„Sliač – metrologické zabezpečenie pre F 16 - SZ a PD“

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
216.566,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.08.2021 08:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.06.2021
  Dátum zverejnenia:
01.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav BEREŽNÝ
Telefón: +421 960317669
Fax: +421 960317679
Email: Stanislav.BEREZNY@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Sliač – metrologické zabezpečenie pre F 16 - SZ a PD“
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/3-189-8/2021 OOSP
II.1.2) Hlavný kód CPV
71250000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie stavebného zámeru a projektovej dokumentácie (ďalej len SZ a PD) pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre vybudovanie kalibračného laboratória v areáli Taktického krídla Sliač (Garážový dvor Sielnica park techniky časť B) pre potreby OS SR. Budova kalibračného laboratória bude realizovaná ako nepodpivničený jednopodlažný objekt so sedlovou strechou a s bezbariérovými vstupmi z okolitého terénu, na parcelách č. 727/1, 727/47, 727/48 a 727/49, LV č. 1363, k. ú. Sielnica. Pozemky sú majetkovoprávne vysporiadané vo vlastníctve SR a v správe MO SR.

Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanie odborného autorského dohľadu (ďalej len OAD).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
216 566,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
SZ a PD: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Ul.: ČSA č.7, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
OAD: Vojenský útvar Sliač, LV č. 1363, k.ú. Sielnica.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie SZ a PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre vybudovanie kalibračného laboratória v areáli Taktického krídla Sliač (Garážový dvor Sielnica park techniky časť B) pre potreby OS SR. Budova kalibračného laboratória bude realizovaná ako nepodpivničený jednopodlažný objekt so sedlovou strechou a s bezbariérovými vstupmi z okolitého terénu, na parcelách č. 727/1, 727/47, 727/48 a 727/49, LV č. 1363, k. ú. Sielnica. Pozemky sú majetkovoprávne vysporiadané vo vlastníctve SR a v správe MO SR.

Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanie odborného autorského dohľadu (ďalej len OAD).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
216 566,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
240
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len " zákon o verejnom obstarávaní". Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní , preto uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:
- podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom
iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
-iným rovnocenným dokladom.
2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v bode 1 ODDIELU A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.08.2021 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.08.2021 08:30
Miesto: : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Duklianske kasárne
Za kasárňou 3
832 47 BRATISLAVA

Úrad pre investície a akvizície
Budova č. 46, prízemie, zasadacia miestnosť
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné.

Stretnutie uchádzačov, ktorí majú záujem zúčastniť sa verejného otvárania ponúk je pred vestibulom (hlavným vchodom) na vyššie uvedenej adrese a to 30 minút pred lehotou otvárania ponúk uvedenou v tomto bode.
Ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa otvárania ponúk sú uvedené v bode č.23 ODDIELU A.1 POKYNY PRE
UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1) Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie ( ďalej len IS EVO ), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431444. Časti súťažných podkladov oddiel B.2. Návrh zmluvy, oddiel B.3 Opis predmetu zákazky a bod č.2 oddielu A.3 súťažných podkladov ( Vzor cenovej ponuky) sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa v editovateľnej podobe vo formátoch word a excel. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky (napr. poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní).
VI.3.2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov
č.III.1.1.) , III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť
podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED), spĺňajúcim
náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a)neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.3) Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 5 000 EUR ( slovom päťtisíc EUR). Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.4) Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky je doporučená. Uskutoční sa dňa 15.7.2021. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.5) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku.
VI.3.6) Podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.3.7) Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.3.8) Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky z dôvodu že služby, ktoré sú predmetom zákazky navzájom súvisia sú komplementárne, resp. budú slúžiť na rovnaký účel a nie je ich možné považovať za samostatné predmety zákazky
VI.3.9) Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.06.2021