzač predloží zoznam strojového a technického vybavenia, z ktorého bude vyplývať obchodné označenie a počet kusov strojového a technického vybavenia. Uchádzač musí preukázať, že pri plnení Rám. dohody bude môcť reálne disponovať strojovým a technickým vybavením min. v rozsahu:

- pre časť č. 1 SSC IVSC BA:
a) značkovací mechanizmus (ďalej len ako "znač. mech.") líniový min. 2 ks
b) znač. mech. na plošné znaky min. 1 ks
c) znač. mech. na plast (studený plast, termoplast) min. 1 ks
d) znač. mech. na fóliu dočasného VDZ min. 1 ks
e) odstraňovací mechanizmus VDZ otryskaním (vodný lúč, alebo fréza na dopravné značenie) min. 1 ks
f) predznačovací mechanizmus min. 2 ks.

- pre časť č. 1 SSC IVSC BB:
a) znač. mech. líniový min. 1 ks
b) znač. mech. na plošné znaky min. 1 ks
c) znač. mech. na plast (studený plast, termoplast) min. 1 ks
d) znač. mech. na fóliu dočasného VDZ min. 1 ks
e) odstraňovací mechanizmus VDZ otryskaním (vodný lúč, alebo fréza na dopravné značenie) min. 1 ks
f) predznačovací mechanizmus min. 2 ks.

- pre časť č. 1 SSC IVSC ZA:
a) znač. mech. v líniový min. 1 ks
b) znač. mech. na plošné znaky min. 1 ks
c) znač. mech. na plast (studený plast, termoplast) min. 1 ks
d) znač. mech. na fóliu dočasného VDZ min. 1 ks
e) odstraňovací mechanizmus VDZ otryskaním (vodný lúč, alebo fréza na dopravné značenie) min. 1 ks
f) predznačovací mechanizmus min. 1 ks.

- pre časť č. 1 SSC IVSC KE:
a) znač. mech. líniový min. 2 ks
b) znač. mech. na plošné znaky min. 1 ks
c) znač. mech. na plast (studený plast, termoplast) min. 1 ks
d) znač. mech.na fóliu dočasného VDZ min. 1 ks
e) odstraňovací mechanizmus VDZ otryskaním (vodný lúč, alebo fréza na dopravné značenie) min. 1 ks
f) predznačovací mechanizmus min. 2 ks.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač ver. obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie tech. spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

V zmysle § 41 ods. 6 ZVO sa nevyžadujú údaje o subdodávateľoch, ktorí sú subdodávateľmi stavebného materiálu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenie vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku SR. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka SR; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Doklady a dokumenty požadované pre splnenie podmienok účasti musí podpísať oprávnená osoba uchádzača.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom rámcovej dohody poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť v súlade s § 56 ods. 8 ZVO.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.08.2021 09:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.08.2021 10:00
Miesto: Slovenská správa ciest (ďalej aj ako "SSC"), Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Infocentrum, prízemie SSC
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Sú uvedené v súťažných podkladoch v časti V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk zväzku č. 1 súťažných podkladoch.
Zároveň systém EVO ver. 18.0 funkcionalita "on-line" umožňuje okamžité sprístupnenie ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že hosp. subjekt NIE JE v rámci časti IV. JED-u Podmienky účasti oprávnený vyplniť len GLOBÁLNY ÚDAJ ALFA.

2. Verejný obstarávateľ využíva možnosť podľa § 66 ods. 7 ZVO (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk).

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky:
Pre č. 1 SSC IVSC Bratislava 100.000,- €
Pre č. 2 SSC IVSC Banská Bystrica 50.000,- €
Pre č. 3 SSC IVSC Žilina 70.000,- €
Pre č. 4 SSC IVSC Košice 150.000,- €

4. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť v súlade s § 56 ods. 8 ZVO:
- V rámci súčinnosti je uchádzač povinný pred uzavretím zmluvy doručiť verejnému obstarávateľovi potvrdenia o skutočnosti, že pracovníci, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu zákazky v min. počte 2, boli komplexne zaškolení a sú schopní zabezpečiť realizáciu VDZ na základe určených postupov a zároveň sú aj technicky vybavení na zabezpečenie kvality prác v zmysle určených technológií v opise predmetu zákazky.

- Uchádzač predloží vyhlásenia o parametroch a platné certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (sken originálu/overenej fotokópie certifikátu), ktorým bude uchádzač realizovať predmet zákazky min. v rozsahu:
a) jednozložková farba, odtieň biely a farebný,
b) dvojzložková plastická hmota pre nanášanie za studena, odtieň biely a žltý,
d) termoplastická hmota pre nanášanie za tepla (termoplast), odtieň biely,
e) fólia s balotinou pre dočasné VDZ, odtieň oranžový.

- Ver. obstarávateľ z dôvodu riadneho plnenia zmluvných vzťahov uzatváraných na základe výsledku tohto postupu zadávania zákazky požaduje, aby v prípade úspešnosti skupiny dodávateľov, najneskôr pred podpisom zmluvy táto skupina uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu o združení podľa ustanovení § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo inú obdobnú zmluvu s minimálnymi obsahovými náležitosťami uvedenými v súťažných podkladoch.

5. Ver. obstarávateľ vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO). Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s iným hospodárskym subjektom, neoprávnene ovplyvňovať postup VO alebo člena komisie alebo zamestnanca verejného obstarávateľa pred/počas vyhodnocovania ponúk bude viesť k vylúčeniu uchádzača.

6. Uchádzač je povinný riadiť sa etickým kódexom záujemcu/uchádzača tak, aby bol zachovaný verejný záujem, princípy a zásady verejného obstarávania, ochrana hospodárskej súťaže. Etický kódex sa vzťahuje aj na subdodávateľov a iné subjekty účastné v procese VO.

7. Pre uzavretie zmluvy platí ustanovenie uvedené v § 11 ods. 1 ZVO.

8. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR.Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

9. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
dohody predmetné verejné obstarávanie je: a) zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.06.2021