Potraviny

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Predpokladaná hodnota:
328.640,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.08.2021 09:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.06.2021
  Dátum zverejnenia:
01.07.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335825
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Barbora Ľachová
Telefón: +421 415110193
Fax: +421 415110713
Email: lachovab@fnspza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2157
Hlavná adresa(URL): http://www.fnspza.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Potraviny
Referenčné číslo: 040/29/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka potravín Bravčové mäso a hovädzie mäso, mäsové výrobky, pečivo,chlieb, pekárenské výrobky, Tuky, Mliečne výrobky, Syrárske výrobky pre potreby zabezpečenia stravovania vo FNsP Žilina
Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí
byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.
Predmet zákazky je rozdelený na šesť samostatných ucelených častí.
1.Časť - Bravčové mäso a hovädzie mäso
2.Časť- Mäsové výrobky
3.Časť - Pečivo, chlieb, pekárenské výrobky
4.Časť - Tuky
5.Časť - Mliečne výrobky
6.Časť - Syrárske výrobky

Podrobný opis obstarávania je uvedený v Súťažných podkladoch
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
328 640,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Bravčové mäso a hovädzie mäso
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15100000-9
15113000-3
15111100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola č.43, 012 07 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
príprava pokrmov pre potreby stravovania vrátane dopravy a vyloženie na miesto dodania
- dodanie tovaru sa bude realizovať na základe telefonických, prípadne e- mailových objednávok. Dodávky tovaru
požadujeme realizovať tri krát týždenne: pondelok, streda, piatok na oddelenie NZa EČ v pracovných dňoch v čase 6:00
hod do 14:00 hod.
- musia byť dodávané v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým
normám, tovar musí spĺňať požiadavky 152/1995 Z.z.
- dátum minimálnej trvanlivosti/dátum spotreby v čase dodávky jednotlivých tovarov nesmie byť kratší ako 5 dní
- objednávateľ v jednotlivých čiastkových objednávkach uvedie konkrétne množstva predmetu zákazky podľa
požiadavky objednávateľa
- dodávky predmetu zákazky musí spĺňať: označenie jednotlivých druhova tovaru na tovaru, dodacom liste, príp. faktúre
ak nie je s dodávkou dodaný a faktúra slúži ako dodací list, názov potraviny, dátum min trvanlivosti/dátum spotreby
- dodávky tovaru musia spĺňať znenie Zákona o potravinách č. 152/1995 Z.Z. a byť v súlade s platnými právnymi
predpismi podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 14. Augusta 2006 č.
2143/2006-100
- dodávky tovaru musia byť dodávané v dopravných prostriedkoch určených na prepravu chladených a mrazených
potravín
- požadujeme dodávať čerstvé mäso, chladené - nie mrazené
- na chladenom mäse sa nesmú vyskytovať známky po zamrznutí resp. zmrazení, musia byť bez cudzieho zápachu a
cudzej príchute, bez krvných podliatin a zbavené prebytočného tuku, bez výskytu viditeľných zlomenín
- Vysledovateľný pôvod mäsa :
- hovädzie mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde bolo zviera narodené,
chované a zabité na deklarovanom bitúnku,
- bravčové mäso na dodacom liste bude označené kódom dodávky a údajom o krajine kde bolo zviera chované a zabité
na deklarovanom bitúnku.
Podrobný opis obstarávania je uvedený v Súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
115 303,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mäsové výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15100000-9
15131200-7
15131130-5
15131500-0
15131220-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola č. 43, 012 07 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
- príprava pokrmov pre potreby stravovania vrátane dopravy a vyloženie na miesto dodania
- dodanie tovaru sa bude realizovať na základe telefonických, prípadne e- mailových objednávok. Dodávky tovaru
požadujeme realizovať tri krát týždenne: pondelok, streda, piatok na oddelenie NZa EČ v pracovných dňoch v čase 6:00
hod do 14:00 hod.
- musia byť dodávané v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým
normám, tovar musí spĺňať požiadavky 152/1995 Z.z.
- dátum minimálnej trvanlivosti/dátum spotreby v čase dodávky jednotlivých tovarov nesmie byť kratší ako 5 dní
- požadujeme dodávať čerstvé mäso, chladené - nie mrazené
- dodávky tovaru musia spĺňať znenie Zákona o potravinách č. 152/1995 Z.Z. a byť v súlade s platnými právnymi
predpismi podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 14. Augusta 2006 č.
2143/2006-100
- v prípade, že dodávané položky budú balené v obale, musia byť označené v štátnom jazyku s min. údajmi ( názov
výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, spôsob skladovania, zoznam zložiek výrobku) v
súlade s nariadením EP a Rady EU č. 1169/2011, MPRV SR č. 243/2015 Z.Z. a Zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách.
- na chladenom mäse sa nesmú vyskytovať známky po zamrznutí resp. zmrazení, musia byť bez cudzieho zápachu a
cudzej príchute, bez krvných podliatin a zbavené prebytočného tuku, bez výskytu viditeľných zlomenín
- dodávky tovaru musia byť dodávané v dopravných prostriedkoch určených na prepravu chladených a mrazených
potravín
Podrobný opis obstarávania je uvedený v Súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
55 236,84 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Pečivo, chlieb, pekárenské výrobky
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15811000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola č. 43, 012 07 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
príprava pokrmov pre potreby stravovania vrátane dopravy a vyloženie na miesto dodania
- dodanie tovaru sa bude realizovať na základe telefonických, prípadne e- mailových objednávok vopred na celý mesiac
ako hrubú objednávku vždy zodpovednému pracovníkovi. Objednávku bude možno upresniť do 14:00 hod. na dodávku
nasledujúceho dňa. Dodávka tovaru bude zabezpečovaná denne 7x v týždni do 6:00 hod.
- predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej
triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar
- dovoz tovaru bude zabezpečený v zmysle platných zákonov vzťahujúcich sa na predmet zákazky, vo vhodne
vybavených dopravných prostriedkoch, takým spôsobom, aby sa zachovala jeho zdravotná bezchybnosť
- vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako .
- dodávané položky balené v obale musia byť označené v štátnom jazyku s min. údajmi (názov výrobku, obchodné
meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, spôsob skladovania, zoznam zložiek výrobku) v súlade s nariadením
EP a Rady EU č. 1169/2011, MPRV SR č. 243/2015 Z.Z. a Zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách
Podrobný opis obstarávania je uvedený v Súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
43 870,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Tuky
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15412200-1
15430000-1
15530000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola č.43, 012 07 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
príprava pokrmov pre potreby stravovania vrátane dopravy a vyloženie na miesto dodania

- dodanie tovaru sa bude realizovať na základe telefonických, prípadne e- mailových objednávok. Dodávky tovaru požadujeme realizovať dva krát týždenne na oddelenie NZa EČ v pracovných dňoch v čase 6:00 hod do 14:00 hod.

- dovoz tovaru bude zabezpečený v zmysle platných zákonov vzťahujúcich sa na predmet zákazky, vo vhodne vybavených dopravných prostriedkoch, takým spôsobom, aby sa zachovala jeho zdravotná bezchybnosť

- dodávané položky balené v obale musia byť označené v štátnom jazyku s min. údajmi (názov výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, spôsob skladovania, zoznam zložiek výrobku) v súlade s nariadením EP a Rady EU č. 1169/2011, MPRV SR č. 243/2015 Z.Z. a Zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách

- vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako .
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
62 106,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Mliečne výrobky
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15511200-5
15551500-0
15500000-3
15512000-0
15551000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola č.43, 012 07 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
príprava pokrmov pre potreby stravovania vrátane dopravy a vyloženie na miesto dodania

- dodanie tovaru sa bude realizovať na základe telefonických, prípadne e- mailových objednávok. Dodávky tovaru požadujeme realizovať dva krát týždenne na oddelenie NZa EČ v pracovných dňoch v čase 6:00 hod do 14:00 hod.

- dovoz tovaru bude zabezpečený v zmysle platných zákonov vzťahujúcich sa na predmet zákazky, vo vhodne vybavených dopravných prostriedkoch, takým spôsobom, aby sa zachovala jeho zdravotná bezchybnosť

- dodávané položky balené v obale musia byť označené v štátnom jazyku s min. údajmi (názov výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, spôsob skladovania, zoznam zložiek výrobku) v súlade s nariadením EP a Rady EU č. 1169/2011, MPRV SR č. 243/2015 Z.Z. a Zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách

- vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako .
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 815,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Syrárske výrobky
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15530000-2
15542200-1
15543100-7
15544000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola č.43, 012 07 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
príprava pokrmov pre potreby stravovania vrátane dopravy a vyloženie na miesto dodania

- dodanie tovaru sa bude realizovať na základe telefonických, prípadne e- mailových objednávok. Dodávky tovaru požadujeme realizovať dva krát týždenne na oddelenie NZa EČ v pracovných dňoch v čase 6:00 hod do 14:00 hod.

- dovoz tovaru bude zabezpečený v zmysle platných zákonov vzťahujúcich sa na predmet zákazky, vo vhodne vybavených dopravných prostriedkoch, takým spôsobom, aby sa zachovala jeho zdravotná bezchybnosť

- dodávané položky balené v obale musia byť označené v štátnom jazyku s min. údajmi (názov výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, spôsob skladovania, zoznam zložiek výrobku) v súlade s nariadením EP a Rady EU č. 1169/2011, MPRV SR č. 243/2015 Z.Z. a Zákonom č. 152/1995 Z.z. o potravinách

- vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako .
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
24 309,28 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené
v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými
dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o
zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.7.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie
starší ako 3 mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk, 1.Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o VO týkajúce sa osobného postavenia
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá PZ,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2. na str. 27,28.
Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá prístup do portálu oversi.gov.sk uchádzač predkladá vo svojej ponuke všetky
doklady žiadané verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa §54 zákona č. 343/2018 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov neskorších predpisov. Podrobné informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch a v aukčnom protokole, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.08.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 04.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.08.2021 10:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina - PK 3.poschodie-oddelenie
verejného obstarávania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom
obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: 06/2022
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením §66 ods.7 ZVO , s použitím elektronickej aukcie. K súťažným
podkladom je umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami prostredníctvom systému EVO.
Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na
subdodávateľov, ktorí sú v čase uzavretia zmluvy verejnému obstarávateľovi známi a majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
Verejný obstarávateľ v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy bude postupovať v zmysle
§56 ods. 15.
Rámcová dohoda bude uzatvorená s každým uchádzačom, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač minimálne v
jednej časti predmetu zákazky. v súlade s ustanoveniami § 83 a podľa § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.06.2021